Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Sociální odpovědnost podniků

„Sociální (též Společenská) odpovědnost podniků (Corporate social responsibility - CSR) je koncepce, podle které podniky začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do podnikatelské činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty (tj. zejména zaměstnanci, spotřebiteli, akcionáři, investory, úřady veřejné správy, nevládními organizacemi, dodavateli) na bázi dobrovolnosti.“

„Evropská unie se zabývá Sociální odpovědností podniků, neboť tato koncepce může být pozitivním přínosem pro dosažení strategického cíle vytýčeného na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu roku 2000: „stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.“

(ze Zelené knihy „Podpora Evropského rámce pro Sociální odpovědnost podniků“, Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci při Evropské komisi, červenec 2001)

Po vstupu do Evropské unie se Ministerstvo práce a sociálních věcí zapojilo do koncepce Sociální odpovědnosti podniků při Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise.

Princip sociální odpovědnosti podniků se ve sféře pracovněprávní a sociální oblasti ve vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli uplatňuje např. skrze institut kolektivního vyjednávání, zejména díky existenci podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně (http://www.mpsv.cz/cs/3619), které umožňují, aby určité závazky byly sjednány dobrovolně nad zákonem stanovené minimum a dále díky institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně (http://www.mpsv.cz/cs/1505; http://www.mpsv.cz/cs/3856).

Autor: Odbor 52
Poslední aktualizace: 29.3.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:12.