Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zaměstnanost » Kontrolní činnost úřadů práce:

Informace o kontrolách provedených úřady práce v roce 2006

Informace je koncipována tak, aby s ohledem na šíři kontrolní činnosti úřadů práce bylo možno sledovat kontinuitu dodržování zákonnosti v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, aktivní politiky zaměstnanosti, státní sociální podpory a využívání prostředků poskytnutých na realizaci projektů financovaných z ESF.

Jednou ze součástí státní politiky zaměstnanosti je sledování a vyhodnocování situace na trhu práce. Poměrně rozsáhlá a různorodá kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti je v prvé řadě zaměřena na kontrolu dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Tedy jak své povinnosti stanovené tímto zákonem plní zaměstnavatelé, právnické a fyzické osoby, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, a také fyzické osoby, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona.

Druhým významným zákonem, jehož plnění je úřady práce kontrolováno, je zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, (dále jen „zákon o insolvenci“). Při kontrolách je využíváno tohoto zákona, dále pak zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, (dále jen „zákon o státní kontrole“) a v případě ukládání pokut i podle zákona o zaměstnanosti.

V další oblastí kontrolní činnosti úřady práce jako orgány státní sociální podpory kontrolují čerpání této podpory, upravené zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zde pak postupují podle tohoto zákona a v případě přezkumu správnosti a úplnosti podkladů pro čerpání dávek státní sociální podpory, předložených právnickými a fyzickými osobami, také podle zákona o státní kontrole.

V oblasti kontroly využívání prostředků poskytnutých na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších forem podpory zaměstnanosti, obsažených v zákoně o zaměstnanosti postupují úřady práce podle tohoto a také podle zákona o státní kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále je „zákon o finanční kontrole).

Úřady práce, uvedené v příloze č. 2. zákona o zaměstnanosti kontrolují také čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF. Při této činnosti postupují podle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole.

Přehled kontrol provedených úřady práce v roce 2006
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnostiZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeAPZ a další nástroje podpory zaměstnanostiKontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF
Počty provedených kontrol11 495141Kontrolovány všechny nároky13 939559
Počty kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky4 37714134 6631 163Po provedení tzv. „kontroly na místě“ v případě zjištěných nedostatků kontrolovaná osoba zpracuje Zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků
Počty kontrol, při kterých byla uložena pokuta1 523Údaje zahrnuty v zákonu o zaměstnanostiPříjemce dávky je povinen přeplatek vrátit – nejde o pokutu, ale o povinnost příspěvek či jeho část vrátit + odvod za porušení rozpočtové kázně

Kontrola dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o insolvenci

Zaměření kontrolní činnosti úřadů práce v oblasti dodržování výše zmíněných zákonů je vymezeno v ust. § 8 odst. 1 písm. l) a ust. § 126 odst. 1 zákona, o zaměstnanosti.. Tato činnost spočívá v kontrole dodržování povinností těmito zákony stanovených zaměstnavatelům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím činnosti, zejména v oblasti zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace, a také fyzickým osobám, kterým jsou poskytovány služby podle zákona. Za zaviněná porušení povinností může úřad práce uložit pokutu až do výše 2 mil Kč.

Kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti je realizována na základě sestavovaného plánu kontrolní činnosti, každoročně pololetně upřesňovaného. Při jeho sestavování úřady práce vycházejí z rozboru situace na trhu práce ve vztahu k vybraným zaměstnavatelům a rovněž z poznatků z již provedených kontrol. Zaměření kontroly je pak voleno s přihlédnutím k již dříve zjištěným nedostatkům u konkrétního zaměstnavatele a dále k porušením, která byla v minulosti obecně nejčetnější nebo nejzávažnější.

Průběžně jsou do plánu kontrol zařazovány také kontroly prováděné na základě podnětů občanů. Takový podnět je zhodnocen z hlediska závažnosti. Je-li shledán závažným, úřad práce provede kontrolu i mimo plán kontrolní činnosti v co nejkratší době. Kontroly jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány podle následujících segmentů trhu práce.

Kontroly dodržování zákona o zaměstnanosti, v rozčlenění dle segmentů trhu práce za rok 2006

Veřejná správa
U zaměstnavatelů této kategorie bylo provedeno 10% kontrol. Bylo uloženy 33 pokut v průměrné výši 11 620 Kč.

Soukromý sektor do 25 zaměstnanců
Z přiložené tabulky je zřejmé, že úřady práce cca 56% kontrol prováděly u zaměstnavatelů této kategorie. Z celkového počtu kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta, připadá 59% na tyto zaměstnavatele. Ve vztahu k počtu kontrol provedených u těchto zaměstnavatelů byla pokuta uložena ve 14% případů s průměrnou výší 5 380 Kč.

Soukromý sektor 26 – 250 zaměstnanců
U zaměstnavatelů této velikosti bylo provedeno 31% kontrol. Z celkového počtu kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta, na ně připadá 37%. Pokuta byla uložena v 16% případů provedených kontrol s průměrnou výší 2 860 Kč.

