Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Obsah položky Výsledky z šetření Informace o pracovních podmínkách:

Výsledky z šetření Informace o pracovních podmínkách

1. Úvod

Šetření „Informace o pracovních podmínkách“ (IPP) každoročně sleduje pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice na základě analýzy kolektivních smluv. Šetření se v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně provádí od roku 1993. Jeho účelem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice. Cílem šetření je poskytovat státu a dalším institucím (ČNB, VÚPSV apod.) přehled o trendech kolektivního vyjednávání a smluvním partnerům odpovídající informace pro další vyjednávání na podnikové úrovni nebo při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně.

K průběhu šetření a k výstupům se vyjadřuje komise, složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, České národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CERGE EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Zpracovatelem IPP je společnost TREXIMA, spol. s r.o.

Šetření se zaměřuje na ujednání sociálních partnerů v oblasti:

  • spolupráce smluvních stran
  • odměňování zaměstnanců
  • délky pracovní doby, forem práce, prodloužení dovolené, změn pracovního poměru
  • zaměstnanosti a odborného rozvoje zaměstnanců
  • pracovních podmínek zaměstnanců a poskytování benefitů
  • odborného rozvoje zaměstnanců, rovného zacházení a BOZP

Šetření IPP monitoruje podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně. U podnikových kolektivních smluv je nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. Do podnikatelské sféry se zařazují ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (ZP), do nepodnikatelské sféry organizace, které odměňují platem podle § 109 odst. 3 ZP, ve znění pozdějších předpisů. Vstupní data jsou získávána elektronicky pomocí pořizovacího programu „EKS“, nebo přímým sběrem kolektivních smluv.

V roce 2015 byly v rámci šetření analyzovány vybrané údaje o mzdových a pracovních podmínkách z 1 627 podnikových kolektivních smluv z 26 různých odborových svazů (OS), které zastupovaly téměř 817 tis. zaměstnanců. Dále bylo v roce 2015 analyzováno a vyhodnoceno 19 kolektivních smluv vyššího stupně.

2. Úloha kolektivního vyjednávání

Cílem kolektivního vyjednání je dohodnout pracovní podmínky zaměstnanců (včetně odměňování) a upravit vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (zástupcem zaměstnanců) působící v organizaci (např. rozsah poskytovaných informací, formy projednávání důležitých otázek atd.) s cílem zajištění podnikového, odvětvového a celostátního sociálního smíru. Pro dosažení těchto cílů, potřebují stát (který nastavuje minimální standardy) a obě smluvní strany komplexní a kvalitní informační základnu, která umožní jak srovnání s okolím tak i s ekonomickými možnostmi zaměstnavatele. Posláním kolektivní smlouvy (KS) je vytvořit takové podmínky, které pomohou samotné firmě nebo instituci zajistit stabilitu a umožní jí koncentrovat se na její strategické cíle. Zaměstnancům KS přináší garanci mzdových a pracovních podmínek.

Důležitou část kolektivního vyjednávání tvoří kolektivní smlouvy vyššího stupně a rozšiřování jejich závaznosti na zaměstnavatele v příslušném odvětví. Tento institut slouží především k tomu, aby nedocházelo k neodůvodněné konkurenční výhodě u obdobných zaměstnavatelů prostřednictvím podstatně výhodnější ceny práce na úkor svých zaměstnanců. Zároveň je rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně uznáváno jako opatření státu na podporu kolektivního vyjednávání podle Úmluv a Doporučení Mezinárodní organizace práce.

3. Výsledky šetření za rok 2015, vycházející ze vzorku 1 288 podnikových kolektivních smluv podnikatelské sféry

Odměňování – minimální měsíční mzdové tarify

Měsíční mzdové tarify byly v letošním roce sjednány ve více než 52% podnikových kolektivních smluv (PKS). Protože někteří zaměstnavatelé sjednávají v PKS mzdové tarify s rozpětím, sleduje šetření o pracovních podmínkách pouze nejnižší hodnotu příslušného tarifního stupně.

