Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může být různá

Právní úprava podpory v nezaměstnanosti je obsažena v zákoně č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u vás zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely ve vašem posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Podpora v nezaměstnanosti náleží po podpůrčí dobu. Rozhodující pro délku vaší podpůrčí doby je váš věk dosažený ke dni, kdy jste podal žádost o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání

  1. do 50 let věku 6 měsíců,
  2. do 55 let věku 9 měsíců a
  3. nad 55 let věku 12 měsíců.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu, tj. 3, 6 nebo 9 měsíců, 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud jste si podal žádost o podporu v nezaměstnanosti do 31. prosince 2006, může výše vaší podpory v nezaměstnanosti činit maximálně 2,5násobek částky životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku (dále jen „životní minimum“) ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Životní minimum představovalo v roce 2006 částku 4 420 Kč, tudíž výše vaší podpory v nezaměstnanosti může činit maximálně částku 11 050 Kč. Pokud jste si ale podal žádost o podporu v nezaměstnanosti po 1. lednu 2007, může vaše podpora v nezaměstnanosti činit maximálně 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku (dále jen „průměrná mzda“), ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 představuje částku 19 635 Kč, tudíž vaše podpora v nezaměstnanosti by v tomto případě mohla činit maximálně částku 11 389 Kč. Podpora v nezaměstnanosti je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. Pokud rozhodnutí úřadu práce o přiznání vaší podpory v nezaměstnanosti nabylo právní moci, např. v měsíci lednu 2007, měla by vám být podpora v nezaměstnanosti vyplacena nejpozději do 28. února 2007.

Zákon o zaměstnanosti dále stanoví, že v odůvodněných případech může být podpora v nezaměstnanosti vyplacena zálohově a při další splátce zúčtována. Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti jen po část kalendářního měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:08.