Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina:

Dotační řízení pro rok 2018

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2018

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:

Projekty, které získaly 82 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů bude bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty mezi 78 a 81 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 77 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2018 do 15. 10. 2017.

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2018. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 15. 10. 2017 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2018

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2018. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2018 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bube zpřístupněna od 1. září 2017, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2017 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika změnám (např. zrušení povinnosti samostatného zvláštního bankovního účtu, zavedená zastřešujících organizací, změn v názvech jednotlivých hodnocených kritérií a jejich popisku apod.) Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2018. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

Žadatele bychom rádi upozornili na několik povinných (číslo 1., 2. a 3.) a nepovinných (číslo 4. a 5.) příloh k žádosti o dotaci:

  • 1. Zde došlo ke změně a je povinné doložit identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace – ne starší 3 měsíců – povinnost samostatného zvláštního bankovního účtu byla zrušena.
  • 2. aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti), např. stanovy, výpis z registru, výpis z rejstříku, zakládací listinu.
  • 3. Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti, a to v případě, že žadatel vykonává sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
  • 4. Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu např. doložením spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pro žadatele v oblasti podpory I. a II.
  • 5. potvrzení kraje / obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Za přiložené vyjádření od kraje/obce získá žadatel o dotaci 5 bonusových bodů při hodnocení. Při nedoložení žadatel neobdrží žádné body navíc. Jedná se o možnost vylepšení celkového skóre při hodnocení předložené žádosti. Při nedoložení to neznamená, že bude žádost zamítnuta.
Upozorňujeme, že povinné přílohy k žádosti jsou nedílnou součásti žádosti o dotaci. Nepřiložení povinných příloh je důvodem k vyloučení žádosti z hodnocení.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé v dotačním řízení Rodina,
rádi bychom Vás upozornili na prezentaci ze seminářů pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2018, které odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV uspořádal ve dnech 5. 6. a 23. 6. 2018 - naleznete ji v levé části této stránky.

Semináře se uskutečnily s cílem představit zamýšlené změny v nastavení Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 a upozornit na časté nedostatky při vyplňování dotačních žádostí. Smyslem seminářů bylo také vytvoření prostoru pro diskusi s žadateli o dalších obsahových i procesních úpravách dotačního titulu Rodina.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.2.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:17.