Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Podpora VaVaI » Institucionální podpora:

Obsah položky Institucionální podpora 2018:

Institucionální podpora 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace oprávněným uchazečům v letech 2018-2022

V souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „M17+“) MPSV vyhlašuje

výzvu výzkumným organizacím (dále jen „VO“) v rezortu MPSV

k předložení

Žádosti o poskytnutí institucionální podpory

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v období 2018–2022

(dále jen „Žádost“)

V Žádosti (formulář naleznete zde) uvede uchazeč objem požadované podpory v jednotlivých letech, a to maximálně ve výši 45 mil. Kč na jeden kalendářní rok.

Skutečná výše poskytnuté podpory v jednotlivých letech bude vycházet z výsledků vstupního hodnocení VO provedeného odborným hodnotícím orgánem MPSV na základě zhodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022 a z objemu finančních prostředků v rozpočtové kapitole MPSV určených na tento účel v daném roce.

Současně s Žádostí předloží VO v souladu s podmínkami podle bodu VI.1 a VI.3 M17+ Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022 (dále jen „DKRVO“), zpracovanou podle závazné osnovy MPSV.

Písemné vyhotovení Žádosti včetně DKRVO zašle uchazeč do 15. ledna 2018 na adresu:

Odbor strategií a plánování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2

Elektronické vyhotovení Žádosti včetně DKRVO zašle uchazeč ve formátu PDF a MS WORD do 15. ledna 2018 na adresu milan.baroch@mpsv.cz a jitka.slavikova@mpsv.cz.

kontakt pro dotazy: milan.baroch@mpsv.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.5.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2018 000 00:13.