Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální služby:

Lékařská posudková služba

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely pojistných i nepojistných sociálních systémů. Je začleněna v organizačních strukturách orgánů resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a je vykonávána jako součást veřejné správy.

V prvém stupni pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu lékaři okresních správ sociálního zabezpečení – pro pojistné systémy a lékaři úřadů práce – pro nepojistné systémy. Posudky slouží jako podklad orgánu, který rozhoduje o dávce nebo službě. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. V druhém stupni (jde-li o posouzení pro účely opravného řízení) vypracovávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV.

Jaké dávky a výhody podmíněné nepříznivým zdravotním stavem lze získat?

Fyzická osoba může požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem. Jde zejména o dávky, případně výhody:

z pojistných sociálních systémů
(pojištěnci a zaměstnavatelé do systému platí pojistné)

  • důchodového pojištění (plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod),
  • nemocenského pojištění (poskytování dobrovolné dávky nemocenského po uplynutí podpůrčí doby),

z nepojistných sociálních systémů
(do systému nejsou placeny příspěvky)

  • sociální péče (např. mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úpravu bytu),
  • státní sociální podpory (posouzení nepříznivého zdravotního stavu stanovení určitého stupně závislosti ovlivňuje výši poskytovaných dávek – např. sociální příplatek anebo dobu jejich poskytování – např. rodičovský příspěvek),
  • sociálních služeb (příspěvek na péči),
  • pomoci v hmotné nouzi (tj. zda je osoba schopna zvýšit si příjem vlastní prací),
  • zaměstnanosti (osoba zdravotně znevýhodněná).

Lze se proti posudku o zdravotním stavu odvolat?

Proti samotnému posudku posudkového orgánu nelze podávat opravné prostředky. Ty jsou právně přípustné až proti rozhodnutí, které bylo na podkladě takového posudku vydáno.

Jaké jsou povinnosti žadatele o dávku či výhodu?

K nejvýznamnějším povinnostem posuzované fyzické osoby náleží povinnost podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení. Pokud se vyšetření nepodrobí, může jí být výplata dávky sociálního zabezpečení zastavena anebo může být řízení o žádosti o takovou dávku přerušeno.

Jaké jsou lhůty pro posouzení zdravotního stavu?

Lhůta pro vydání posudku úřadem práce je (s výjimkou případů řízení o žádosti o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou) 30 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li podání posudku v těchto lhůtách závažné důvody, je úřad práce povinen neprodleně sdělit tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, jinou lhůtu.

Pro posouzení nepříznivého zdravotního stavu okresní správou sociálního zabezpečení zákonem žádné speciální lhůty stanoveny nejsou.

MUDR. Rostislav Čevela
ředitel odboru posudkové služby

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2018 000 18:54.