Soukromý sektor s více než 250 zaměstnanci
U zaměstnavatelů této kategorie bylo provedeno cca 2% kontrol. Z celkového počtu kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta, připadá na tyto zaměstnavatele cca 2%. Ve vztahu k počtu kontrol provedených u těchto zaměstnavatelů, byla pokuta uložena ve 24 případech v průměrné výši 16 925 Kč.

Státní podniky
Ve státních podnicích bylo provedeno 87 kontrol, nedostatky byly zjištěny ve 40 případech, byly uloženy 3 pokuty v průměrné výši 2 300 Kč.

CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 – 250 zaměstnancůSoukromý sektor 251 a více zaměstnancůStátní podnik
Počet provedených kontrol11 4951 1016 4663 59724587
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky7 1184364 4602 08510540
Počet kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta1 52333882561243
     - z toho kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta za porušení § 13 zákona č. 435/2004 Sb.26002223620
Celková částka uložených pokut v Kč34 314 627383 50018 325 70015 044 727406 200154 500
     - z toho částka uložených pokut za porušení § 13 zákona č.435/2004 Sb6 363 00004 742 0001 604 00010 0007 000

Ze získaných údajů je zřejmé, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, kteří mají méně než 25 zaměstnanců.

Z celkem 260 pokut uložených za zjištěná porušení § 13 zákona o zaměstnanosti jich 222 připadalo na tyto zaměstnavatele. Úřady práce si jsou této situace dobře vědomy, a proto do svých plánů práce zahrnovaly především kontroly u tohoto typu zaměstnavatelů, podněty od občanů k jejich kontrole byly také nejčastější. Úřady práce prováděním kontrol plní i svoji informační funkci a upozorňují zaměstnavatele na jejich chyby Na základě informací z úřadů práce je zřejmé, že řada z těchto zaměstnavatelů porušuje toto ustanovení nikoliv z neznalosti, ale zcela vědomě.

Porovnání základních ukazatelů za léta 2004 – 2006
200420052006
Počet provedených kontrol9 34510 58711 495
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky3 6745 4787 118
Počet kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta1 7581 6111 503
Celková částka uložených pokut v Kč28 785 16939 439 95934 314 627
Průměrná výše pokuty v Kč16 37424 48222 830
Počty kontrolorů354271242
Výše pokuty v přepočtu na jednoho kontrolora81 314145 535142 980

Porovnáním údajů za léta 2004 až 2006 zjistíme, že počet provedených kontrol průběžně stoupá i při klesajícím počtu kontrolorů. Je potěšitelné, že stoupá i počet kontrol, při kterých nebyly zjištěny nedostatky.

Porovnání základních ukazatelů za jednotlivá čtvrtletí roku 2005 a 2006
1. čtvrtletí 20052. čtvrtletí 20053. čtvrtletí 20054. čtvrtletí 20051. čtvrtletí 20062. čtvrtletí 20063. čtvrtletí 20064. čtvrtletí 2006
Kontroly celkem2 4452 9322 3942 8162 9203 0532 6932 829
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky9241 1681 4561 9301 8471 6571 8511 763
Počet kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta461551266333269372371491
Celková částka uložených pokut v Kč10 123 90012 535 8007 318 1009 462 1597 961 0009 434 5246 835 60010 083 503
Počty kontrolorů354350271271255250240242

Vezmeme-li pro lepší přehled při porovnávání údajů za jednotlivá čtvrtletí roku 2006 za základ údaje získané za 1. čtvrtletí roku 2005, dospějeme k následujícím výsledkům.

