Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Věda a výzkum v rámci resortu MPSV

Oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) představuje jeden z důležitých nástrojů pro zajištění inteligentního a udržitelného hospodářského růstu, podporujícího sociální začleňování. Vytvoření ekonomiky založené na znalostech a inovacích, která bude konkurenceschopnější a méně náročná na zdroje a která se bude vyznačovat vysokou zaměstnaností a sociální a územní soudržností, je nezbytným předpokladem pro dosažení dlouhodobého rozvoje ČR, s cílem zlepšení kvality života jejích obyvatel.

Realizace programových záměrů ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“ nebo „ministerstvo“) jakožto jednoho z ústředních orgánů státní správy, vyžaduje zajistit pro jednotlivé oblasti jeho působnosti systematický rozvoj nezbytných teoretických přístupů a analytických prací na přípravě podkladů pro koncepční a následně legislativní činnost. Dostatečné množství teoretického, komparativního a empirického materiálu je podmínkou nejen pro možnost vedení veřejné diskuse o formulování a realizaci politik v gesci ministerstva v pragmatické, odborné rovině, ale také pro zvýšení efektivity ve vynakládání prostředků v rámci těchto politik, pro posílení udržitelnosti jednotlivých systémových opatření a pro celkové zkvalitnění výkonu svěřených agend.

Za účelem zajišťování výzkumných potřeb zřizuje MPSV resortní výzkumné organizace – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. a Výzkumný ústav bezpečnosti práce v. v. i., kterým poskytuje institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace podle zákona 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výzkumné potřeby MPSV jsou rovněž zajišťovány prostřednictvím Technologické agentury České republiky, v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (v letech 2011 – 2016 Program BETA) a v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (v letech 2011 – 2016 program OMEGA). V oblasti VaVaI plní MPSV jako ústřední orgán státní správy funkci příslušného úřadu pro certifikaci metodik (výsledku druhu Nmet) v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Věcně příslušným útvarem pro koordinaci oblasti VaVaI MPSV je oddělení podpory výzkumu a vývoje (993).

AKTUÁLNĚ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2019

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.11.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 08:34.