Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Obsah položky Statut Rady:

Statut Rady

S t a t u t

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Článek 1
Úvodní ustanovení

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada") je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace.

Článek 2
Působnost Rady
 1. Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje; usiluje o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a o rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti.
 2. Rada zejména:
  1. iniciuje a navrhuje koncepční a legislativní řešení významných otázek života seniorů a stárnutí populace,
  2. systematicky se zabývá problematikou lidských práv seniorů a navrhuje vládě opatření směřující k jejich ochraně,
  3. iniciuje a podporuje spolupráci mezi orgány veřejné správy, sociálními partnery, občanskými sdruženími seniorů a proseniorskými organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v této oblasti,
  4. podporuje účast odborné veřejnosti a jednotlivců na řešení významných otázek života seniorů a zlepšování jejich životních podmínek; přispívá k realistickému vnímání a zobrazování stárnutí, stáří a seniorů ve společnosti a v médiích,
  5. sleduje a vyhodnocuje dokumenty Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které jsou významné z hlediska seniorů a stárnutí populace, a předkládá vládě návrhy na jejich uplatnění v dílčích politikách,
  6. podněcuje výzkumnou a analytickou činnost v této oblasti a usiluje o vytvoření a rozšiřování zdrojů statistických a dalších informací důležitých pro koncepční činnost v uvedené oblasti a pro hodnocení její úspěšnosti,
  7. uděluje cenu Rady osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří.
Článek 3
Složení Rady
 1. Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, dva místopředsedové Rady a další členové Rady.
 2. Předsedou Rady je ministr práce a sociálních věcí. Místopředsedou Rady je náměstek ministra práce a sociálních věcí, do jehož kompetence spadá problematika seniorů a stárnutí populace. Dalším místopředsedou Rady je náměstek ministra, do jehož kompetence spadá agenda lidských práv.
 3. Členy Rady uvedené v odstavci 4 písm. a) až f) jmenuje předseda Rady na základě návrhů příslušných ministrů. V případě, že věcná působnost ministerstva vztahující se k problematice seniorů a stárnutí populace nepatří do kompetence žádného z náměstků ministra, ale patří do kompetence vrchního ředitele, je možné za člena Rady místo náměstka ministra jmenovat vrchního ředitele.
 4. Dalšími členy Rady jsou:
  1. náměstek ministra zdravotnictví,
  2. náměstek ministra financí,
  3. náměstek ministra vnitra,
  4. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
  5. náměstek ministra pro místní rozvoj,
  6. náměstek ministra dopravy,
  7. předseda Rady vlády České republiky pro lidská práva,
  8. místopředseda Českého statistického úřadu,
  9. zástupce Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
  10. zástupce Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky,
  11. zástupce Asociace krajů České republiky,
  12. zástupce Svazu měst a obcí České republiky,
  13. zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů,
  14. zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,
  15. zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
  16. zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,
  17. zástupce Svazu zdravotních pojišťoven České republiky,
  18. 3 zástupci odborné veřejnosti,
  19. 3 zástupci seniorských organizací,
  20. 3 zástupci nestátních neziskových organizací.
 5. Funkční období členů Rady je čtyřleté a kryje se s funkčním obdobím vlády. Pokud byl některý člen Rady jmenován v průběhu funkčního období vlády, rovněž skončí jeho funkční období zároveň s koncem funkčního období vlády. Počet opakovaných jmenování není omezen.
 6. Členství v Radě končí:
  1. v případě členů vlády ukončením výkonu funkce,
  2. v případě představitelů státní a veřejné správy jejich odvoláním z funkce resp. ukončením pracovního/služebního poměru,
  3. odvoláním předsedou Rady,
  4. odstoupením člena Rady,
  5. úmrtím člena Rady.
 7. Členství v Radě je nezastupitelné, s výjimkou zastupování na zasedání Rady za podmínek uvedených v článku 5 odst. 4 a 5 tohoto statutu.
 8. Pravidla upravující činnost Rady a jejích pracovních skupin se vztahují přiměřeně i na stálé spolupracovníky.
Článek 4
Předseda Rady
 1. Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě.
 2. Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Na návrh předsedy Rady nebo jedné třetiny členů Rady svolá předseda Rady mimořádné zasedání Rady tak, aby se uskutečnilo do 3 týdnů od podání návrhu.
 3. Předseda Rady dále zejména:
  1. jmenuje a odvolává členy Rady podle článku 3 tohoto statutu,
  2. řídí činnost Rady,
  3. podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,
  4. předkládá vládě návrhy na odvolání místopředsedy Rady,