1. čtvrtletí 2005 v %2. čtvrtletí 2005 v %3. čtvrtletí 2005 v %4. čtvrtletí 2005 v %1. čtvrtletí 2006 v %2. čtvrtletí 2006 v %3. čtvrtletí 2006 v %4. čtvrtletí 2006 v %
Kontroly celkem10012098115119125110116
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky100126158209199179200191
Počet kontrolovaných osob, kterým byla uložena pokuta1001205872588180107
Celková částka uložených pokut v Kč1001247210579936799
Počty kontrolorů10099767672706868
Kontroly dle krajů – porovnání počtu provedených kontrol, uložených pokut a jejich výše za rok 2006
ÚP hlavního města PrahyPočet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
4892267 479 64733 100
Jihočeský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Českých Budějovicích4828466 00016 640
ÚP v Českém Krumlově153000
ÚP v Jindřichově Hradci629218 50024 300
ÚP v Písku631841 5002 300
ÚP v Prachaticích126000
ÚP ve Strakonicích101272 00036 000
ÚP v Táboře15111372 00033 800
Celkem704681 11700016 430
Jihomoravský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Brno-město39374704 8009 524
ÚP Brno-venkov63321 0007 000
ÚP v Blansku47866 0008 250
ÚP v Břeclavi10223510 00022 170
ÚP v Hodoníně45435 0001 670
ÚP ve Vyškově222000
ÚP ve Znojmě1891015 0001 500
Celkem1 4701211 321 80010 920
Karlovarský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Karlových Varech9832223 5006 985
ÚP v Chebu8271 230 000175 710
ÚP v Sokolově501598 0006 530
Celkem230541 551 50028 730
Královéhradecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Hradci Králové95000
ÚP v Jičíně51000
ÚP v Náchodě22510190 00019 000
ÚP v Rychnově nad Kněžnou5712145 00012 080
ÚP v Trutnově8815575 00038 330
Celkem51637910 00024 600
Liberecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Liberci10411350 00031 820
ÚP v České Lípě126245 00022 500
ÚP v Jablonci n. Nisou11911425 00038 640
ÚP v Semilech502270 000135 000
Celkem399261 090 00041 920
Moravskoslezský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Ostravě29627618 00022 890
ÚP v Bruntále32839199 0005 100
ÚP ve Frýdku-Místku48810140 50014 050
ÚP v Karviné13562529 5008 540
ÚP v Novém Jičíně21412 0003 000
ÚP v Opavě26447659 50014 030
Celkem1 5321892 158 50011 420
Olomoucký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Olomouci107351 525 00043 570
ÚP v Jeseníku68120 00020 000
ÚP v Přerově7715100 0006 670
ÚP v Prostějově798566 00070 750
ÚP v Šumperku172540 0008 000
Celkem503642 251 00035 170
Pardubický kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Pardubicích51010152 00015 200
ÚP v Chrudimi31218964 00053 550
ÚP ve Svitavách152942 5004 720
ÚP v Ústí nad Orlicí10811344 00031 270
Celkem1082481 502 50031 300
Zlínský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP ve Zlíně13514150 00010 710
ÚP v Kroměříži1481893 5005 190
ÚP v Uherském Hradišti17324357 50014 890
ÚP ve Vsetíně12344153 0003 480
Celkem579100854 0008 540
Plzeňský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Plzeň-jih13838 0002 660
ÚP v Plzni215581 471 50025 370
ÚP Plzeň-sever10110160 00016 000
ÚP v Domažlicích585222 00044 400
ÚP v Klatovech893549 000183 000
ÚP v Rokycanech7420540 00027 000
ÚP v Tachově7219204 00010 740
Celkem7471183 154 50026 730
Středočeský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Praha-východ8416765 00047 810
ÚP Praha-západ60631 0005 170
ÚP v Berouně6830637 50021 250
ÚP v Benešově9115740 00049 330
ÚP v Kutné Hoře9813254 00019 540
ÚP v Kladně36142 319 000165 640
ÚP v Kolíně5715195 00017 730
ÚP v Mladé Boleslavi7610414 00041 400
ÚP v Mělníku8811195 50017 770
ÚP v Nymburku3217549 00032 290
ÚP v Příbrami108441 064 50024 190
ÚP v Rakovníku92000
Celkem8901917 164 50037 510
Ústecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Ústí nad Labem38028485 00017 320
ÚP v Chomutově11239190 5004 880
ÚP v Děčíně20641338 5008 260
ÚP v Lounech1921893 0005 170
ÚP v Litoměřicích968467 00058 380
ÚP v Mostě9733690 00020 910
ÚP v Teplicích1139150 00016 660
Celkem11961762 414 00013 720
kraj Vysočina
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Jihlavě16936519 50014 430
ÚP v Havlíčkově Brodě14244680 00014 450
ÚP v Pelhřimově5211117 00010 640
ÚP v Třebíči350220 00010 000
ÚP ve Žďáru nad Sázavou351256 0004 670
Celkem7481051 392 50013 260

Nejčastěji porušovaná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Mezi nejzávažnější a současně i často porušovaná ustanovení zákona o zaměstnanosti patří nelegální zaměstnávání cizinců a tzv.“švarcsystém“.

„Švarcsystém“

V roce 2006 bylo zjištěno 514 porušení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jak vyplývá z komentářů ÚP, zaslaných jako doplňující informace k porušování tohoto ustanovení, stále k němu nejčastěji dochází v oblasti stavebnictví, úklidových prací, veřejného stravování, textilního a kožedělného průmyslu. Jde především o pomocné práce.

Nelegální zaměstnávání cizinců

Ve roce 2006 bylo zjištěno 505 porušení § 89 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jsme si vědomi, že jde pouze o „špičku ledovce“ skutečné situace v nelegálním zaměstnávání cizinců a že je třeba zkvalitnit spolupráci úřadů práce a celních úřadů.

3. čtvrtletí 20044. čtvrtletí 20041. čtvrtletí 20052. čtvrtletí 20053. čtvrtletí 20054. čtvrtletí 20051. čtvrtletí 20062. čtvrtletí 20063. čtvrtletí 20064. čtvrtletí 2006
„Švarcsystém“60867512698165124122120148
Nelegální zaměstnávání6445351245625818794176119116
Rozčlenění porušování zákona o zaměstnanosti podle jednotlivých ustanovení a segmentů trhu práce za rok 2006
Porušení ustanoveníPočet porušení celkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
§ 4 odst. 183 65162
§ 4 odst. 289147383
§ 9b odst. 1 písm. a)
§ 9b odst. 1 písm. b)6 6
§ 9b odst. 38 8
§ 12 odst. 13512752
§ 12 odst. 2141553
§ 1351414268151
§ 14 odst. 3 písm. b)53427211
§ 14 odst. 4
§ 3533412606013
§ 58 odst. 23 2 1
§ 58 odst. 3
§ 609 72
§ 6618 513
§78 odst. 724 1014
§ 8011 191
§ 81 odst. 1593102324301811
§ 81 odst. 39028148 13
§ 82 odst. 26443015571271
§ 8364524325591515
§ 85 odst. 1144 86562
§ 87515118729631
§ 8819 712
§ 89505 35813215
§ 93 odst. 138 23141
§ 93 odst. 254 34191
§ 95 odst. 12 2
§ 95 odst. 22 2
§ 95 odst. 313 49
§ 9612 39
§ 102 odst. 256 27254
§ 24 odst. 8 zák. č. 1/1991 Sb.6211573
Celkem4 5951951 7062 50514841

