Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2006:

2006/66508-33 Kontrola posuzování invalidity na OOSZ Šumperk a v celé ČR

Dotaz:

Dne 30.10.2006 se na MPSV obrátila žadatelka o poskytnutí informací o kontrole posuzování invalidity na OSSZ Šumperk a v celé ČR.

Odpověď ředitele odboru posudkové služby:

V Praze dne 10. listopadu 2006
Č.j. : 2006/66508-33

Vážená paní,

dne 30.9.2006 MPSV ČR obdrželo Vaši žádost ze dne 25.10.2006 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující informace:

1. a) Kontrola posuzování plné a částečné invalidity zahrnovala kontrolu celkem 137 spisů pojištěnců, jejichž zdravotní stav a invalidita byla posouzeny na OSSZ Šumperk za jeden kalendářní měsíc.

b) Obsahem kontroly byla následující zjištění:
kontrola věcné a místní příslušnosti k posuzování invalidity, kontrola úplnosti podkladových zjištění, tj.zda byly objektivizovány všechny skutečnosti rozhodné pro posudkový závěr, správnost aplikace právních předpisů, procesní stránka postupu lékaře OSSZ.

Kontrolní zjištění byla následujícího typu:
zmatečné uvádění razítek a označení lékaře, málo podrobné zhodnocení dosaženého vzdělání, zkušeností, znalostí a předchozích výdělečných činností pojištěnce, absence psychologického vyšetření v některých případech, kde to právní předpis vyžaduje, neúplné naplnění některých posudkových hledisek a jimi vymezených funkčních poruch, nedodržení lhůt pro podání posudku, neseznámení posuzovaného občana s výsledkem posouzení.

2. a 3. Kopii Protokolu o výsledku kontroly na OSSZ Šumperk a rovněž kopie Protokolů o výsledku kontrol posudkové činnosti na jiných OSSZ není možno poskytnout. Pracovníci MPSV jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů sociálního zabezpečení nebo v přímé souvislosti s nimi (ust. § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Protokol obsahuje zároveň osobní údaje o klientech a jejich zdravotním stavu a tyto údaje podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů.

4. V rámci každé kontrolní akce a každého Protokolu o výsledku kontroly jsou k jednotlivým kontrolním zjištěním přijímána odpovídající nápravná opatření s cílem zkvalitnit posudkovou činnost. Jedním z takových nápravných opatření bylo např. zkvalitnit systém sledování lhůt pro podání posudku. Souhrnným opatřením k nápravě je využití poznatků o zjištěných nedostatcích v metodické činnosti směrem k OSSZ a lékařům OSSZ.

Dále Vás mohu informovat, že MPSV bylo postoupeno Vaše podání ze dne 11.9.2006, které jste adresovala Úřadu vlády ČR – zmocněnci pro lidská práva. Jde o podání, které je identické s Vaším podáním ze dne 7.9.2006, na které Vám bylo již odpovězeno dopisem MPSV ČR ze dne 22.9.2006.

Věřím, že přijmete výše uvedené informace.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:13.