Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku

Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinky využít, musejí ale podat novou žádost. „Úřad práce ČR začal už v listopadu rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat i rodičů, jimž se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. „Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel,“ dodala.

Kdy je nutné podat žádost?

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc, a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jde především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, že zvolit výši rodičovského příspěvku na příslušném formuláři. Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musejí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Když už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě čtyři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do čtyř let věku dětí). I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.

Pro všechny rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí, že změnu volby výše čerpání podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018. Bez podání žádosti bude od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017. Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu podat všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.

U rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají (nebo měli) nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném státě (i mimo EU), se nově bude z celkové částky rodičovského příspěvku 220 tisíc (resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Rodičovský příspěvek a pěstouni

Od 1. ledna 2018 se ruší možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu – těmto příjemcům bude dávka odejmuta. Zároveň dochází k tomu, že k částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny před 1. lednem 2018 se nepřihlíží. To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do čtyř let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na Úřadu práce ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku. Pokud rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou čtyři roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musejí podat novou žádost.

Zvýší se přídavek na dítě

Od ledna se dále zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě ze 2,4násobku na 2,7násobek životního minima. Na dávku tak dosáhne více rodin, a podpoří se tak i ty, kde rodiče pracují, ale mají relativně nižší příjmy. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. O navýšení přídavku na dítě není třeba žádat, po splnění podmínek a po doložení dokladu o čtvrtletním příjmu Úřad práce ČR provede výběr základní či zvýšené výměry automaticky.

Změny u příspěvku na bydlení

Ke změnám dochází i v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musejí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky, od ledna 2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou, nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně jednou za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme.

Co se ještě změní v roce 2018?

Zvýšení důchodů

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se:


• základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
• procentní výměra zvyšuje o 3,5 procenta procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2018:
• všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
• výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
• první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
• druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
• výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda, a to ze současné výše 11 000 korun na celkových 12 200 Kč. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku o 800 Kč u zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podmínka uznané invalidity I. až III. stupně). Vyšší příspěvek na mobilitu Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze současných 400 Kč na 550 Kč měsíčně). Poskytuje se lidem, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Zvýšení nemocenského Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 procent na 66 procent denního vyměřovacího základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 procent na 72 procent denního vyměřovacího základu. Zavedení dávky otcovské poporodní péče (od 1. 2. 2018) Nárok na dávku bude mít otec dítěte, jenž o dítě pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo sedmi let věku. Výše dávky činí 70 procent denního vyměřovacího základu, výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení. O dávku si mohou nejdříve 1. 2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017. Pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou. Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné (od 1. 6. 2018)

Podmínky pro nárok:
• u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici, a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
• ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
• ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž žijí s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky),
• u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
• ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
• v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,
• dávka bude náležet ve výši 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
• nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
• zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.12.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.5. 2019 000 18:20.