Nejčastěji byl zákon o zaměstnanosti porušován zaměstnavateli v kategorii 26 ÷ 250 zaměstnanců – v 2505 případech. Nejčastěji jimi porušovaným ustanovením, v 571 případech, je § 82 odst. 2, tedy nepoukázání odvodu za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobu plnění do 15. února následujícího roku.

Na druhém místě co do počtu porušování ustanovení zákona o zaměstnanosti se umístili zaměstnavatelé téže kategorie za nenahlášení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v určeném termínu, v 559 případech.

Vůbec nejčastěji porušovaným ustanovením je opět § 83, tedy nenahlášení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v určeném termínu ve 645 případech. Na druhém místě je § 82 odst. 2, jehož porušení spočívá v nenaplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, ve 644 případech.

Přehled počtu zjištěných porušení zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za 1. pololetí 2006 dle krajů
ÚP hlavního města PrahyCelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
598661253543023
Jihočeský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Českých Budějovicích34027700
ÚP v Českém Krumlově92408800
ÚP v Jindřichově Hradci21071310
ÚP v Písku17021500
ÚP v Prachaticích000000
ÚP ve Strakonicích000000
ÚP v Táboře36053100
Celkem20044115410
Jihomoravský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Brno-město214167411950
ÚP Brno-venkov290101540
ÚP v Blansku1002710
ÚP v Břeclavi56025220
ÚP v Hodoníně220111100
ÚP ve Vyškově1001900
ÚP ve Znojmě000000
Celkem34116100213120
Karlovarský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Karlových Varech33113100
ÚP v Chebu52050200
ÚP v Sokolově23061700
Celkem1081575000
Královéhradecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Hradci Králové2136804
ÚP v Jičíně27361521
ÚP v Náchodě000000
ÚP v Rychnově nad Kněžnou25019420
ÚP v Trutnově401112602
Celkem1137425347
Liberecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Liberci420212100
ÚP v České Lípě411200
ÚP v Jablonci n. Nisou23061700
ÚP v Semilech1105510
Celkem801334510
Moravskoslezský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Ostravě3900147226161
ÚP v Bruntále67051610
ÚP ve Frýdku-Místku830324155
ÚP v Karviné1530142830
ÚP v Novém Jičíně1509600
ÚP v Opavě1302992900
Celkem8382434326256
Olomoucký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Olomouci371181602
ÚP v Jeseníku000000
ÚP v Přerově18251100
ÚP v Prostějově1230339000
ÚP v Šumperku825605111
Celkem2608116122113
Pardubický kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Pardubicích15051000
ÚP v Chrudimi772175800
ÚP ve Svitavách401221610
ÚP v Ústí nad Orlicí67194890
Celkem199453132100
Plzeňský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Plzeň-jih1003700
ÚP v Plzni2181262134100
ÚP Plzeň-sever402002000
ÚP v Domažlicích20001820
ÚP v Klatovech522143240
ÚP v Rokycanech362171700
ÚP v Tachově635223240
Celkem43941118260200
Ústecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Ústí nad Labem154172710640
ÚP v Chomutově585302120
ÚP v Děčíně880493900
ÚP v Lounech520104200
ÚP v Litoměřicích400221800
ÚP v Mostě780631410
ÚP v Teplicích460103600
Celkem5162221127670
Středočeský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Praha-východ33012633
ÚP Praha-západ900900
ÚP v Berouně670372910
ÚP v Benešově25217600
ÚP v Kutné Hoře290141500
ÚP v Kladně15602812620
ÚP v Kolíně360261000
ÚP v Mladé Boleslavi23081410
ÚP v Mělníku310191200
ÚP v Nymburku42040200
ÚP v Příbrami1099287010
ÚP v Rakovníku18311400
Celkem5781421933383
kraj Vysočina
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Jihlavě36003600
ÚP v Havlíčkově Brodě321121900
ÚP v Pelhřimově1416700
ÚP v Třebíči24022200
ÚP ve Žďáru nad Sázavou18011700
Celkem1242319100
Zlínský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP ve Zlíně47283160
ÚP v Kroměříži230111200
ÚP v Uherském Hradišti360112320
ÚP ve Vsetíně21051600
Celkem1272468280

Charakteristika porušovaných ustanovení

K § 4 odst. 1 a 2: Ustanovení upravuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. Účastníci právních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů v ustanovení uvedených.

K § 9b odst. 1 písm. a): Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby.

K § 9b odst. 1 písm. b): Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce zpracovat lékařské podklady, jichž je třeba k posouzení zdravotního stavu fyzické osoby ve vyžádaném rozsahu.

