Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Nizozemsko:

Prohlášení o spolupráci mezi MPSV a MSVZ

Prohlášení o spolupráci

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska, dále jen strany

 • potvrzujíce oboustranný zájem rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí,
 • považujíce za důležité podporovat hospodářský a sociální rozvoj v obou státech prostřednictvím této spolupráce,
 • prohlašují, že
  1. budou napomáhat rozvoji styků a podporovat spolupráci při výměně poznatků, zkušeností a (vědeckých) expertíz mezi vládními orgány a kde to bude vhodné mezi dalšími příslušnými institucemi v oblasti práce a sociální politiky;
  2. budou si vyměňovat informace o politikách, rozhodovacích procesech, legislativě, infrastruktuře a službách v těchto oblastech ve svých státech na národní, regionální a místní úrovni;
  3. založí tuto výměnu na základě bilaterálních, multilaterálních a Evropských programů.

I.

Strany se shodly na následujících oblastech spolupráce jako oboustranně prioritních:

 1. politika zaměstnanosti ve vztahu k politice EU, instituce na trhu práce, programy zaměstnanosti, reintegrace speciálních skupin, pracovní podmínky ve vztahu k trhu práce a statistické metody;
 2. sociální dialog na různých úrovních, rozhodovací procesy v různých institucích;
 3. politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a inspektoráty práce;
 4. politika rovných příležitostí pro muže a ženy v souvislosti s politikou EU, naplňování rovných příležitostí a rozvoj národních mechanizmů;
 5. sociální pojištění a systémy sociální podpory.

II.

Tato spolupráce bude zahrnovat výměnu informací ve formě

 1. písemných podkladů;
 2. seminářů a workshopů;
 3. recipročních expertních konzultací;
 4. účasti na konferencích pořádaných na území obou signatářů;
 5. výcvikových programů pro zaměstnance příslušných veřejných orgánů signatářů;
 6. dalších způsobů spolupráce podle dohody.

III.

Při výměnných programech pro pracovníky příslušných ministerstev bude z praktických důvodů pracovním jazykem angličtina. Pokud bude potřeba tlumočení do češtiny, ponese náklady česká strana.

IV.

Strany jsou odhodlány toto Prohlášení naplňovat prostřednictvím schůzek dvakrát ročně, na kterých proběhne výměna informací o politikách jak v mezinárodních institucích (EU, OSN, OECD MOP, WTO, RE atd.) tak v obou zemích, a na základě společně připravených a schválených ročních pracovních plánů, v souladu s finančními a organizačními možnostmi příslušných správních orgánů obou stran, Evropské unie nebo mezinárodních programů.

Obě strany vyjádřily přání setkávat se dvakrát ročně na příslušné úrovni střídavě v obou státech k výměně informací a ke stanovení konkrétních oblastí a problematik, které budou zapracovány do programu spolupráce na další rok. První schůzka k sestavení plánu činnosti se bude konat v Haagu v 1. čtvrtletí roku 2002.

V.

Pokud jde o podmínky spolupráce, obě strany prohlašují, že veškeré cestovní náklady bude hradit hostující strana, pokud nebude dohodnuto jinak v tom kterém případě. Finanční zdroje pro realizaci spolupráce budou oběma stranami vyčleněny v souladu s platnými postupy stanovenými právními předpisy každého státu. Pokud to bude vhodné, zvláštní finanční podmínky mohou být stanoveny ve společně odsouhlasených ročních plánech činnosti podle článku IV.

VI.

Pokud to bude v konkrétním případě nutné, účastník tohoto programu bude podléhat příslušnému standardnímu řízení upravujícímu vstup na trh práce druhé strany.

VII.

Obě strany připouští, že pokud aktivity připravené na základě tohoto Prohlášení nebo dohodnuté v plánech činnosti zmíněných v článku IV. nebudou moci být z důvodů vis major uskutečněny, mohou být takto dohodnuté aktivity ukončeny nebo zrušeny jako celek nebo částečně formou písemného oznámení druhé straně.

VIII.

Obě strany se dohodly na tom, že toto Prohlášení bude platit do konce roku 2005 a jeho platnost bude automaticky prodlužována vždy na dobu dalšího kalendářního roku, pokud se strany nedohodnou jinak. Prohlášení vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze dne 13. listopadu 2001 ve dvou originálech, každý v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za ministra práce a sociálních věcí České republiky
Miroslav Fuchs

Za ministra sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska
R.J. van Houtum

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:27.