Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Bulharsko:

Společné prohlášení MPSV a MPSP

Společné prohlášení

ministra práce a sociálních věcí České republiky a
ministryně práce a sociální politiky Bulharské republiky

o vzájemné spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí České republiky a
Ministryně práce a sociální politiky Bulharské republiky

(dále jen "strany")

 • berouce v úvahu vývoj politiky v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí, zejména v souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii a přípravou Bulharské republiky ke vstupu do Evropské unie
 • uznávajíce potřebu vzájemné výměny informací a zkušeností
prohlašují následující:

Obě strany vyjadřují zájem podporovat a rozvíjet spolupráci uskutečňovanou na základě:

 • výměny informací a dokumentů v oblastech zahrnutých v tomto prohlášení;
 • účasti expertů na vědeckých konferencích, symposiích, školeních, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných oběma stranami;
 • konzultací expertů obou ministerstev.
Strany budou spolupracovat zejména v následujících oblastech:
 • pracovního práva;
 • mzdové politiky;
 • politiky trhu práce a politiky zaměstnanosti;
 • pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce;
 • otázek mezinárodní migrace a přeshraničního zaměstnávání;
 • sociálního dialogu;
 • sociálního zabezpečení a sociální pomoci;
 • předání zkušeností České republiky v souvislosti s přípravou Bulharské republiky na vstup do Evropské unie
 • dalších otázek společného zájmu obou stran.

Témata, formy, termíny, místa konání akcí, které by se mohly uskutečnit v rámci uvedené spolupráce, a jejich finanční zajištění budou předmětem dohody Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstva práce a sociální politiky Bulharské republiky.

Obě strany vyjadřují záměr podle možností podporovat spolupráci výzkumných ústavů, jiných institucí a nevládních neziskových organizací působících v oblasti práce a sociálních věcí v České republice a v Bulharské republice.

Spolupráce na základě tohoto společného prohlášení bude zahájena dnem jeho podpisu. Tato deklarace se vztahuje na období do vstupu Bulharské republiky do Evropské unie.

Dáno v Sofii dne 11. dubna 2004 ve dvou originálech, každý z nich v češtině, bulharštině a angličtině.

V případě sporů je rozhodující anglické znění.

V Sofii dne 11. dubna 2005

Ministr práce a sociálních věcí České republiky

Ministryně práce a sociální politiky Bulharské republiky

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:21.