Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce » Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV:

Bilaterální ZRS MPSV

V letech 2001-2006 realizovalo MPSV rámci bilaterální ZRS výhradně projekty odborné (technické) spolupráce, které jsou zaměřeny na školení lidských zdrojů partnerské země cestou zlepšování její úrovně vyučování, výcviku a kvalifikace, a to formou projektů za účasti expertů z oblasti zaměstnanostní a sociální politiky, NNO či univerzit.

Projekty implementované externím subjektem
Stěžejními jsou projekty v gesci MPSV, realizované externím subjektem vybraným v rámci výběrového řízení (zadávacího řízení dle platného zákona o veřejných zakázkách nebo dotačního řízení dle usnesení vlády č. 114+P/2001 o zásadách vlády pro poskytování dotací NNO ústředními orgány státní správy).

Záměrem tohoto typu projektu je přispět k sociální a/nebo ekonomické stabilizaci a rovným příležitostem pro všechny, proto MPSV usiluje spíše o komplexnější řešení rozvojového problému než o soustředění se na některou z jeho dimenzí.

Výsledky tohoto typu projektu jsou zlepšení životních podmínek (tj. lepší sociální infrastruktura) a příležitostí (pro výdělečnou činnost) pro osoby vyloučené nebo vyloučením ohrožené, aby mohly plně participovat na ekonomickém, sociálním a kulturním životě společnosti a žít způsobem společností považovaným za běžný, tj. dát jim alternativu k opouštění jejich domovské země.

Za účelem dosažení výše uvedeného se projekty ZRS MPSV zaměřují na následující 4 cílové skupiny:

 • poskytovatele služeb, tj. správy služeb zaměstnanosti, zařízení poskytující sociální služby a jejich personál, dobrovolníci;
 • školitele (poskytovatelů služeb), tj. školy, univerzity, školící, poradenské a výzkumné instituce, sami poskytovatelé služeb a jejich personál;
 • konečné příjemce služeb, v členění dle typu znevýhodnění (postižení, senioři, děti, ženy, minority, migranti, žadatelé o azyl), nebo postavení na trhu práce (zaměstnanci, samostatně výdělečně činní, (dlouhodobě) nezaměstnaní, neaktivní - v procesu vzdělávání);
 • tvůrce koncepcí.

V gesci MPSV bylo v letech 2001 - 2006 realizováno celkem 6 projektů, z toho 4 v oblasti sociální/trhu práce (řazeno sestupně):

 • Sociální začleňování zranitelných skupin obyvatel - region Thua Thien Hue, Vietnam, 2006 - 2009, implementovaný Mgr. Jiřím Kocourkem (fyzická osoba, CZ), s celkovým rozpočtem 12,3 mil. Kč (cca 410 tis. EUR).
  Projekt se zaměřuje na socioekonomickou stabilizaci osob ovlivněných působením dioxinů, tj. poskytování a zlepšování stávajících sociálních/zdravotních služeb a zřízení a provoz výdělečné chráněné dílny.
 • Vybudování centra pomoci pro oběti domácího násilí - region Šumadija, Srbsko, 2006 - 2008, realizovaný společností ADRA, o.s. (NNO, CZ), s celkovým rozpočtem 8,8 mil. Kč (cca 293 tis. EUR).
  Projekt se zaměřuje na socioekonomickou stabilizaci obětí domácího násilí, tj. na zlepšení poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě a poskytování poradenských služeb v oblasti trhu práce.
 • Podpora transformačního procesu ústavů a iniciace změn v systému péče o mentálně postižené - oblast Bělehradu, Srbsko, 2004 - 2007, implementovaný společností Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., s celkovým rozpočtem 12,3 mil. Kč (cca 410 tis. EUR).
  Projekt se zaměřuje na poskytování a zlepšování sociálních a zdravotních služeb zdravotně postiženým občanům a na zřízení a provoz chráněné dílny.
 • Socioekonomická stabilizace osob a rodin postižených HIV/AIDS a oportunními infekcemi - region Karas, Namibie, 2003 - 2008, implementovaný společností Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. (NNO, CZ), s celkovým rozpočtem 28,429 mil. Kč (cca 948 tis. EUR).
  Projekt se zaměřuje na poskytování a zlepšení stávajících sociálních/zdravotních služeb a zřízení a provoz chráněné dílny za účelem výroby a prodeje tradičních výrobků.

2 výhradně v sociální oblasti:

 • Příprava a zavedení studijního programu Sociální práce - oblast Ulánbátaru, Mongolsko, 2006 - 2010, realizovaný společností Charita Česká republika, o.s. (NNO, CZ), s celkovým rozpočtem 14,5 mil. Kč (cca 450 tis. EUR).
  Projekt se zaměřuje na zlepšení terénních sociálních služeb, tj. na konsolidaci stávající metodologie v oblasti sociální práce, školení sociálních pracovníků.
 • Podpora sociálního začleňování dětí předškolního věku ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí - region Šumadija, Srbsko, 2006 - 2007, realizovaný společností Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., s celkovým rozpočtem 3,4 mil. Kč (cca 113 tis. EUR)
  Projekt se zaměřuje na začlenění znevýhodněných dětí do standardních oddělení mateřských školek, tj. vyškolení sociálních pracovníků v práci s dětmi majícími specifické potřeby.