K § 9b odst. 3: Zdravotnická zařízení jsou povinna plnit výše uvedené povinnosti ve lhůtě určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržela žádost.

K § 12: Účastníkům právních vztahů, vznikajících podle tohoto zákona, je zakázáno činit nabídky zaměstnání diskriminačního charakteru, které odporují dobrým mravům, nebo nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy. Dále pak zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s § 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.

K § 13: Ustanovení upravuje povinnost právnické nebo fyzické osoby zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce.

K § 14 odst. 3 písm. b): Zaměstnání mohou zprostředkovávat za podmínek stanovených tímto zákonem právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání.

K § 14 odst. 4: Ustanovení ukládá podmínky, které musí splnit fyzická nebo právnická osoba, usazená za účelem zprostředkování zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy, aby mohla poskytovat na území České republiky služby v oblasti zprostředkování zaměstnání.

K § 35: Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst.

K § 58 odst. 2: Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Mohou je provádět i za úhradu, ta však nemůže být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno.

K § 58 odst. 3: Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny, poskytované zaměstnanci za vykonanou práci.

K § 60: Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) vydává ministerstvo na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby.

K § 66: Ustanovení určuje podmínky, při jejichž splnění může být fyzická osoba přidělena agenturou práce k uživateli.

K § 78 odst. 7:Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši.

K § 80: Ustanovení ukládá zaměstnavatelům spolupracovat s úřadem práce při zaměstnávání zdravotně postižených osob.

K § 81 odst. 1: Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Tento podíl činí 4 %.

K § 81 odst. 3: Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, mohou plnit povinný podíl pouze zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

K § 82 odst. 2: Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím příslušného úřadu práce.

K § 83: Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit příslušnému úřadu práce.

K § 85 odst. 1: Na volná pracovní místa, na která nelze z důvodů nezájmu přijmout uchazeče o zaměstnání, mohou zaměstnavatelé získávat zaměstnance ze zahraničí pouze na základě povolení příslušného úřadu práce.

K § 87: Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie nebo cizinec, pro kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

K § 88: Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů písemně informovat příslušný úřad práce, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nenastoupil do práce, nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno.

K § 89: Dle tohoto ustanovení může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

K § 93 odst. 1: Cizinec, vyjma cizince uvedeného v § 97, může být vyslán k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání na dobu delší než 30 kalendářních dnů, pokud mu bylo vydáno povolení k zaměstnání úřadem práce příslušným podle nového místa výkonu práce cizince.

K § 93 odst. 2: Vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání v rozsahu 7 až 30 kalendářních dnů a vyslání cizince uvedeného v § 97 na dobu delší než 30 kalendářních dnů je zaměstnavatel povinen předem písemně oznámit úřadu práce příslušnému podle nového místa výkonu práce cizince.

K § 95 odst. 1: Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky.

K § 95 odst. 2: Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušným úřadem práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

K § 96: Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude zaměstnán v příhraniční oblasti České republiky nebo je sezónním zaměstnancem.

K § 102 odst. 2: Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie a všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

Diskriminace - rozčlenění diskriminačních znaků za 1. pololetí roku 2006
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiDiskriminační znak:Počet případů celkemZ toho diskriminace
přímá ženynepřímá ženypřímá mužinepřímá muži
§ 4 odst. 1nerovné zacházení8341141
§ 4 odst. 2pohlaví3415784
sexuální orientace
rasový nebo etnický původ21 1
národnost86 2
státní občanství
sociální původ1 1
rod
jazyk11
zdravotní stav156 72
věk156 81
náboženství či víra
majetek
manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině13101 2
politické či jiné smýšlení
členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích
členství a činnost v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů
celkem § 4 odst. 289458279
§ 4 odst. 9obtěžování z důvodu pohlaví
obtěžování z důvodu sexuální orientace
obtěžování z důvodu rasového nebo etnického původu
obtěžování z důvodu zdravotního postižení
obtěžování z důvodu věku
obtěžování z důvodu náboženství či víry
sexuální obtěžování
celkem § 4 odst. 9
Celkem § 4 odst. 1, odst. 2 a odst. 9172869689
§ 12 odst. 1 písm. a)pohlaví2514110
sexuální orientace
rasový nebo etnický původ
národnost
státní občanství
sociální původ
rod
jazyk
zdravotní stav51 4
věk5 3 2
náboženství či víra
majetek
manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině
politické či jiné smýšlení
členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích
členství a činnost v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů
Celkem § 1235154142
Zákon o zaměstnanosti celkem207101138211
Pro porovnání uvádíme celkové údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2006:
Diskriminace1. čtvrt. 20052. čtvrt. 20053. čtvrt. 20054. čtvrt. 20051. čtvrt. 20062. čtvrt. 20063. čtvrt. 20064. čtvrt. 2006
Přímá218264250932713
Nepřímá522030417
Celkem2610284253933130
Diskriminace1. čtvrt. 20052. čtvrt. 20053. čtvrt. 20054. čtvrt. 20051. čtvrt. 20062. čtvrt. 20063. čtvrt. 20064. čtvrt. 2006
Muži98183020451216
Ženy172101233481914
Celkem2610284253933130
Kontroly dodržování zákona o insolvenci
Porušení ustanovení zákona č. 118/2000 Sb.§ 7§ 12§ 13Celkem
Počet porušení 1. čtvrtletí 20050000
Počet porušení 2. čtvrtletí 20051102
Počet porušení 3. čtvrtletí 2005185023
Počet porušení 4. čtvrtletí 20052410034
Celý rok 20054316059
Počet porušení 1. čtvrtletí 20061813031
Počet porušení 2. čtvrtletí 20062319143
Počet porušení 3. čtvrtletí 20061923042
Počet porušení 4. čtvrtletí 2006916026
Celý rok 200669711141

Jak je zřejmé z uvedených údajů, porušování zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele sice není příliš časté ale za rok 2006 došlo ke značnému nárůstu.