Výsledky šetření z podnikových kolektivních smluv (PKS) v roce 2015 ukázaly, že se současná ekonomická situace příznivě projevila na změně dynamiky meziročního srovnání vývoje měsíčních mzdových tarifů oproti předchozímu roku. Zatímco v roce 2014 se dynamika vývoje pohybovala v rozmezí od 0,9 % do 2,4 %, v roce 2015 se růst dynamiky výrazně zrychlil a dosahuje úrovně od 3,0 % do 4,8 %. V letošním roce vykazuje dynamika růstovou tendenci ve všech tarifních stupních, pouze u zaměstnanců s vysokými příjmy došlo k jejímu mírnému zpomalení.

Zajímavé je srovnání minimálních měsíčních mzdových tarifů u zaměstnavatelů s nejnižší a nejvyšší úrovní těchto tarifů, kdy tarifní mzdy u zaměstnavatelů v působnosti OS dopravy dosahují ve 12. tarifním stupni pouze 18 895 Kč/měs, zatímco zaměstnancům OS ECHO (energetika a chemie) je v tomto tarifním stupni vyplácena mzda o cca 67 % vyšší (31 626 Kč/měs).

Mzdový vývoj

Více než 61% analyzovaných podnikových kolektivních smluv řeší oblast mzdového vývoje, z toho 2,7 % PKS formou udržení průměrné mzdy. Růst některé z forem mezd řeší v letošním roce 58,5 % PKS, což činí ve srovnání s rokem 2014 zvýšení počtu PKS o 3,6 %. Růst mezd není v podnikových kolektivních smlouvách vyjádřen jediným údajem, ale je sjednán několika různými formami - zvýšením průměrné nominální mzdy (23,3 % PKS), zvýšením mzdových tarifů (25,9 % PKS), udržením reálné mzdy (12,9 % PKS), zvýšením celkového objemu mzdových prostředků (6,1 % PKS), nebo zvýšením průměrné reálné mzdy (1,5 % PKS). Analýza údajů ukázala, že v roce 2015 bylo v podnikových kolektivních smlouvách, upravujících růst mezd formou navýšení průměrné nominální mzdy, dohodnuto zvýšení o 2,6 %. V PKS, kde sociální partneři upravují vývoj mezd formou zvýšení mzdových tarifů, činí průměrný sjednaný nárůst 2,6 %. V letošním roce tak zůstal zachován nárůst sjednaných mzdových tarifů a průměrné nominální mzdy přibližně ve stejné úrovni, jako v roce 2014. U smluv, ve kterých je mzdový vývoj sjednán formou zvýšení průměrné reálné mzdy, činí průměrný sjednaný nárůst 1,9 %.

Úroveň nejčastěji používaných příplatků ke mzdě

Mzdové příplatky tvoří nedílnou a důležitou součást podnikových kolektivních smluv. Šetření Informace o pracovních podmínkách se zaměřuje především na ty příplatky, které se v podnikových kolektivních smlouvách objevují nejčastěji. Mezi ně patří především příplatek za práci přesčas, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek a příplatek za ztížené pracovní prostředí. Pokud jde o počty PKS i průměrnou sjednanou výši příplatků, zůstávají tyto hodnoty prakticky na stejné úrovni jako v roce 2014.

85 % podnikových kolektivních smluv sjednává výši mzdového příplatku za přesčasovou práci. V letošním roce byl sjednán příplatek za práci přesčas v pracovní den v 43,2 % PKS, za přesčas v sobotu a neděli v 31 % PKS a za práci přesčas bez rozlišení v 41,5 % PKS. V podnikatelské sféře byla průměrná úroveň sjednaného příplatku za práci přesčas v pracovní den 26,2 % průměrného výdělku a příplatku za práci přesčas v sobotu a neděli 48 % průměrného výdělku.

Ujednání o mzdovém příplatku za noční práci obsahuje 82,3 % podnikových kolektivních smluv, jehož minimální výše činí dle § 116 zákona č. 262/2006 Sb. nejméně 10 % průměrného výdělku. V letošním roce vyhodnotila analýza průměrnou hodnotu příplatku v podnikatelské sféře na úrovni 11,4 % průměrného výdělku u 43,1 % PKS. Tento příplatek je možné sjednat v souladu s možností danou § 116 zákoníku práce také jiným způsobem, např. v hodinových sazbách (48,6 % PKS), kdy průměrná hodnota příplatku činí 14 Kč za hodinu.

