Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce » Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV » Multilaterální ZRS MPSV:

Obsah položky Podrobnosti o rozvojové spolupráci mezi MOP a ČR:

Podrobnosti o rozvojové spolupráci mezi MOP a ČR

V letech 2001 - 2006 poskytovala ČR dobrovolné příspěvky na jednorázové rozvojové projekty krátkodobého charakteru, předložených ze strany MOP a schválených MPSV k realizaci (řazeno sestupně):

 • Sociálně odpovědná restrukturalizace prostřednictvím sociálního dialogu a sociálních financí - implementace politických doporučení v případě železnic - Bělehrad, Srbsko, 9 / 2006 - 2 / 2008 s celkovým rozpočtem 5 mil. Kč (cca 166,7 tis. EUR).
 • Zohlednění sociálních aspektů v procesu privatizace - Bělehrad, Srbsko, 10-12/2004, s celkovým rozpočtem 0,576 mil. Kč (cca 19,2 tis. EUR). Projekt spočíval v přípravě a organizaci vzdělávacího semináře za účelem zvýšení schopnosti řízení služeb zaměstnanosti.
 • Zlepšení institucionálního rámce tripartitního sociálního dialogu - Bělehrad, Srbsko, 7 - 12/2004 s celkovým rozpočtem 0,48 mil. Kč (cca 16,0 tis. EUR). Projekt spočíval v přípravě a organizaci tripartitní konference za účelem zlepšení schopnosti sekretariátu a vyjednávacích schopností členů Hospodářské a sociální rady.
 • Podpora sociálního dialogu - Sarajevo, Bosna a Hercegovina, 7-12/2003, s celkovým rozpočtem 0,5 mil. Kč (cca 16,7 tis. EUR). Projekt spočíval v přípravě a organizaci 2denního subregionálního školení pro Stálá zastoupení Národních tripartitních orgánů v Paktu Stability.

11.6.2007 byla podepsána Dohoda o partnerství při rozvojové spolupráci mezi MOP a ČR.

Cílem Dohody je prostřednictvím dobrovolných finančních příspěvků ČR do rozpočtu MOP přispět k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, a to podporou rozvojových projektů a aktivit MOP v oblasti sociální spravedlnosti a hospodářského rozvoje, včetně problematiky přechodu k tržnímu prostředí z hlediska práce a sociálních věcí a souvisejícímu budování kapacit veřejné správy a sociálních partnerů. Na základě Dohody bude ČR pravidelně přispívat do speciálního fondu zřízeného a spravovaného ze strany MOP, z něhož budou hrazeny rozvojové projekty schválené MPSV k financování.

Hlavní přínosy Dohody a navazující spolupráce budou spočívat zejména v/ve:

 • dalším rozvoji dosavadních vztahů ČR s MOP, zejména s ohledem na nedávné zvolení ČR do Správní rady Mezinárodního úřadu práce (řídícího orgánu MOP) na léta 2005 - 2011;
 • získání know-how v oblasti řízení projektového cyklu díky možnosti účasti českých expertů na jednotlivých projektech;
 • sladění projektů technické spolupráce MOP s politikou prioritních zemí ČR, což navazuje na tzv. Pařížskou deklaraci o efektivnosti pomoci, mezi jejíž nejdůležitější body patří důraz na harmonizaci poskytování pomoci mezi jednotlivými dárcovskými zeměmi; principy obsažené v Pařížské deklaraci uvádějí i dokumenty schválené Radou EU, zejména pak dokument „Urychlování pokroku směrem k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí“ a tzv. „Evropský konsensus o rozvojové spolupráci“. Dále Českou republiku zavazují závěry Rady Evropské unie k efektivitě pomoci, které byly přijaty v dubnu 2006;
 • navýšení podílu ZRS na HND, zejm. v návaznosti na Závěry EU přijaté ve dnech 23. - 24. 5. 2005 na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti (GAERC), rámci kterých se ČR spolu s ostatními novými členskými státy EU zavázala v rámci svého rozpočtového alokačního procesu usilovat (angl. strive) o zvýšení své ZRS na úroveň 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015; v současné době ČR vykazuje objem ZRS ve výši 0,11 % HND; dobrovolné příspěvky ČR poskytované na základě Dohody budou v souladu s direktivami OECD plně započitatelné do vykazované ZRS;
 • obecném potvrzení pozice ČR jako tzv. dárcovské země:
  Způsob partnerství v podobě dohod o rozvojové spolupráci byl doposud využíván členskými zeměmi MOP, které se na poli ZRS řadí k významným donorům (např. Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko aj.).

  ČR se uzavřením Dohody stala prvním státem středoevropského regionu, který se k tomuto modelu spolupráce s MOP v oblasti ZRS připojil. Ačkoli částky indikované pro tento typ spolupráce nedosahují v současné době výše příspěvků poskytovaných uvedenými donory, pozice ČR v rámci skupiny vyspělých zemí poskytujících rozvojovou pomoc bude významně posílena již samotnou existencí této Dohody.
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:01.