Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Petr Smrček: Státní služba a posun v odměňování vytvářejí stabilnější podmínky pro zaměstnance

Tzv. služební zákon se v praxi aplikuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV) od 1. července 2015. Jaké změny přinesl zaměstnancům?

Zákon o státní službě především zavedl jednotná pravidla napříč státní správou, která se týkají samotné organizace úřadů, procesu a podmínek výběru státních zaměstnanců, pravidel pro jejich hodnocení a vzdělávání a přesně definuje i jejich práva a povinnosti. Profesionalizace státní správy je proces, který s sebou nese na jedné straně vyšší nároky na zaměstnance, ale na straně druhé i lepší podmínky například v oblasti odměňování, možnostech odborného růstu nebo uplatnění opravných prostředků podle správního řádu a také konkrétní stabilizační prvky. Mohu tedy shrnout, že pozitiva pro zaměstnance jednoznačně převažují a podmínky ve státní správě jsou podle mého názoru již dnes srovnatelné se soukromým sektorem.

Jednou z novinek, které státní služba přinesla, je také úřednická zkouška. Kdo ji musí absolvovat a z čeho se skládá?

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky v příslušném oboru, případně oborech státní služby je povinností každého státního zaměstnance. Je nutné splnit ji do 12 měsíců od přijetí do služebního poměru. Do doby jejího vykonání je státní zaměstnanec přijat na dobu určitou. Úřednická zkouška se skládá z obecné části, která je písemná a je zaměřena na činnost veřejné správy, znalost právních předpisů, práv a povinností i pravidel etiky státních zaměstnanců. Následuje zvláštní část úřednické zkoušky, jejímž cílem je ověřit potřebnou znalost daného oboru služby. Tato část zkoušky se koná ústně před zkušební komisí. Systém úřednických zkoušek je celkově velmi dobře nastaven. Na stránkách Ministerstva vnitra ČR jsou pro každý obor služby připraveny soubor otázek i studijní materiály a pokyny, jak postupovat. Ten, kdo nepodcení přípravu, by měl úřednickou zkoušku zvládnout, což ostatně ukazuje i dosavadní praxe. V případě zájmu o zaměstnání ve státní správě lze úřednickou zkoušku vykonat i v předstihu, a to za stanovený poplatek.

Jaké jsou největší výhody státní služby a v čem se liší od klasického pracovního poměru?

Za největší výhody státní služby oproti dřívějšímu období mohu označit zejména vyšší míru ochrany pro státní zaměstnance a možnosti uplatňování jejich práv. Projevují se např. přesnými pravidly pro organizační změny v úřadu a větší mírou jistoty, pokud již takové změny nastanou, či možností přecházet po absolvování výběrového řízení mezi jednotlivými úřady státní správy. Není možné opomenout ani významný posun v oblasti odměňování státních zaměstnanců.

Jak funguje systém hodnocení v souvislosti s odměňováním a vzděláváním?

Služební hodnocení je pro státní zaměstnance významné z několika hledisek. Jednak vzhledem ke stanovení osobního příplatku, jeho zvýšení nebo snížení, což lze učinit pouze v závislosti na výsledku služebního hodnocení, a dále tím, že státnímu zaměstnanci poskytuje konkrétní oficiální zpětnou vazbu o tom, jak státní službu vykonává. Je zde rovněž přímá souvislost s oblastí vzdělávání, jelikož součástí služebního hodnocení je stanovování osobních a rozvojových cílů státních zaměstnanců, na základě kterých se definuje jejich osobní plán vzdělávání. Hodnocení provádí v prvním čtvrtletí za uplynulý kalendářní rok podle předem daných a jasných kritérií bezprostředně nadřízený představený v součinnosti se mnou. Jedním z podkladů jsou také výstupy z průběžného hodnocení státního zaměstnance.

Je státní služba atraktivní pro mladé lidi a odborníky? Pokud ne, co nám pomůže tuto situaci změnit?

Je zřejmé, že se všemi uvedenými prvky stabilizace a profesionalizace se zvyšuje prestiž, a tím i atraktivita, státní služby. Není náhoda, že v realizovaném průzkumu za rok 2016, který přinesly Hospodářské noviny, patří podle studentů vysokoškoláků hned několik ministerstev mezi dvacet nejžádanějších zaměstnavatelů. Absolventi vysokých škol, kteří se rozhodnou pro působení ve státní službě, dnes vstupují do úplně jiných podmínek, jež považují za samozřejmé. Tím kromě jiného odpadá problém přijmout změny a přizpůsobit se jim, což je velká výhoda. Státní služba ale není jen hromada překážek, je to i o vytvořených podmínkách. Mladým lidem máme určitě co nabídnout, a to i v podobě zaměstnaneckých výhod, o nichž ještě bude řeč. U některých odborných profesí (např. z oblasti IT technologií, právní oblasti či zajištění specifických činností, jako je třeba lékařská posudková služba) je však potřeba dále posilovat motivační prvky pro získání odborníků. V tomto směru jsou připraveny konkrétní legislativní změny, jednou z nich je např. zrušení ustanovení, kdy byl do doby vykonání úřednické zkoušky zaměstnanec zařazen do nejnižšího platového stupně bez ohledu na dosaženou praxi. Pro zlepšení celkové situace nově využíváme i nástroje z oblasti personálního marketingu, zejména aktivní účast na personálních veletrzích, cílenou spolupráci s vybranými vysokými školami apod.

Velkým benefitem pro zaměstnance je také existence dětských skupin na MPSV. Jaké další nástroje jim pomáhají skloubit práci a rodinný život?

Státní zaměstnanci mohou kromě služby umístění dítěte v dětské skupině využít například pružnou služební dobu, práci z domova v dohodnutém rozsahu, možnost zkráceného služebního úvazku nebo pět dnů tzv. indispozičního volna. V budově ministerstva jsou k dispozici praktický a zubní lékař, dokonce i masérka. Mezi další benefity vyplývající přímo z legislativy patří poskytnutí dvou dnů placeného volna zaměstnanci, který je otcem dítěte, v období šesti týdnů po narození dítěte. Dále vždy po jednom dni volna k doprovodu dítěte v první den jeho povinné školní docházky, k účasti na promoci a k zařízení osobních záležitostí nebo šest dnů služebního volna určených k individuálním studijním účelům. Rád bych však při této příležitosti zmínil i ostatní zaměstnanecké výhody jako 25 dnů dovolené, poukázky na stravování, každoročně stanovené osobní účty v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb se širokým využitím včetně příspěvku na penzijní připojištění. Nakonec i samotné umístění našeho ministerstva v historické budově kousek od centra města s výbornou dopravní dostupností lze považovat za určitou výhodu, což ostatně platí i pro ostatní naše pracoviště.

Hlavním cílem zavedení služebního zákona bylo odpolitizování státní správy a její stabilizace. Věříte, že se to po volbách 2017 povede?

Musíme mít na paměti jednu zásadní věc, že jde o jednu z největších změn ve státní správě za posledních 27 let a že změny tohoto typu a jejich „usazení“ jsou dlouhodobou záležitostí. Už jen zavedení jednotných pravidel napříč státní správou je věc unikátní a nikdo nemůže zpochybnit, že zákon o státní službě významně změnil podmínky oproti minulému období, jelikož jeho celkové nastavení brání náhodným rozsáhlým změnám v úřadech. Na skutečně objektivní zhodnocení tohoto cíle si však podle mého názoru budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.2.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 13:17.