Mzdový příplatek za práci v sobotu a v neděli byl sjednán v 79,2 % podnikových kolektivních smluv. Průměrná celorepubliková výše příplatku dosáhla v letošním roce hodnoty 23,3 % průměrného výdělku (71,6 % PKS), což znamená, že její hodnota je přibližně ve stejné výši jako v roce 2014. Pokud srovnáme sjednané hodnoty tohoto příplatku v jednotlivých odborových svazech, nejvyšší úroveň příplatku je u OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, kde průměrná hodnota činí 36,9 % průměrného výdělku. Naopak nejnižší úroveň příplatku v zákonem stanovené minimální výši 10% průměrného výdělku je u OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu a OS zaměstnanců poštovních telekomunikačních a novinových služeb.

Téměř 76 % podnikových kolektivních smluv obsahuje ujednání smluvních partnerů o poskytování příplatku za práci ve svátek, kdy průměrná výše tohoto příplatku činí 101,8 % průměrného výdělku.

Poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí bylo v letošním roce sjednáno v 60,8 % podnikových kolektivních smluv. Analýza ukázala jen mírný nárůst průměrné hodnoty tohoto příplatku ve srovnání s rokem 2014. V roce 2015 činí průměrná výše příplatku 7,6 Kč za hodinu (sjednáno v 47,1 % PKS), 10,7 % základní sazby minimální mzdy (sjednáno v 10,9 % PKS) nebo 10,7 % průměrného výdělku (sjednáno ve 4 % PKS).

Benefity a pracovní podmínky zaměstnanců

Závodní stravování
Nejrozšířenějším benefitem, který byl v letošním roce poskytován zaměstnancům v podnikových kolektivních smlouvách je příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování. Nárok na tento příspěvek byl v roce 2015 sjednán v 95,5 % podnikových kolektivních smluv, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst o 1,3 % PKS. Z tohoto počtu více než polovina zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na závodní stravování z nákladů a to v korunách, nebo procentem z ceny jídla. Průměrná výše příspěvku stanoveného procentem z ceny jídla činí 54,7 % a blíží se tak maximální výši uvedené v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, pro uplatňování těchto příspěvků do nákladů. Korunové vyjádření ceny hrazené z nákladů zaměstnavatele činí v roce 2015 – 37 Kč za jedno hlavní jídlo. V 15,5 % PKS přispívají zaměstnavatelé zaměstnancům na závodní stravování také ze sociálního fondu nebo jiného fondu tvořeného ze zisku. Zde sjednaný průměrný příspěvek činí 13 Kč na jedno jídlo příp. 19,7 % z ceny jídla. V šetření se dále vyskytuje vzorek více než 22 % PKS, které obsahují pouze ujednání o poskytování příspěvku na závodní stravování, ale není v nich uvedena konkrétní výše tohoto příspěvku.

V letošním roce bylo sjednáno poskytování cenově zvýhodněného stravování také bývalým zaměstnancům (téměř 15 % PKS), zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené (2,3 % PKS) a zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti (více než 2 % PKS).

Penzijní připojištění
Další významnou součástí podnikových kolektivních smluv jsou ujednání o poskytování příspěvku na penzijní připojištění, příp. doplňkové penzijní spoření. V letošním roce toto ujednání obsahovalo 58,1 % podnikových kolektivních smluv, kdy průměrný měsíční příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem stoupl ve srovnání s rokem 2014 o 23 Kč a činí 579 Kč. V letošním roce činí minimální výše příspěvku průměrně 452 Kč, maximální výše příspěvku je poskytována v průměrné výši 700 Kč. Analýza údajů ukázala výrazné rozdíly ve velikosti příspěvku u zaměstnavatelů v působnosti jednotlivých odborových svazů. Zatímco průměrná maximální hodnota příspěvku u zaměstnavatelů v působnosti OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu činí 350 Kč/měsíc, u zaměstnavatelů v působnosti OS poštovních, telekomunikačních a novinových služeb je tento příspěvek téměř třikrát vyšší a činí 1 000 Kč/měsíc. Šetření ukázalo, že v letošním roce došlo ve srovnání s rokem 2014 k nepatrnému nárůstu počtu podnikových kolektivních smluv, ve kterých je vyplácení tohoto příspěvku vázáno na splnění zaměstnavatelem stanovených podmínek a to o 1,5 % (sjednáno v 45,7 % PKS). V 12,4 % podnikových kolektivních smluv je tento příspěvek stanoven procentem z měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance, jehož průměrná výše činí 3,1 %.