V roce 2007 MPSV začne s realizací rozvojového projektu Podpora sektoru sociálních služeb, Moldavsko, 2007 - 2010 s celkovým rozpočtem 15,2 mil. Kč (projekt bude přidělen formou veřejné zakázky, otevřené zadávací řízení bylo vyhlášeno v červenci 2007).

Projekty realizované MPSV

Výměnné stáže byly realizovány formou krátkodobých, 1-2x ročně organizovaných výměn expertů, sestávajících se ze 2 částí:

 • školení (semináře, workshopy, kulaté stoly, expertní jednání aj.)
 • návštěvy (partnerského resortu a institucí z oblasti zaměstnanostní a sociální politiky na centrální, regionální i lokální úrovni).

Tyto projekty spočívali v předávání know-how v oblasti trh práce a souvisejících politik, a to z hlediska:

 • legislativního (strategické dokumenty, akční plány, zkušenosti z realizovaných reforem), i
 • praktického (kompetence, struktura, fungování a služby poskytované institucemi, požadavky na vzdělání a znalosti pro jednotlivé typy pracovních pozic v rámci institucí, informační systémy aj.).

K tématům nejčastějším patřily politiky trhu práce, a to

 • vnitřní politika (podpora nezaměstnaných, aktivní politika zaměstnanosti); a
 • bilaterální vztahy (pracovní migrace, nelegální zaměstnávání, integrace cizinců, bilaterální smlouvy o vzájemném zaměstnávání občanů aj.);

K tématům méně častým patřily sociální otázky, a to

 • dávky (státní sociální podpora, hmotná nouze);
 • služby (v členění dle typu na poradenské, pečovatelské a prevenční; a dle formy na pobytové, ambulantní a terénní).

V letech 2001 - 2006 realizovalo MPSV 3 projekty výměnných stáží s:

 • Mongolskem v letech 2003 - 2005, s celkovým rozpočtem 1,5 mil. Kč (cca 46,7 tis. EUR);
 • Vietnamem v letech 2001 - 2005, s celkovým rozpočtem 2,418 mil. Kč (cca 80,6 tis. EUR); a
 • Ukrajinou v letech 2001 - 2004, s celkovým rozpočtem 1,95 mil. Kč (cca 65,0 tis. EUR).

Projekty byly primárně zaměřeny na tvůrce koncepcí (nikoliv na poskytovatele služeb nebo konečné příjemce služeb) s cílem iniciovat a/nebo podpořit reformy partnerské země a posilovat její institucionální kapacity.

Tento typ projektů se neukázal jako příliš efektivní, a proto MPSV upřednostňuje projekty realizované v delším časovém období, přímo v partnerské zemi a pracující se všemi relevantními cílovými skupinami, především s institucemi-poskytovateli služeb, konečnými příjemci služeb a rovněž s tvůrci koncepcí.

Aktivity obdobného charakteru jsou implementovány v rámci standardních bilaterálních vztahů MPSV s partnerskými resorty, nejsou však považovány za rozvojové projekty.

Spolupráce MPSV na rozvojových projektech jiných subjektů

V rámci bilaterální ZRS se MPSV (na požádání) podílí expertní formou na projektech realizovaných jiným subjektem, zejména v oblasti politik souvisejících s migrací.

Vzhledem k průřezovému charakteru je výkon agendy migrace rozptýlen mezi několik ministerstev, do kompetence MPSV patří management migračních toků za prací do ČR, aktivní migrační politika, boj s nelegální migrací a sociální aspekty migrace, přičemž substantivní část těchto otázek je vykonávána v rámci vnitřní politiky několika odborných útvarů MPSV, nikoliv však odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce. Tyto projekty a aktivity tudíž nejsou považovány za rozvojovou spolupráci, byť přispívají k rozvoji politik partnerské země a posilování jejích kapacit pro řízení migračních toků.

V rámci ZRS participovalo MPSV na projektu v gesci MV vzhledem k návaznosti agend, kterou oba resorty zajišťují:

 • Podpora reintegračních mechanismů v Gruzii, prevence neregulérní migrace z Gruzie, Gruzie, 2005 - 2007, implementovaný Mezinárodní organizací pro migraci. MPSV participovalo na projektu v r. 2006 formou poskytnutí metodologické podpory nově zřízenému Poradenskému centru, fungujícímu pod Státní agenturou zaměstnanosti. Konkrétně 2 experti MPSV a 1 expert z ÚP hl. m. Prahy se zúčastnili coby lektoři 3denního školení v Gruzii, v rámci kterého školili cca 20 gruzínských kolegů v otázkách služeb zaměstnanosti, poradenství, rekvalifikace a odborného výcviku. Experti se rovněž podíleli na přípravě metodologických materiálů, instruktážních videí, letáků, studijních knih aj.
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:38.