Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Itálie:

Společné prohlášení o spolupráci mezi MPSV a MPSP

Společné prohlášení

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstva práce a sociální péče Italské republiky

o spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociální péče Italské republiky a
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

 • berouce v úvahu zájem na rozvíjení vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma stranami v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • soudíce, že je ve společném zájmu podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou zemích,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti práce a sociálních věcí k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi,

prohlašují toto:

 1. Obě strany potvrzují svůj zájem rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti, celoživotního vzdělávání a sociální ochrany.
 2. Spolupráce se zaměří zejména na následující oblasti:
  1. evropská sociální politika (harmonizace národní legislativy s evropskou legislativou, účast České republiky v komunitárních programech, národní akční plány)
  2. úprava kolektivních pracovních vztahů, mechanismy vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, vyjednávací činnost tripartity
  3. pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  4. aktivní a pasivní politika zaměstnanosti:
   • zákonodárství
   • zdroje financování
   • příjmová podpora zaměstnávání nízkokvalifikovaných osob
   • posuzování a hodnocení důsledků zdravotního postižení pro zaměstnání, rekvalifikaci a rehabilitaci zdravotně postižených
  5. mezinárodní migrace a podmínky zaměstnávání občanů obou stran na území druhé země
  6. příjmová politika
  7. politika odborného vzdělávání
  8. národní systémy sociálního pojištění
  9. sociálněprávní ochrana dětí a zprostředkování náhradní rodinné péče
  10. důsledky zdravotního postižení pro účely důchodového pojištění (invalidita), nemocenského pojištění (dočasná pracovní neschopnost) a systém sociální pomoci (hodnocení míry závislosti)
  11. další otázky společného zájmu dohodnuté oběma stranami.
 3. Spolupráci lze realizovat především formou:
  1. výměny písemných informací a dokumentů
  2. konzultací expertů
  3. účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných na území obou zemí
  4. stáží v institucích druhé země
  5. školení personálu státní správy a samosprávy
  6. školení zástupců zaměstnavatelských svazů a odborových orgánů.
 4. Obě strany pokládají za užitečné scházet se nejméně dvakrát ročně střídavě v jedné z obou zemí. Během těchto setkání posoudí témata, jež jsou předmětem provádění Prohlášení.
 5. Finanční prostředky pro uskutečnění spolupráce budou zajištěny oběma stranami v souladu s příslušnými platnými postupy. Podmínky budou upřesněny v pracovních programech.

Dáno v Praze, dne 6. prosince 1999, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce italském a českém.

Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky
Vladimír Špidla, v.r.

Ministerstvo práce a sociálních péče Italské republiky
Cesare Salvi, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:33.