Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Rekvalifikace je nedílnou součástí boje proti dlouhodobé a vysoké nezaměstnanosti

Co to je rekvalifikace? Jedná se o změnu kvalifikace široké veřejnosti. Znamená to, že nemusí o změnu své kvalifikace žádat pouze nezaměstnaní vedení na Úřadu práce ČR, ale kdokoliv, kdo má potřebu získat nové teoretické a praktické dovednosti v rámci dalšího profesního vzdělávání, rozšířit si svou kvalifikaci o další dovednosti a získat tak pevnější pozici na trhu práce.

Rekvalifikace se také týká zaměstnavatelů, kteří v rámci rozšiřování své výroby potřebují kvalifikované pracovníky.

Rozlišujeme tedy dva druhy rekvalifikačních kurzů. Jedny jsou placené. Ty si uchazeč, který si chce zvýšit, rozšířit nebo prohloubit dosavadní kvalifikaci, platí sám a výběr kurzu je zcela na jeho zvážení.

Druhou možností jsou kurzy zabezpečované. Jedná se o rekvalifikační kurzy sjednávané přes Úřad práce, který při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazeče, který o rekvalifikaci žádá dle § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.


REKVALIFIKAČNÍ KURZY ZABEZPEČOVANÉ

Každý uchazeč na Úřadu práce může požádat o rekvalifikační kurz, což ovšem neznamená, že se jedná o rekvalifikaci nárokovatelnou. Každý požadavek je individuálně posuzován a nárok vzniká pouze za předpokladu splnění daných podmínek uchazečem.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace, neboli kurzovné, za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Pokud tedy bude muset uchazeč dojíždět do vedlejšího města, budou mu hrazeny jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, v případě nutnosti pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení.

V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Nemusí se jednat pouze o poměr zaměstnanecký, ale lze na základě nové kvalifikace požádat o živnostenské oprávnění a minimálně rok podnikat v oboru, kterého se rekvalifikace úzce týká. Pokud podnikání bude ukončeno dříve, musí být opět uhrazeny náklady rekvalifikace.

Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.


PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

Projekt, který pomáhá zaměstnavatelům získat potřebnou kvalifikaci a pravidelné proškolování pro zaměstnance.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Monitoring, který si udělal sám Úřad práce, vyplívá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a poměrně často je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při nehybném systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt. Zaměstnavatelé totiž často nejsou ochotni investovat dostatek peněz pro kvalitní proškolení a rekvalifikaci pro své vlastní zaměstnance.

Projekt POVEZ II řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly a také pomoci zaměstnavatelům v přeškolování svých zaměstnanců na potřebnou kvalifikaci. Neochota zaměstnavatelů může opět velice prohlubovat nezaměstnanost v kraji.

Stejně jako u fyzických osob, které žádají o rekvalifikaci, tak i u zaměstnavatelů je každá žádost řádně a individuálně posuzována. Firma nesmí být v projektu, kde čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy. Pobočky mimo hl. m. Prahy ovšem žádat mohou. A o jaký druh podpory se jedná? Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Zdroj: Děčínský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 31.10.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:42.