Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Podpora VaVaI » Institucionální podpora:

Obsah položky Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022 a výsledky vstupního hodnocení veřejných výzkumných institucí, realizované v roce 2018:

Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022 a výsledky vstupního hodnocení veřejných výzkumných institucí, realizované v roce 2018

Zveřejnění informace o výsledcích hodnocení veřejných výzkumných institucí zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a o výši poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „institucionální podpora“) na období 2018-2022.

MPSV poskytuje resortním výzkumným organizacím (dále jen „VO“), tj. Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (dále jen VÚPSV“), a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP“), institucionální podporu v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedeného zákona a z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017, vyplývá pro MPSV povinnost hodnotit VO, kterým poskytuje institucionální podporu a výsledky hodnocení zveřejnit.

Vstupní hodnocení VO provedla Odborná komise MPSV pro hodnocení resortem zřízených organizací v termínu 28. 2.–19. 4. 2018 (dále jen „Hodnoticí komise“, seznam členů a Statut a jednací řád viz přílohy č. 10 a 11). Podkladem pro hodnocení byly Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 (dále jen „DKRVO“), které VO předložily společně s žádostí o poskytnutí institucionální podpory. Hodnoticí proces proběhl v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací, projednanou poradou vedení dne 8. 2. 2018 (viz příloha č. 9).

Ke každé z předložených DKRVO byly zpracovány dva oponentské posudky; hlavními kritérii byly výzkumná činnost, viabilita, finanční zabezpečení, evaluace a společenská relevance. Následovalo on-site-visit peer review. Na závěr hodnoticího procesu byla zpracována Závěrečná zpráva o hodnocení VO zřízených resortem MPSV (Závěrečná zpráva a DKRVO hodnocených VO jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí u vedoucí oddělení podpory výzkumu a vývoje , pracoviště MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2).

Na základě Žádosti o poskytnutí institucionální podpory a v souladu s doporučením Hodnoticí komise byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na období 2018-2022 (viz příloha č. 2 a 3). Výše institucionální podpory v letech 2019-2022 může být upravena změnou Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory v závislosti na aktuální výši státního rozpočtu na VaVaI a na výsledcích průběžného hodnocení VO.

Přílohy:
 1. Přehled výše institucionální podpory na období 2018-2022
 2. Rozhodnutí č. 7-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022 - VÚPSV
 3. Rozhodnutí č. 5-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022 - VÚBP
 4. Protokol o 1. Fázi hodnocení výzkumné organizace v roce 2018 - VÚPSV
 5. Protokol o 1. Fázi hodnocení výzkumné organizace v roce 2018 - VÚBP
 6. Protokol o průběhu a výsledku hodnocení VÚPSV
 7. Protokol o průběhu a výsledku hodnocení VÚBP
 8. Výsledky hodnocení VO
 9. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací
 10. Statut a Jednací řád Odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací
 11. Seznam členů Odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.7.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2019 000 05:43.