Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Slovensko:

Ujednání o vzájemné spolupráci mezi MPSV a MPSVR

Ujednání

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem práce a sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

o vzájemné spolupráci

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

(dále jen "smluvní strany")

 • berouce v úvahu zájem na rozvíjení přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma smluvními stranami v oblasti pracovních vztahů, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • soudíce, že je ve společném zájmu podporovat hospodářský a sociální pokrok,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti pracovních vztahů, zaměstnanosti a sociálních věcí k rozvoji vztahů mezi oběma smluvními stranami,

dohodla se uzavřít toto Ujednání:

Článek 1

Obě smluvní strany budou rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti pracovních vztahů, zaměstnanosti a sociálních věcí a budou podporovat výměnu zkušeností v těchto oblastech.

Článek 2

Spolupráce se bude týkat těchto okruhů:

 1. důchodového zabezpečení a nemocenského zabezpečení (pojištění);
 2. posudkové služby sociálního zabezpečení;
 3. sociální péče;
 4. nových systémů sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci;
 5. financování systémů sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci a jejich organizačního a institucionálního uspořádání;
 6. úpravy pracovních vztahů v právních předpisech, kolektivních smlouvách a v pracovních smlouvách, kolektivních vztahů a dalšího uplatňování mechanismů vyjednávání mezi zaměstnavateli (nebo jejich zástupci) a zaměstnanci (nebo jejich zástupci) a činnosti tripartitního jednání;
 7. pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce;
 8. aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti;
 9. financování politiky zaměstnanosti;
 10. právní úpravy v oblasti zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti, resp. příslušné právní předpisy);
 11. problémů nezaměstnanosti;
 12. systémů poradenství a rekvalifikace ve službách zaměstnanosti;
 13. otázek mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů smluvních stran na území obou států;
 14. informačních systémů v oblasti práce, mezd a příjmů obyvatelstva;
 15. mzdových systémů a jejich právní úpravy;
 16. příjmové politiky včetně právní úpravy minimálních příjmových kategorií;
 17. odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění);
 18. oblasti trhu práce a zaměstnanosti na výměnu informací spolupráce příslušných expertů z výzkumu;
 19. problematiky životního minima a rodinné politiky;
 20. dalších otázek společného zájmu, na nichž se obě smluvní strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce se bude realizovat formou:

 1. výměny písemných dokumentů;
 2. vzájemných konsultací expertů;
 3. účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcí organizovaných v obou smluvních stranách;
 4. stáží v institucích druhé smluvní strany;
 5. vzdělávání pracovníků příslušných státních orgánů.

Článek 4

Obě smluvní strany se dohodly pořádat pravidelné schůzky na příslušné úrov- ni střídavě na území jedné z obou smluvních stran. Během těchto setkání budou posuzována témata, jež jsou předmětem provádění tohoto Ujednání.

Článek 5

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu dvou let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 (třicet) dní před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 12. ledna 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky
Jindřich Vodička, v.r.

Za Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky
Oĺga Keltošová, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:32.