Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Polsko:

Společné prohlášení o vzájemné spolupráci mezi MPSV a MPSP

Společné prohlášení

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstva práce a sociální politiky Polské republiky

o vzájemné spolupráci v oblasti práce, zaměstnávání a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo práce a sociální politiky Polské republiky

(dále jen "strany")

 • berouce v úvahu vývoj politiky v oblasti práce a sociálních věcí, zejména v souvislosti s integrací České republiky a Polské republiky do Evropské unie,
 • uznávajíce potřebu vzájemné výměny informací a zkušeností

prohlašují následující:

Článek 1

Obě strany považují za užitečné rozvíjet spolupráci uskutečňovanou na základě:

 • výměny informací a dokumentů včetně statistických údajů v oblastech zahrnutých v tomto prohlášení;
 • účasti expertů na vědeckých konferencích, symposiích, školeních, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných oběma stranami;
 • konsultací expertů obou ministerstev.

Článek 2

Obě strany přikládají zvláštní význam spolupráci týkající se těchto oblastí:

 • pracovního práva;
 • mzdové politiky;
 • politiky trhu práce a politiky zaměstnanosti;
 • pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce;
 • otázek mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů obou stran na území druhého státu;
 • sociálního dialogu;
 • sociálního zabezpečení a sociální pomoci;
 • rozvoje příhraniční spolupráce a spolupráce mezi regiony;
 • zkušeností spojených s přípravou na členství v Evropské unii
 • dalších otázek společného zájmu obou stran.

Článek 3

Obě strany se vždy dohodnou na tématu, formě, termínu a místě konání akce prováděné v rámci této spolupráce.

Pokud se strany nedohodnou jinak, cestovní náklady expertů do druhého státu a jejich ubytování a stravování budou hrazeny vysílající stranou a ostatní organizační náklady budou hrazeny přijímající stranou.

Článek 4

Obě ministerstva budou podle potřeby podporovat spolupráci jiných institucí a organizací působících v oblasti práce a sociálních věcí v České republice a v Polské republice.

Dáno ve Varšavě dne 7. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za ministra práce a sociálních věcí České republiky

Za Ministerstvo práce a sociální politiky Polské republiky

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:46.