Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Belgie:

Společné prohlášení MPSV a MZP

Společné prohlášení

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstva zaměstnanosti a práce Belgického království

o spolupráci v oblasti práce a zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Ministerstvo zaměstnanosti a práce Belgického království

 • berouce v úvahu zájem na rozvíjení vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma stranami v oblasti práce a zaměstnanosti,
 • soudíce, že je ve společném zájmu podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou zemích,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti práce a zaměstnanosti k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi, zvláště v perspektivě předpokládaného rozšíření Evropské Unie,

prohlašují toto:

Článek 1

Obě strany budou rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a pracovních vztahů.

Článek 2

Spolupráce se bude týkat těchto oblastí:

 1. evropské sociální politiky (harmonizace národního práva s komunitární legislativou, příští účast České republiky na komunitárních programech atd.),
 2. úpravy individuálních pracovních vztahů,
 3. úpravy kolektivních pracovních vztahů a mechanismů jednání mezi zaměstnavateli (nebo jejich zástupci) a pracovníky (nebo jejich zástupci) a činnosti tripartitního jednání,
 4. pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce,
 5. aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti:
  • legislativy
  • financování
 6. problematiky nezaměstnanosti:
  • legislativy
  • financování
 7. mezinárodní migrace a zaměstnávání občanů stran na území obou zemí,
 8. systémů mezd a jejich úpravy,
 9. příjmové politiky včetně úpravy minimální mzdy,
 10. dalších otázek společného zájmu, na nichž se obě strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce se bude realizovat formou:

 1. výměny písemných informací a dokumentů,
 2. vzájemných konzultací expertů,
 3. účasti expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných na území obou zemí,
 4. stáží v institucích druhé země,
 5. vzdělávání pracovníků příslušných veřejných orgánů,
 6. vzdělávání členů organizací zaměstnavatelů a pracovníků.

Článek 4

Obě strany se budou scházet periodicky v případě potřeby na příslušné úrovni, a to střídavě v jedné z obou zemí. Během těchto setkání posoudí témata, jež jsou předmětem provádění tohoto prohlášení.

Článek 5

Finanční podmínky týkající se organizace spolupráce budou upřesněny v pracovních programech.

Náklady na tlumočení ponese česká strana.

Článek 6

Finanční prostředky pro uskutečnění spolupráce budou zajištěny oběma stranami v souladu s příslušnými platnými postupy.

Dáno v Bruselu, dne března 1999, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, francouzském a nizozemském, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

Ministr práce a sociálních péče České republiky
Vladimír Špidla, v.r.

Ministryně zaměstnanosti a práce Belgického království
Miet Smet, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:57.