Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Švýcarsko:

Dohoda o spolupráci mezi MPSV a ŘV

Dohoda o spolupráci

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ředitelstvím vnitra kantonu Curych

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ředitelství vnitra kantonu Curych

uzavírají tuto dohodu:

Článek 1
Princip

Tato dohoda je založena na principu rovnoprávnosti obou stran.

Článek 2
Cíl

Pomocí různých činností (semináře, pracovní zasedání, kurzy, stáže) budou odborníci z Curychu pro úředníky české státní správy a pracovníky úřadů provádět poradenskou službu a školení v otázkách státní správy na úrovni obce, kraje (okresu) a státu.

Článek 3
Platnost

Tato dohoda nahrazuje Dohodu o spolupráci mezi Direkcí vnitra kantonu Curych a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. ledna 1992.

Článek 4
Organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ředitelství vnitra kantonu Curych stanoví vždy společně do konce března rozsah roční činnosti. Obě strany určí osoby odpovědné za koordinaci programů a podle potřeby pro jednotlivé akce.

Článek 5
Financování

Obě strany hradí náklady za svá vlastní vydání. Pobytové náklady v druhé zemi hradí hostitel (ubytování, stravování, místní doprava). Cestovní náklady hradí přijíždějící strana.

Článek 6
Právní nároky

Na základě této dohody nelze vzájemně vyvozovat žádné další požadavky. Kromě obou stran nevzniká touto dohodou nikomu žádný bezprostřední právní nárok.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami. Uzavírá se na dobu neurčitou a může být vypovězena jednou ze smluvních stran vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku, přičemž toto oznámení musí být učiněno písemně nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti této dohody.

Dáno v Praze dne 20. srpna 1993 ve dvou originálech, každý v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky

Za Ředitelství vnitra kantonu Curych

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:50.