Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV:

Obsah položky Certifikace metodik:

Certifikace metodik

Informace k postupu pro uznání a využití výsledku výzkumu druhu Nmet - certifikovaná metodika

Na základě platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 je výsledek druhu Nmet - certifikovaná metodika definován jako:

Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), jako ústřední orgán státní správy, vydává osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Metodiky je možné k procesu certifikace předkládat po jejich vzniku,

buď v průběhu realizace výzkumných aktivit, a to pouze za předpokladu, že jsou poskytovatelem podpory uznány jako dílčí výsledek k využití, nebo

bez zbytečného odkladu po ukončení výzkumných aktivit.

Podrobné pokyny k postupu pro uznání a využití výsledku výzkumu druhu Nmet - certifikovaná metodika včetně instrukcí k podání žádosti viz níže.

Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím certifikace metodik a vystavení potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet- certifikovaná metodika je v působnosti resortu Odbor strategií a plánování / oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Kontaktními osobami jsou:
PhDr. Jitka Slavíková, e-mail: jitka.slavikova@mpsv.cz, tel. + 420 221 922 577
Mgr. Petra Jurečková, e-mail: petra.jureckova@mpsv.cz, tel. +420 221 922 655

Informace pro žadatele - Postup pro MPSV pro certifikace metodik

Přílohy: (v .docx)

Přílohy: (v .pdf)

Seznam metodik certifikovaných MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.4.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:57.