Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Podpora v nezaměstnanosti absolventa střední školy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“ považuje dobu soustavné přípravy na budoucí povolání za náhradní dobu zaměstnání s tím, že z této náhradní doby pro účely splnění podmínky 12 měsíců výkonu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, potřebné pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, nelze započíst více než 6 měsíců.

Z uvedeného vyplývá, že pokud absolvent střední školy v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevykonával zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň v rozsahu 6 měsíců, nárok na podporu v nezaměstnanosti mu nevznikne.

Pokud absolvent střední školy v uvedeném období kromě studia též pracoval, a tudíž splňuje podmínku výkonu zaměstnání s případným započtením doby soustavné přípravy na budoucí povolání v rozsahu 12 měsíců, nárok na podporu v nezaměstnanosti mu vznikne.

Obecně se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu, tj. další 3 měsíce, 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti a v současné době představuje částku 11 389 Kč.

Pokud uchazeč o zaměstnání splní podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, tj. do-by soustavné přípravy na budoucí povolání, a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti se stanoví za první 3 měsíce ve výši 0,12násobku a za zbývající měsíce ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti ve výši 0,12násobku průměrné mzdy představuje v současné době částku 2 357 Kč a ve výši 0,11násobku průměrné mzdy pak částku 2 160 Kč.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:18.