Kontrola čerpání státní sociální podpory

Státní sociální podporou se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu formou:

  • přídavku na dítě – §17,
  • sociálního příplatku – § 20,
  • příspěvku na bydlení – § 24.

Stát poskytuje i další dávky, které nejsou závislé na výši příjmu a to:

  • rodičovský příspěvek – § 30 – § 31,
  • zaopatřovací příspěvek – § 33,
  • dávky pěstounské péče – § 36,
  • porodné – § 44,
  • pohřebné – § 47.

Orgány státní sociální podpory posuzují, zda jsou u oprávněných osob naplněny zákonné podmínky pro výplatu příslušné dávky před jejím vyplácením, v jeho průběhu i po ukončení vyplácení, tj vždy kontrolují, zda jim vznikl, eventuálně zda trvá nárok na tuto dávku.

Rozbor porušení ustanovení zákona o státní sociální podpoře z pohledu počtu zjištěných porušení a výše přeplatků za rok 2006
Porušení ust. zák. č. 117/1995 Sb.,§ 19§ 20§ 24§ 30 a § 31§ 36–§ 43§ 45§ 47Celkem
§ 19–§ 47
Počet zjištěných porušení za 3. čtvrtletí 2005479311518557922000001 907
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 3. čtvrtletí 2005645 698581 4071 276 0013 670 982130 617006 304 705
Počet zjištěných porušení za 4. čtvrtletí 20054 2153 6892 1481 209401011 302
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 4. čtvrtletí 20055 896 2505 271 0532 983 2516 854 459443 6668 600021 457 279
Počet zjištěných porušení za 1. čtvrtletí 20063 2962 6272 0811 03649219 092
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 1. čtvrtletí 20064 934 5814 253 3792 972 7217 364 529415 67617 0505 00019 962 936
Počet zjištěných porušení za 2. čtvrtletí 20063 0122 0391 6061 38533018 076
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 2. čtvrtletí 20064 106 7653 863 8842 538 2266 102 916184 96601 28817 215 526
Počet zjištěných porušení za 3. čtvrtletí 20063 0381 9181 48668932017 164
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 3. čtvrtletí 20064 164 3803 594 2602 833 9245 127 940155 05205 00015 880 556
Počet zjištěných porušení za 4. čtvrtletí 20065 0022 8401 963479160110 301
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 4. čtvrtletí 20066 351 6654 402 3452 914 7696 638 972104 39117 0505 00020 356 661

V souvislosti s poskytováním údajů potřebných pro přiznání nároků na státní sociální podporu se zkoumají nejen údaje poskytované občany – žadateli o podporu, ale orgány státní sociální podpory mají právo přezkoumat i správnost a úplnost podkladů předložených právnickými a fyzickými osobami.

Za porušení povinností uložených těmto osobám jsou orgány státní sociální podpory oprávněny uložit právnické nebo fyzické osobě pokutu až do výše 250 000 Kč a při opětovném porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení již byla pokuta uložena, pokutu až do částky 500 000 Kč.

Porušování odpovědnosti fyzických nebo právnických osob při sdělování údajů potřebných pro účely dávek
Počet zjištěných porušení § 63aVýše vyčíslených přeplatků v KčVýše uložených pořádkových pokut dle § 65 odst. 3 v KčVýše uložených pokut dle § 65 odst. 4 v Kč
Za 3. čtvrtletí 20057421 017 365074 000
Za 4. čtvrtletí 2005940542 857034 300
Za 1. čtvrtletí 2006724183 523022 000
Za 2. čtvrtletí 2006690247 2002 0002 000
Za 3. čtvrtletí 2006557257 34000
Za 4. čtvrtletí 2006622177 000020 500

Kontrola využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších forem podpory zaměstnanosti

