Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Rovná odměna:

Obsah položky Proběhlé akce:

Proběhlé akce

Odměňování žen je záležitostí společenské kultury celé země

Konference s názvem 22 % K ROVNOSTI, uspořádaná k Mezinárodnímu dni žen, se konala 8. března 2017 v rámci stejnojmenného projektu MPSV v Černínském paláci v Praze. Diskutovalo se o nerovném odměňování jako o socioekonomickém a nikoliv pouze morálním problému, smyslem bylo také seznámit zástupce soukromého i veřejného sektoru se zmíněným projektem, představit nástroj Logib-CZ, motivovat ke vstupu do projektu a získat co nejvíce podnětů pro jeho další realizaci.

Účastníky konference přivítala vedoucí projektu Eva Ferrarová. Mzdových rozdílů, vnímaných jako socioekonomický problém, a jejich dopadů na zaměstnanost, ohrožení chudobou a zajištění ve stáří se dotkla úvodní vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a předsedy ČMKOS Josefa Středuly.

Michaela Marksová zmínila, že mezi zeměmi Evropské unie je Česká republika v rovnosti odměňování žen a mužů na druhém místě od konce. Dvacet dvě a půl procenta rozdílu v odměňování v neprospěch zaměstnaných žen znamenají v průměru o 7 tisíc korun nižší měsíční platy, což ročně představuje částku kolem osmdesáti tisíc korun, které chybí v rozpočtech rodin. Podle jejích slov si cesta ke zlepšení vyžádá ještě mnoho osvětové práce zaměřené jak na zaměstnavatele, tak zejména na matky čerpající rodičovskou dovolenou. Ty by měly usilovat o průběžný kontakt se zaměstnavateli.

Podle Lubomíra Zaorálka je nerovné odměňování žen celospolečenským tématem, které se projevuje v každodenním životě rodin. Odměňování žen by nemělo být vnímáno jen jako čistě ženské téma. Je to věc společenské kultury celé země. Měla by vzniknout silná aliance těch, kteří vědí, co s postavením ženy v České republice udělají. Josef Středula připomněl, že ženy mají ještě další směnu v domácnosti, která se tradičně považuje za samozřejmost. Nerovné odměňování výrazně poznamenává také výši starobních důchodů žen. „Vezměme výzvu k rovnosti v odměňování jako každodenní povinnost nás všech,“ dodal.

Roli státu v problematice odměňování žen a mužů se věnoval první panel konference. Jana Maláčová, ředitelka Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV, promluvila o tom, že ministerstvo připravilo pětiletý projekt, jímž chce vyvolat celospolečenskou diskusi a využít stávající nástroje tak, aby se rozdíly mohly vyrovnat. Pozornost by se měla zaměřit také na slaďování profesního a rodinného života žen. Situace v péči o děti zaměstnaných matek se začíná zlepšovat podporou dětských skupin a vznikem mikrojeslí. Ministerstvo navrhlo také poporodní dovolenou pro otce v rozsahu sedmi dnů v prvních šesti týdnech po narození dítěte, aby se od samého začátku mohli podílet na péči o děti.

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, přiblížila úřad, který řídí, také jako místo pro rovnost, které se ji snaží prosazovat ve všech oblastech lidského života. Zmínila význam Státního úřadu inspekce práce a jeho inspektorátů, jejichž prostřednictvím by bylo možné – po proškolení inspektorů – rovné odměňování pravidelně kontrolovat přímo na pracovištích. MPSV chce všem, kteří spadají pod zákon o inspekci práce, poskytnout efektivní podporu při plnění zákonných povinností týkajících se rovné odměny. Připravuje metodiku pro inspektoráty práce, na jejímž základě bude moci Státní úřad inspekce práce (SÚIP) lépe pomáhat kontrolovaným subjektům. Pro úřady práce a ve spolupráci s nimi bude připravena metodika pro práci genderových metodiků a metodiček, aby napomáhali předcházení a eliminaci odvětvového rozdělení trhu práce na takzvaně mužské lépe placené a méně placené ženské obory.

Radan Šafařík, z odboru rovnosti žena mužů Úřadu vlády, hovořil o prvním strategickém dokumentu, který vláda k této tématice přijala. Rada vlády, jako její poradní orgán v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže, se otázkami potřeby rovného odměňování v zaměstnání zabývá zejména prostřednictvím výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích či výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života a pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů.

V druhém panelu s názvem Jak můžeme rovné odměňování řešit v praxi? vystoupili Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň Úřadu vlády, Eva Maria Burger z rakouského Spolkového ministerstva pro zdraví a ženy, Jörg Schmidt z německého Institutu pro ekonomický výzkum v Kolíně nad Rýnem, Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a Jana Skalková a Radka Motlová z personálního oddělení ve firmě Vodafone CZ. Hovořilo se o tom, že odměňování ve veřejné správě vychází z platových tarifů, stanovených příslušným nařízením vlády a že tento způsob odměňování neumožňuje žádnou diskriminaci. Může do určité míry vzniknout při odměnách, ale zákon o státní službě nárokovou i nenárokovou složku platů ještě více zprůhlednil. Velké podniky v soukromé sféře mohou nabídnout příklady dobré praxe například při flexibilních podobách pracovních úvazků, pozitivní zkušenost zaznamenaly s prací genderově vyvážených týmů.

V odpoledním workshopu byl představen nástroj Logib-CZ jako systém, který pomůže rovně odměňovat i ušetřit, a v čem může být jeho využití pro zaměstnavatele výhodné. V druhém semináři se debatovalo o tom, jaké příklady dobré praxe již dnes fungují v organizacích, které se těmto tématům věnují. Zazněly tipy ze soukromého sektoru i zkušenosti kolegů a kolegyň z ministerstev.

Projekt „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 a jeho realizace je podpořen/a finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 22 % K ROVNOSTI není jediným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který má za cíl dosažení rovných podmínek pro ženy a muže. V oblasti slaďování práce a rodiny se jedná například o projekt mikrojeslí a dětských skupin. Dále ministerstvo (MPSV) připravuje resortní koncepci rovnosti žen a mužů, koncepci rodinné politiky, novelizaci zákoníku práce a další.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2017 000 18:32.