Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Rumunsko:

Ujednání o spolupráci mezi MPSV a MPSO

Ujednání

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska

o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo práce a sociální ochrany Rumunska

(dále jen "smluvní strany")

 • za účelem vzájemné spolupráce v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si přejí vytvořit nové partnerské a vzájemně výhodné vztahy. Vyjadřují potřebu spolupráce zejména v následujících oblastech:

 1. Instrumenty, předpisy a instituce v oblasti politiky práce
 2. Uspořádání Úřadů práce.
 3. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a systému poradenství ve službách zaměstnanosti.
 4. Mezinárodní aspekty politiky zaměstnanosti, migrace a zaměstnávání cizinců na území obou států.
 5. Úprava pracovního poměru obecně, pracovní podmínky včetně bezpečnosti práce.
 6. Kolektivní vyjednávání (zastoupení v tripartitě, uzavírání smluv, jejich rozšiřování na další subjekty, řešení sporů atd.).
 7. Utváření platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách včetně stanovení a posuzování kvalifikační způsobilosti.
 8. Informační systémy v oblasti práce a mezd.
 9. Systémy mzdových záruk a jejich právní úprava.
 10. Způsoby regulace nepřiměřeného růstu mezd.
 11. Úloha státu v oblasti kvalifikace, rekvalifikace, pracovních sil a zaměstnanosti.
 12. Sociální zabezpečení, sociální péče, rodinná politika, mezinárodní adopce.

Článek 2

Smluvní strany hodlají:

 1. Spolupracovat při realizaci politiky zaměstnanosti, poskytovat si vzájemnou pomoc a vyměňovat si zkušenosti v oblasti procesů a jevů vznikajících na trhu práce, výchovy a zdokonalování služeb zaměstnanosti.
 2. Poskytovat si vzájemnou pomoc a konsultace týkající se systému mzdové politiky, stanovení výše minimálních mezd a mzdové regulace formou kolektivních smluv.
 3. Spolupůsobit na rozvoj a činnost mechanismů tripartitních konsultací.
 4. Vzájemně se informovat o právních předpisech týkajících se trhu práce a sociální politiky, jakož i transformace sociálního systému.
 5. Podle potřeby si vyměňovat delegace odborníků, organizovat studijní pobyty, konference a semináře.
 6. Vzájemně se radit o systému informací a počítačovém zpracování údajů z oblasti zaměstnávání, nezaměstnanosti a rekvalifikace nezaměstnaných.
 7. Rozvíjet další formy spolupráce, na kterých se obě strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce upravená tímto ujednáním se bude uskutečňovat zejména těmito formami:

 1. Výměna informačního materiálu.
 2. Poradenství a vzdělávání expertů.
 3. Přijímání a vysílání expertů z oborů, které přísluší smluvním stranám.

Článek 4

Uskutečnění konkrétní akce v rámci tohoto ujednání, její druh a rozsah, jakož i způsob jejího financování, bude předmětem ročních programů pro uplatnění tohoto ujednání, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

Článek 5

Toto ujednání vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzují- cích jeho schválení v souladu s právními předpisy obou států smluvních stran. Sjednává se na dobu tří let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další tři roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 dní před uplynutím doby jeho platnosti.

Dnem vstupu tohoto ujednání v platnost pozbude platnosti Dohoda o spolupráci mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem práce a sociální péče Rumunska podepsaná v Bukurešti dne 17. března 1992.

Dáno v Bukurešti dne 6. října 1994 ve dvou původních vyhotoveních v českém a rumunském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky
Jindřich Vodička, v.r.

Za Ministerstvo práce a sociální ochrany Rumunska
Dan Mircea Popescu, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:51.