Dohody uzavřené k nástrojům APZ
Dohody uzavřené k nástrojům APZRekvalifikaceVeřejně prospěšné práceSpolečensky účelná pracovní místaPřeklenovací příspěvekPříspěvek na dopravu zaměstnancůPříspěvek na zapracováníPříspěvek při přechodu na nový podnikatelský programCelkem
Počet kontr. dohod ke konci 1. čtvrtletí 20065595642 6098101203 825
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. čtvrtletí 200617332051020258
Počet kontr. dohod ke konci 2. čtvrtletí 20065275042 019775503 137
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 2. čtvrtletí 200621491641000235
Počet kontr. dohod ke konci 3. čtvrtletí 20067377041 881763403 405
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 3. čtvrtletí 200683341681100287
Počet kontr. dohod ke konci 4. čtvrtletí 20063862871 530559612 274
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 4. čtvrtletí 200618711910200282
Počet kontrolovaných. dohod za rok 20062 20920598 0392891727112 641
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za rok 2006139187728310201 069
Další formy podpory zaměstnanosti
Další formy podpory zaměstnanosti – příspěvky naVytvoření chráněného pracovního místaVytvoření chráněné pracovní dílnyPodporu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímÚhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílnyCelkem
Počet kontr. dohod ke konci 4. čtvrtletí 20059045144125404
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 4. čtvrtletí 200584203870
Počet kontr. dohod ke konci 1. čtvrtletí 20063628118121303
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. čtvrtletí 2006105713
Počet kontr. dohod ke konci 2. čtvrtletí 2006282917295324
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 2. čtvrtletí 20061214724
Počet kontr. dohod ke konci 3. čtvrtletí 2006242013199274
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 3. čtvrtletí 20061314523
Počet kontr. dohod ke konci 4. čtvrtletí 2006836420347397
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 4. čtvrtletí 20069032041
Počet kontrolovaných dohod za rok 20061711416243621 298
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za rok 20061256519101

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků jak zaměstnavatelům, tak i uchazečům samotným při jejich zaměstnávání.

Kontroly v této oblasti jsou před uzavíráním dále vyjmenovaných smluv prováděny pracovníky trhu práce, jednotlivých úřadů práce. V průběhu plnění a po ukončení uzavřených smluv je kontrola prováděna pracovníky kontrolních oddělení.Kontroly jsou prováděny podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jedná se zejména o následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, definované v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Rekvalifikace – § 108 – § 110
Rekvalifikace se uskutečňuje na základě smlouvy mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu uhradit prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění).

Veřejně prospěšné práce – § 112
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče evidované úřadem práce. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné smlouvy s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání. Finanční příspěvek je poskytován na úhradu mzdových nákladů zaměstnance.

Společensky účelná pracovní místa – § 113
Těmi se rozumí:

  • nové pracovní místo, které zaměstnavatel nově zřizuje, nebo
  • na základě písemné smlouvy s úřadem práce vyhrazené pracovní místo, obsazované uchazeči evidovanými ÚP, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel nově zřizuje a které bude obsazovat uchazeči o zaměstnání po dobu sjednanou v dohodě, může být poskytnut například jako návratný, nebo na úhradu úroků z úvěrů, či jinak účelově vázaný.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, se poskytuje formou částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Společensky účelným pracovním místem je také nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání evidovaného úřadem práce, který začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na základě písemné smlouvy může úřad práce na tato místa poskytnout příspěvek.

Překlenovací příspěvek – § 114
Jde o příspěvek, který může úřad práce poskytnout osobě, která ve smyslu předchozího odstavce zahajuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek na dopravu zaměstnanců – § 115
Tento příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně není doprava provozována vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám zaměstnavatele. Příspěvek může být poskytnut i v případě, kdy zaměstnavatel zajišťuje dopravu svých zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít dopravu hromadnými dopravními prostředky.

Příspěvek na zapracování – § 116
Jde o příspěvek, který může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě smlouvy, v níž se zaměstnavatel zaváže přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – § 117
Příspěvek lze úřadem práce poskytnout zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Další formy podpory zaměstnanosti:

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa – § 75
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Příspěvek na vytvoření takového místa může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy.

Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.

Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny – § 76
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců. Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – § 78
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Výše příspěvku činí měsíčně 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením a 0,33 násobku průměrné měsíční mzdy za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny – § 75, § 76
Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy.

Taktéž je možné na základě dohody poskytnout zaměstnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy.

Úřady práce běžně kontrolují určené podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro uzavření a naplňování smluv před jejich uzavřením, v průběhu i po skončení smluvního vztahu, způsobem výše uvedeným.

Jak vyplývá z tabulky, ilustrující kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti, v roce 2006, byly nejčastěji v 728 případech porušovány podmínky dohod uzavřených za účelem vytvoření společensky účelných pracovních míst. U dalších forem podpory zaměstnanosti nejčastěji dochází k porušení podmínek, za nichž byl poskytnut příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to ve 14 případech.

Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Fyzická osoba nebo právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna ve smyslu § 44a tohoto zákona provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně.

Kontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF

Počet kontrol realizovaných projektů v grantových schématech (dále GS) ESF v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, prováděné kontrolními orgány pověřených úřadů práce
Pověřený úřad práceCelkový počet realizovaných projektů v GSPočet provedených kontrol 1. čtvrt.Počet provedených kontrol 2. čtvrt.Počet provedených kontrol 3. čtvrt.Počet provedených kontrol 4. čtvrt.
Úřad práce hl. města Prahy1140303
Úřad práce v Příbrami77813024
Úřad práce v Českých Budějovicích5867220
Úřad práce v Plzni31710116
Úřad práce v Karlových Varech2025011
Úřad práce v Ústí nad Labem941019631
Úřad práce v Liberci35120628
Úřad práce v Hradci Králové54814428
Úřad práce v Pardubicích47912523
Úřad práce v Jihlavě43614736
Úřad práce Brno-město76611227
Úřad práce v Olomouci4748918
Úřad práce v Ostravě7435313
Úřad práce ve Zlíně42610414
Celkem8128713149292

Kontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3, zaměřeného na hl. m. Prahu a Operativního programu rozvoje lidských zdrojů, zaměřeného na ČR kromě území hl. m. Prahy, prováděné kontrolními orgány pověřených úřadů práce jsou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, realizovány formou fyzické kontroly (kontroly na místě) u příjemců podpory – konečných uživatelů tj. kontrovaných osob.

