Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Vietnam:

Ujednání o spolupráci mezi MPSV a MPVISV

Ujednání

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky

o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky

(dále jen "smluvní strany")

 • berouce v úvahu zájem na rozvíjení přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma smluvními stranami v oblasti pracovních vztahů, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • soudíce, že je ve společném zájmu podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou státech smluvních stran,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí k rozvoji vztahů mezi oběma smluvními stranami,

dohodla se uzavřít toto Ujednání:

Článek 1

Obě smluvní strany budou rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí a výměnu zkušeností v této oblasti.

Článek 2

Spolupráce se bude týkat těchto okruhů:

 • důchodového a nemocenského zabezpečení (pojištění),
 • státní sociální podpory rodinám,
 • organizačního a institucionálního uspořádání systému státní sociální podpory,
 • posudkové služby sociálního zabezpečení,
 • služeb sociálního pojištění majících oprávnění od státu k této činnosti,
 • úpravy pracovních vztahů v právních předpisech, kolektivních smlouvách a v pracovních smlouvách, kolektivních vztahů a dalšího uplatnění mechanismů jednání mezi zaměstnavateli (nebo jejich zástupci) a zaměstnanci (nebo jejich zástupci) a činnosti tripartitního jednání,
 • pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce,
 • politiky zaměstnanosti,
 • výzkumu v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • legislativní úpravy zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti, resp.příslušné vyhlášky),
 • problémů nezaměstnanosti a jejich řešení,
 • systémů poradenství a rekvalifikace ve službách zaměstnanosti,
 • otázek mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů smluvních stran na území obou států,
 • informačních systémů v oblasti práce, mezd a příjmů obyvatelstva,
 • mzdových systémů a jejich právní úpravy,
 • příjmové politiky,
 • dalších otázek společného zájmu, na nichž se obě smluvní strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce se bude realizovat formou:

 • výměny písemných dokumentů na základě požadavků a možnosti smluvních stran,
 • vzájemnou konsultací expertů,
 • účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných oběma smluvními stranami,
 • stáží v institucích druhé smluvní strany,
 • vzdělávání pracovníků partnerských státních orgánů.

Článek 4

Obě smluvní strany se dohodly v případě potřeby pořádat schůzky na příslušné úrovni střídavě v jedné z obou smluvních stran. Během těchto setkání budou posuzována témata, jež jsou předmětem provádění tohoto Ujednání.

Článek 5

Finanční podmínky týkající se provádění tohoto Ujednání budou následující:

 • náklady za odesílání výměnných dokumentů bude hradit odesílatel;
 • úhrady nákladů spojených se spoluprací ve smyslu článku 3 tohoto Ujednání budou dohodnuty oběma stranami pro každý jednotlivý případ zvlášť.

Článek 6

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu tří let a bude dále automaticky prodlužováno na další dva roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 (třicet) dní před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Hanoji dne 1. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a vietnamském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky
M. Skolil, v.r.

Za Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:30.