  5. předkládá členům Rady ke schválení plán práce Rady a k projednání návrhy materiálů Rady,
  6. rozhoduje o zřízení či zrušení pracovní skupiny Rady a o jejím složení,
  7. jmenuje a odvolává předsedy pracovních skupin Rady,
  8. rozhoduje o tom, zda budou na zasedání Rady pozváni hosté,
  9. uděluje souhlas k přizvání expertů jako stálých spolupracovníků pracovních skupin Rady,
  10. navrhuje členům Rady a expertům výši odměny, pokud na ni vznikl nárok podle článku 9 tohoto statutu.
 4. Po dobu nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Rady a řídí zasedání Rady místopředseda Rady. V odůvodněných případech může předseda Rady pověřit svoláváním a řízením zasedání místopředsedu trvale, v tom případě se jedná o tzv. výkonného místopředsedu Rady.
Článek 5
Členové Rady
 1. Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady a schůzí či jednání pracovních skupin Rady, do kterých jsou zařazeni (dále jen "jednání Rady").
 2. Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se jakéhokoliv jednání pracovních skupin Rady.
 3. Pokud se člen Rady nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi Rady (prostřednictvím sekretariátu Rady) a zaslat alespoň neformální písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu.
 4. V případě nemoci nebo z jiných důvodů zvláště hodných zřetele, může člen Rady vyslat na jednání Rady svého zástupce. Zástupce se musí nejpozději před zahájením jednání Rady prokázat písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Rady.
 5. Zástupce smí hlasovat jen tehdy, když jej zastupovaný člen Rady hlasováním k jednotlivým bodům výslovně pověřil.
 6. Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu jednání Rady, zřízení či zrušení pracovní skupiny Rady, přizvání expertů a hostů.
Článek 6
Pracovní skupiny Rady
 1. Rada může podle potřeby na návrh členů Rady zřizovat své dočasné nebo trvalé pracovní skupiny. Pracovní skupiny Rady nemají vlastní statut.
 2. Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny Rady je zpravidla člen Rady. K práci v pracovní skupině Rady mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
 3. Pracovní skupiny Rady se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady.
Článek 7
Externí spolupráce
 1. Rada může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy Rady, případně externí odborníky (dále jen "experti").
 2. Experti se mohou na pozvání místopředsedy Rady účastnit jednání Rady ad hoc jako hosté k určité problematice nebo se mohou účastnit práce v pracovních skupinách Rady jako stálí spolupracovníci.
Článek 8
Sekretariát Rady
 1. Činnost Rady (včetně činnosti pracovních skupin Rady) zabezpečuje sekretariát Rady, kterým je příslušný útvar Ministerstva práce a sociálních věcí.
 2. Sekretariát Rady zejména:
  1. administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady,
  2. soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
  3. zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady či místopředsedy Rady,
  4. aktualizuje informace o Radě a členech Rady, zveřejňované na internetu.
 3. Za plnění úkolů sekretariátu Rady odpovídá a činnost sekretariátu Rady řídí vedoucí příslušného útvaru Ministerstva práce a sociálních věcí.
 4. Vedoucí sekretariátu Rady řídí jeho činnost v souladu s pokyny předsedy Rady.
 5. Některý z dalších pracovníků sekretariátu Rady je tajemníkem Rady. Tajemník Rady se účastní zasedání Rady a pořizuje zápis ze zasedání Rady. Tajemník Rady není členem Rady.
Článek 9
Náklady na činnost Rady a odměny
 1. Běžné náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání Rady i pracovních skupin Rady se konají obvykle v zařízeních tohoto úřadu.
 2. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
 3. Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy těm členům Rady a expertům, kteří nejsou zaměstnanci státní ani veřejné správy, a to za práci kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku (tedy jako službu) nebo na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Objednávku vystavuje, resp. dohodu uzavírá, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výši odměny navrhuje předseda Rady.
 4. Na návrh předsedy Rady může být přiznána jako součást nároků vyplývajících z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odst. 3 tohoto článku i náhrada cestovních výdajů podle zákoníku práce.
Článek 10
Jednací řád Rady
 1. Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin. Změny a doplňky Jednacího řádu Rady schvaluje Rada.
 2. Pracovní skupiny Rady jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně Jednacím řádem Rady.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na www stránce Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády. Na www stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.
 3. Tento statut nabývá účinnosti dne 30. května 2016
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 4.5.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 12:44.