Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina » Dotační řízení pro rok 2007:

Obsah položky Námitkové řízení pro rok 2007:

Námitkové řízení pro rok 2007

Pokyn pro podání námitky, námitkové řízení v roce 2007 v oblasti podpory rodiny

Tento pokyn je vydáván v souladu s článkem VI bodem 1 Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2007 v oblasti podpory rodiny.

Tento pokyn se vztahuje na námitky podané v následujících podporovaných dotačních oblastech:

 • Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
 • Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí
 • Podpora poskytování péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče
 • Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči
 1. Námitku lze podat pouze proti:
  1. výši přidělené neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007, a to do 30. dubna 20071). Požadované navýšení dotace v námitce nesmí překročit výši požadované dotace na základě podané žádosti pro rok 2007,
  2. výši stanoveného procenta, tj. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu, a to pouze od 13. srpna 2007 do 30. září 2007.

   (Pokud budou skutečné náklady na projekt nižší než stanovené v rozhodnutí, nesmí podíl dotace přesáhnout 70% z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.)
 2. Podaná námitka musí být řádně odůvodněna!

  (Neodůvodněné námitky budou zamítnuty.)
 3. Pro žádosti o hodnocení projektů a případné konzultace se obracejte na: marian.dobias@mpsv.cz; ivana.grosskopfova@mpsv.cz
 4. Námitky podané mimo termíny uvedené v bodě 1a. a 1b. budou zamítnuty.
 5. Námitky lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky pro rok 2007. Jednotlivé části formuláře musí být vyplněny a formulář musí být v části 2 podepsán statutárním orgánem.
 6. Námitky se podávají v listinné podobě na adresu: Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
 7. Námitky projednává Komise MPSV pro vypořádání námitek v oblasti podpory rodiny a schvaluje ministr práce a sociálních věcí.

Poznámky pod čarou

1)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.

Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 16.3.2007

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 02:44.