Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Maďarsko:

Ujednání o vzájemné spolupráci mezi MPSV a MSVR

Ujednání

mezi

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvem sociálních věcí a rodiny Maďarské republiky

o vzájemné spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo sociálních věcí a rodiny Maďarské republiky

(dále jen "smluvní strany")

 • berouce v úvahu rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma smluvními stranami v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • soudíce, že je ve společném zájmu smluvních stran podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou státech,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti práce a zaměstnanosti, jakož i v oblasti sociálních věcí, k rozvoji vztahů mezi oběma státy,
 • majíce na zřeteli společný zájem obou smluvních stran o rozšíření Evropské unie,

dohodly se uzavřít toto Ujednání:

Článek 1

Obě smluvní strany budou usilovat o rozvoj a rozšíření spolupráce v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí.

Článek 2

Spolupráce se bude týkat těchto oblastí:

 • evropské integrace v rámci působnosti obou ministerstev,
 • pracovní podmínky a bezpečnost práce,
 • aktivní a pasivní opatření politiky zaměstnanosti,
 • financování politiky zaměstnanosti,
 • právní regulace zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti a z něho vyplývající nařízení)
 • otázky nezaměstnanosti,
 • poradenské a rekvalifikační systémy na trhu práce,
 • otázky mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů smluvních stran na území obou států,
 • informační systémy v oblasti práce,
 • systémy podpory rodin,
 • peněžité a věcné dávky sociálního zabezpečení,
 • sociální péče (základní péče, specialisovaná péče),
 • zajišťování kvality služeb institucí sociální péče,
 • systémy sociální a právní ochrany dítěte (finanční zabezpečení, institucionální systém),
 • vyškolování sociálních pracovníků,
 • další otázky společného zájmu, na nichž se obě smluvní strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce se bude provádět formou:

 • výměny písemných dokumentů,
 • vzájemných konsultací expertů,
 • účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných druhou smluvní stranou,
 • školení pracovníků obou partnerských ministerstev.

Článek 4

Finanční prostředky potřebné k uskutečňování záměrů tohoto ujednání budou zajišťovány oběma smluvními stranami s přihlédnutím k jejich rozpočtovým možno-stem a v souladu s platnými právními předpisy obou států smluvních stran.

Článek 5

Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu tří let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další tři roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 (třicet) dní před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 9. září 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ministr práce a sociálních věcí České republiky
Vladimír Špidla, v.r.

Ministerstvo sociálních věcí a rodiny Maďarské republiky
Péter Harrach, v.r.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:28.