Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Ukrajina:

Ujednání o spolupráci mezi MPSV a MP

Ujednání

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem práce Ukrajiny

o spolupráci v oblasti práce a zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo práce Ukrajiny

(dále jen "smluvní strany")

 • berouce v úvahu zájem na rozvíjení vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma smluvními stranami v oblasti pracovních vztahů a zaměstnanosti,
 • soudíce, že je ve společném zájmu podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou smluvních stranách,
 • vyjadřujíce přání významně přispět ke spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a k rozvoji vztahů mezi oběma smluvními stranami,

dohodly se uzavřít toto Ujednání:

Článek 1

Obě smluvní strany budou rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti pracovních vztahů a zaměstnanosti.

Článek 2

Spolupráce se bude týkat těchto okruhů:

 • úpravy pracovních vztahů v právních předpisech, kolektivních smlouvách a v pracovních smlouvách,
 • kolektivních vztahů a dalšího uplatnění mechanismů jednání mezi zaměstnavateli (nebo jejich zástupci) a zaměstnanci (nebo jejich zástupci) a činnosti tripartitního jednání,
 • pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce,
 • aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti,
 • financování politiky zaměstnanosti,
 • legislativní úpravy zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti nebo příslušné právní předpisy),
 • problémů nezaměstnanosti,
 • systémů poradenství a rekvalifikace ve službách zaměstnanosti,
 • otázek mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů smluvních stran na území obou států,
 • informačních systémů v oblasti práce, mezd a příjmů obyvatelstva,
 • mzdových systémů a jejich právní úpravy,
 • příjmové politiky včetně právních předpisů týkajících se občanů s minimálními příjmy,
 • systémů opatření pro sociální ochranu a sociální pojištění,
 • dalších otázek společného zájmu, na nichž se obě smluvní strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce se bude realizovat formou:

 • výměny písemných dokumentů,
 • vzájemných konsultací expertů,
 • účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných v obou smluvních stranách,
 • stáží v institucích státu druhé smluvní strany,
 • vzdělávání pracovníků příslušných státních orgánů.

Článek 4

Obě smluvní strany se dohodly v případě potřeby pořádat schůzky na příslušné úrovni, a to střídavě v jedné z obou smluvních stran. Během těchto setkání budou posuzována témata, jež jsou předmětem provádění tohoto Ujednání.

Článek 5

Finanční zabezpečení týkající se provádění tohoto Ujednání se uskutečňuje na základě vzájemně výhodných podmínek obou smluvních stran.

Článek 6

Toto Ujednání se sjednává na dobu 5 let a vstupuje v platnost dnem podpisu. Ujednání bude automaticky prodlužováno vždy na další 2 roky, pokud jedna ze smluvních stran písemně neupozorní druhou smluvní stranu o svém záměru neprodloužit platnost tohoto Ujednání nejpozději třicet dní před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Kyjevě dne 21. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky
Vodička, v.r.

Za Ministerstvo práce Ukrajiny

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:16.