Kontroly na místě by měly být provedeny u všech projektů alespoň jednou za dobu trvání projektu. Pokud není z kapacitních důvodů nebo z důvodu velkého množství projektů možné provést kontrolu na místě u všech projektů, jsou projekty ke kontrole na místě vybírány na základě metody výběru vzorku projektů.

Resumé

Kontrola dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o insolvenci,
Podle poznatků MPSV – SSZ i úřadů práce z kontrolní činnosti za sledované období prokazuje, že nejčastějším porušováním zákona o zaměstnanosti je nedodržování § 83 (645 případů, tedy 14% zjištěných porušení) a § 82 (644 případů, tedy také 14% zjištěných porušení), které zaměstnavatelům ukládají povinnosti při zaměstnávání, či lépe nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a dodržování jejich počtu ve výši povinného podílu.

V celkovém počtu 4 595 zjištěných porušení zákona o zaměstnanosti hraje nemalou úlohu nelegální zaměstnávání cizinců. Zjištěných 505 porušení činí cca 11 % zjištěných porušení.

Dalším častým porušováním zákona bylo nedodržování § 13, který ukládal právnické nebo fyzické osobě povinnost zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce – tzv. „švarcsystém“. Bylo zjištěno celkem 514 případů porušení tohoto ustanovení, což činí 11 % zjištěných porušení.

Nejčastější případy porušování § 13 byly v oblasti pomocných prací, nebo prací s minimálními nároky na kvalifikaci, a to především ve stavebnictví, pohostinství a textilním průmyslu.

V oblasti vysoce kvalifikovaných prací, například u soustružníků, nebo specializovaných svářečů, fyzické osoby vykonávaly svěřené úkoly, většinou na vlastní žádost, v zastřeném pracovněprávním vztahu, čímž opět docházelo k porušování § 13 zákona.

Ze získaných údajů je zřejmé, že ve sledovaném období nejčastěji docházelo k porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, kteří mají 26 – 250 zaměstnanců.

Dalším problémem s tím souvisejícím je to, že zaměstnavatelé nevedli průkaznou evidenci pracovní doby (v souvislosti s dohodami o provedení práce, které nemusí mít písemnou podobu). Vzhledem k tomu, že v této oblasti úřady práce ztratily kontrolní kompetenci a Inspektoráty práce tuto agendu nekontrolují v takovém rozsahu, dochází zde v důsledku nárůstu počtu těchto dohod k obtížnému, nebo dokonce nemožnému dokazování nelegální práce a tím také k finančním únikům.

Obdobné potíže se rovněž projevují v souvislosti s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání (§ 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), kdy fyzické osoby jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, stát je u nich plátcem zdravotního pojištění, popřípadě podpory v nezaměstnanosti nebo dávek dalších, a úřady práce nemají dostatečné kontrolní kompetence pro zjištění, zda se jedná skutečně o zaměstnání, jehož časový rozsah i příjmy jsou v souladu s požadavky zákona o zaměstnanosti.

Diskriminace

Z porovnání doposud získaných údajů je zřejmé, že úroveň prokázané diskriminace se příliš nemění. Navíc je prokázání porušování antidiskriminačních ustanovení zákona o zaměstnanosti obtížnější, než u zákoníku práce nebo zákona o mzdě. Údaje získané za rok 2006 prokázaly, že ženy byly diskriminovány v 55 zjištěných případů a muži ve 45%. Pokud jde o rozlišení diskriminace přímé a nepřímé, k první došlo v 88% zjištěných případů, ke druhé ve 12%.

Kontrola čerpání státní sociální podpory

Údaje o kontrole čerpání státní sociální podpory svědčí o tom, že této oblasti věnují úřady práce velkou pozornost a že díky jejich kontrolní činnosti se daří ve značné míře zamezit neoprávněnému čerpání státní sociální podpory.

Kontrola využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Změna kompetencí v oblasti kontroly a takto vytvořený prostor umožňuje úřadům práce věnovat větší pozornost kontrole nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dodržování podmínek dohod uzavíraných zaměstnavateli, případně dalšími subjekty.

Kontrola čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF

Tato informace se zabývá pouze počtem kontrol prováděných kontrolory pověřených úřadů práce, tedy těch, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o zaměstnanosti u konečných uživatelů, z hlediska vytíženosti těchto kontrolních orgánů – viz tabulka Přehled kontrol provedených vybranými úřady práce v roce 2006.

O provedených kontrolách a jejich výsledcích v pravidelných čtvrtletních intervalech předkládá informaci Odbor implementace programů ESF.

Autor: oddělení 443
Poslední aktualizace: 26.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:52.