Životní pojištění
Poskytování příspěvku na životní pojištění je v letošním roce sjednáno v 22,6 % podnikových kolektivních smluv, což je stejný počet podnikových kolektivních smluv jako v roce 2014. Průměrná výše měsíčního příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem stoupla ve srovnání s rokem 2014 o 16 Kč a činí 564 Kč za měsíc. Minimální výše příspěvku je v letošním roce poskytována v průměrné výši 453 Kč a maximální výše příspěvku dosahuje průměrné výše 665 Kč.

Sociální fond
K zabezpečení některých sociálních potřeb zaměstnanců mohou zaměstnavatelé vytvářet sociální fond, popř. mohou využít jiné sociální programy (bez rozlišení zdrojů financování). Na základě šetření vyplývá, že 33,4 % organizací ve svých podnikových kolektivních smlouvách sjednává tvorbu sociálního fondu a 17,3 % organizací vytváří jiné sociální programy. Analýza údajů ukázala, že tvorba sociálního fondu je v letošním roce nejčastěji vázána na objem vyplacených mezd, kdy jeho průměrná výše činí 1,8 %, resp. 2 % u jiných sociálních programů. Pokud organizace využívají příděl do sociálního fondu formou absolutní částky na jednoho zaměstnance ze zisku, činí tato částka 2 676 Kč, resp. 5 215 Kč u jiných sociálních programů. V 9,8 % podnikových kolektivních smluv umožňují zaměstnavatelé čerpat užití fondu formou osobních účtů.

Pracovní doba a dovolená

Délka pracovní doby
Délka pracovní doby je předmětem šetření v 93,8 % podnikových kolektivních smluv, z toho 65,3 % smluv uvádí jednotnou délku pracovní doby pro celou organizaci a 28,5 % smluv sjednává rozdílnou délku pracovní doby dle směnných režimů.

Analýza údajů ukázala, že v 76,1 % podnikových kolektivních smluv, které uvádí jednotnou délku pracovní doby pro celou organizaci, je sjednán týdenní fond pracovní doby v délce 37,5 hod/týden, zatímco týdenní fond pracovní doby v délce 40 hod/týden je využíván pouze v 22,6 % podnikových kolektivních smluv.

Při stanovení délky týdenní pracovní doby ve směnných režimech je v jednosměnném pracovním režimu nejčastěji využíván fond týdenní pracovní doby 40 hod/týden (79,6 % PKS), v dvousměnném pracovním režimu fond týdenní pracovní doby 38,75 hod/týden (65,5 % PKS), v třísměnném pracovním režimu 37,5 hod/týden (92,9 % PKS) a v nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hod/týden (80,7 % PKS).

Dovolená
Šetření Informace o pracovních podmínkách sleduje také oblast poskytování dovolené zaměstnancům nad rámec zákoníku práce, podle kterého činí základní výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce. V letošním roce byla poskytnuta delší dovolená85,3 % podnikových kolektivních smluv. Prodloužení délky dovolené o jeden týden je sjednáno v 75,5 % podnikových kolektivních smluv a 1,6 % podnikových kolektivních smluv prodlužuje délku dovolené o dva týdny. Šetření ukázalo, že pouze 8,2 % podnikových kolektivních smluv zvyšuje nárok na dovolenou ve dnech, přičemž průměrný počet dnů, o které byla tato dovolená navýšena, činí 4 dny.

Autor: Odbor 52
Poslední aktualizace: 26.11.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2017 000 19:43.