Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Komunitární programy:

Obsah položky Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace:

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program podporuje koordinaci politik, sdílení osvědčených postupů, budování kapacit a testování inovačních politiky. Program je řízen přímo Evropskou komisí. Ta nese celkovou zodpovědnost za jeho implementaci i finanční administraci.

Cílem a obsahem programu je zejména:

  • posilovat know-how, kapacity a odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik a ostatních zúčastněných stran při dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek; dále
  • podporovat vypracovávání adekvátních, dostupných a účinných systémů sociální ochrany;
  • podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii;
  • podporovat zaměstnanost a sociální začleňování zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikroúvěrů pro ohrožené skupiny obyvatel a pro mikropodniky, včetně zlepšení přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

Program integruje tři dosud samostatně existující programy, a to:

  • komunitární program PROGRESS (což je stávající program pro zaměstnanost a sociální solidaritu zaměřený na zpracování analýz, studií, sdílení zkušeností, výměnu dobré praxe a know-how v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany), bližší informace na www.mpsv.cz/cs/17152
  • síť EURES, tj síť služeb k rozvoji výměny a šíření informací za účelem spolupráce na podporu geografické mobility pracovníků v EU, realizovaná například prostřednictvím Evropského portálu pracovní mobility), bližší informace na portal.mpsv.cz/eures a http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en
  • Evropský nástroj Mikrofinancování / sociální podnikání pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování poskytující přístup k finančním prostředkům sociálním podnikům a začínajícím podnikatelům, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, bližší informace na http://www.esfcr.cz/evropsky-nastroj-pro-mikrofinancovani a http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en.

Rozpočet programu na období 2014 – 2020 je cca 920 mil. EUR.

Další informace o programu jsou k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Zukalová
odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV
tel.: 221 922 118
e-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 30.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:13.