Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Nepřijatá výpověď

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda (§ 109 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Jestliže zaměstnavatel své povinnosti neplní, pak nezbývá než nárok uplatnit u soudu. Můžete se obrátit i na příslušný inspektorát práce a upozornit na porušování pracovněprávních předpisů. Inspektorát práce může zaměstnavateli uložit pokutu, jestliže jsou k tomu dány podmínky stanovené v zákoně o inspekci práce (§ 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zákoník práce stanoví v § 14 odst. 2, že zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Skončení pracovního poměru je upraveno v § 48 a násl. zákoníku práce. Zaměstnanec může pracovní poměr skončit okamžitě, mj. též jestliže zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 56 odst. 1 písm. B) a § 141 odst. 1 cit. zákona). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z tohoto důvodu, přísluší právo na odstupné.

Výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru jsou jednostranné právní úkony, to znamená, že jestliže se zaměstnanec rozhodne, že tento právní úkon učiní, nemá souhlas či nesouhlas zaměstnavatele právní význam. Zaměstnavatel by mohl do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr touto výpovědí či okamžitým zrušením skončit, uplatnit neplatnost tohoto právního úkonu u soudu.

Pracovní poměr je možno rozvázat také dohodou – v takovém případě dojde k rozvázání pracovního poměru jedině tehdy, jestliže se zaměstnavatel i zaměstnanec dohodnou – nesouhlasí-li jeden z nich, k dohodě nedojde a pracovní poměr trvá.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 13:01.