Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Projekty:

Obsah položky Systémová podpora sociální práce v obcích:

Systémová podpora sociální práce v obcích

logo

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová podpora sociální práce v obcích“ se zaměřuje na zlepšení sociálního začleňování a boje s chudobou. Projekt byl spuštěn v lednu 2016 a předpokládaný konec je v roce 2019.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020, která identifikuje jako zásadní fakt potřebnost posilování dostupnosti sociální práce na obecních úřadech. Účelem této Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry sociálního vyloučení stanoveného v Národním programu reforem České republiky, který vychází ze strategie Evropa 2020. Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených je zdůrazněna sociální práce. Všechny oblasti podporující sociální začleňování jsou proto ve Strategii pojímány také z pohledu, jak může sociální práce přispět k fungování opatření v jednotlivých oblastech.

Projekt vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vymezeny předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka a mj. též povinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. A z podmínek zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou upraveny povinnosti a oprávnění pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Hlavním cílem projektu je koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v rámci přenesené působnosti.

Projekt MPSV bude spolupracovat s 15 vybranými obcemi, které dostanou finanční alokaci z výzvy 03_16_128 na 2 – 4 nové sociální pracovníky, na jejich další vzdělávání a supervizi, a to na dobu dvou let. Konkrétně se jedná o obecní úřad Hradec Králové, Litvínov, Jilemnice, Kladno, Hodonín, Most, Holešov, Moravský Beroun, Písek, Chrudim, Valašské Meziříčí, Bučovice, Kolín, Lovosice, Havlíčkův Brod.

V rámci projektu jsou obecní úřady rozděleny do tří regionálních oblastí, ve kterých budou působit také oblastní kanceláře. Tyto kanceláře jsou otevřeny v „krajském městě“ Praha, Hradec Králové a Olomouc, aby byla zajištěna dosažitelnost, respektován princip subordinace ve státní správě (obecní úřad – krajský úřad – státní úřad/MPSV). V kancelářích působí vždy jeden metodik sociální práce a právník. Jejich hlavní činností je metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky z výzvy č. 03_16_128.

Dílčí aktivity vedoucí k naplnění cílů projektu se zaměřují především na:

Publikace, výstupy/podklady

Bude probíhat spolupráce mezi MPSV a obecními úřady, které se se svými projekty zapojí do výzvy č. 03_16_128. Ze strany obecních úřadů bude poskytnuta součinnost při tvorbě odborných textů, výstupů a podkladů pro další metodickou a koncepční činnost MPSV. Jako hlavní výstupy vzniknou publikace příručka Praxe sociální práce v obci a Zpravodaj sociální práce. Hlavními výstupy spolupráce bude podklad pro stanovení minimálního standardu činností sociální práce v obecních úřadech a na základě praktického ověření bude vytvořen modelový návrh typových pozic sociálních pracovníků na obecních úřadech.

Zahraniční cesty

V rámci projektu budou realizovány 4 zahraniční cesty za účelem získat zkušenosti, inspiraci a informace ze sousedních zemí (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko). Zprávy o účasti a přenosu zahraniční zkušenosti sociálními pracovníky z výzvy 03_16_128 se stanou součástí Příručky praxe sociální práce v obci.

Odborné workshopy/konference

Obsahem těchto workshopů budou konkrétní odborná témata vyplývající z průběžných výsledků projektu s cílem podpory vzájemného předávání informací, spolupráce a hledání řešení, dále také novinky z aktuálního dění v oblasti sociální práce.

Pilotní ověření vzdělávacího programu pro sociální pracovníky

Tato aktivita se věnuje identifikaci vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků prostřednictvím průběžného hodnocení a cíleného zjišťování. Jedná se zejména o zpětnou vazbu a hodnocení absolvovaných vzdělávacích programů/kurzů a vyjádření vlastní zkušenosti. Na základě této spolupráce bude vytvořen návrh vzdělávacího programu pro sociální pracovníky obecních úřadů, který bude následně pilotně ověřen.

Evaluace projektu

V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat během realizace projektu.

Rok 2015 byl prvním rokem aplikace dotačního titulu (příspěvku) na výkon sociální práce (vyjma sociálně-právní ochrany dětí) poskytované obecními II. a III. typu a krajskými úřady v přenesené působnosti. Projekt by měl pomoci více specifikovat činnosti, na které a za jakých podmínek bude dotace poskytována v dalších letech. Projekt by měl dále přispět ve vztahu k obecním úřadům k určení optimálního počtu sociálních pracovníků k výkonu legislativních ustanovení.

Výsledkem realizace projektu bude rovněž identifikace limitů výkonu sociální práce v obecních úřadech, která poslouží k další metodické a koncepční činnosti MPSV, včetně nastavování optimálnějšího modelu výkonu sociální práce v obcích.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:20.