Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky » Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí:

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč, výrazně se zvyšují i důchody, a to v průměru o 475 korun. Rodičovský příspěvek lze vyčerpat rychleji než dříve, na přídavky na dítě dosáhne více rodin. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

logo občan

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna se zvyšuje minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se od 1. ledna 2018 zvyšuje také příspěvek u zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 Kč.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – vyšší tzv. „nemocenská“

Dlouhodobě nemocní mají od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:

 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2018 následující:

 • první redukční hranice činí 1 000 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 499 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 998 Kč.

VYŠŠÍ PLATY PRO ZDRAVOTNÍKY

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě snižuje počet stupnic platových tarifů v přílohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se valorizují stupnice platových tarifů, podle kterých jsou odměňováni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, od 1. ledna 2018 o 10 %. Novelou nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců byla obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 % stupnice platových tarifů pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení a pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví; ta byla již od 1. listopadu 2017 dorovnána na úroveň stupnice platových tarifů pro lékaře poskytovatelů zdravotních služeb.

logo důchodce

DŮCHODY

Důchody se zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není třeba o ně žádat.

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

logo rodina

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE – tzv. „OTCOVSKÁ“

S účinností od 1. února mají novopečení tatínkové možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Při ní bude otec dítěte dostávat z nemocenského pojištění po dobu jednoho týdne 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Díky novele zákona o státní sociální podpoře lze čerpat rodičovský příspěvek rychleji. Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 korun bude tak bude možné vyčerpat mnohem dříve než v minulosti.

 • Ruší se dřívejší omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, možné je nyní čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
 • Kdo dosud neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, takže čerpal rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, může nyní nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.
 • Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto dosavadních 220 000 korun jde nově o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.
 • Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.
 • Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.).

VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

 • Rozšiřuje se okruh rodin, které mají nárok na přídavek na dítě, neboť se zvyšuje hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima.
 • Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem).
 • Nově činí přídavek na dítě - 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Dlouhodobé ošetřovné se zavádí s účinností od 1. června 2018. Pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Podmínky pro nárok:

 • u ošetřovaného se náhle zhoršil zdravotní stav, jenž vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci a zároveň je v den propuštění potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
 • ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
 • pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, dlouhodobé ošetřovné náleží nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,
 • u ošetřujícího je vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,
 • dávka náleží ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,
 • zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

logo osvč

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:

 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.

CESTOVNÍ NÁHRADY – SAZBY A STRAVNÉ

Mění se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (v případě osobních silničních motorových vozidel je oproti roku 2017 vyšší o 0,10 Kč za 1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 Kč a 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Hodnoty jsou stanoveny podle aktuálních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

logo osvč

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně). Poskytuje se těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

VÝHODNĚJŠÍ PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Mění se způsob stanovení výše dávky „příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla“. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry již nejsou zkoumány. Na výši dávky má vliv pouze příjem osoby a její rodiny.

Maximální výše dávky zůstává 200 000 Kč, nově je zavedena výše minimální, a to 100 000 Kč.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.1.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 17:14.