Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Nový pohled kariérních poradců na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Novým prvkem tohoto projektu – ve srovnání s jinými podobnými projekty – bylo zařazení antropologického výzkumu do jeho první části. V pěti vybraných krajích České republiky (šlo o kraje s vyšší nezaměstnaností, tj. Karlovarský, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a Kraj Vysočina) se po dobu jednoho roku mapoval nevyužitý potenciál lokalit. Odborníci z různých odvětví (architektury, geobotaniky, historie, antropologie ad.) vyhodnocovali možné oblasti rozvoje, kde by – při vhodné intervenci – mohla vzniknout nová pracovní místa. Na mapování nevyužitého potenciálu lokalit navazovalo vzdělávání, při němž vybraní školitelé předávali své zkušenosti cílové skupině projektu, tedy vybraným uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce ČR déle než jeden rok. Témata kurzů realizovaných v rámci projektu reflektovala závěry antropologického výzkumu (např. pokud byla v regionu poptávka po bylinkaření či včelařství, byl pro klienty vypsán kurz na toto téma).

On-line katalog poradců

Současně s náborem cílové skupiny projektu (celkem se do projektu zapojilo téměř dva tisíce dlouhodobě nezaměstnaných) se hledali vhodní poradci, kteří byli následně zaregistrováni do e-nástroje projektu s názvem Katalog poradců, dostupného na webových stránkách www.katalogporadcu.cz. Katalog poradců vznikl jako nástroj řízení a komunikace s poradci a také pomáhá zviditelnit poradce v daných krajích. Jde o vůbec první on-line prezentaci kariérových poradců v České republice. Při registraci musel poradce doložit charakteristiku trhu práce, profesní životopis, 100 hodin poradenské praxe v průběhu roku, certifikáty a kazuistiku. Teprve po schválení odborným garantem se jeho profil v Katalogu poradců stal veřejným. Do projektu se přihlásili poradci s různou profesní historií, a tím se vytvořila bohatá paleta výběru pro účastníky projektu, kteří měli různé specifické potřeby.

Možnost výběru vlastního poradce

Účastník projektu si prostřednictvím Katalogu poradců mohl na základě svých potřeb vybrat vhodného odborníka. U každého poradce jsou jeho fotografie, moto, odkaz na profesní životopis, videovizitka a místo výkonu poradenství. Možnost výběru vlastního poradce se při zpětné evaluaci účastníků projektu ukázala jako velice přínosná. Možností volby se zvýšila osobní odpovědnost účastníka projektu za úspěch poradenství. Poradenství bylo dlouhodobé, účastníci poradenství měli možnost vyčerpat až 16 hodin. V rámci poradenství se definoval potenciál nebo možné rozvojové oblasti účastníka poradenství. Uveďme příklad: Účastník poradenství chtěl pracovat v květinářství, cesty pro uplatnění jeho potenciálu mohly vést následně těmito směry:
  • 1. cílené zaškolení u podnikatele – květináře v blízkém okolí (tj. až 100 hodin praxe v oblasti, kam chce klient směřovat; klient pak získal osvědčení o absolvování praxe),
  • 2. rekvalifikace na květináře (floristu) prostřednictvím Úřadu práce ČR,
  • 3. přímé oslovování zaměstnavatelů v oblasti, kde se klient chce v budoucnu uplatnit.
Projekt měl k dispozici tyto uvedené nástroje pro vyšší podporu uplatnitelnosti klienta v dané oblasti na trhu práce. Poradce mohl klienta doprovodit na pracovní pohovor nebo mu poskytoval konzultace při realizaci cíleného zaškolení, neboť se ukazovalo, že jedním z příznaků dlouhodobé nezaměstnanosti je oslabení sociálních a komunikačních dovedností a je třeba účastníka poradenství podpořit ve změnách, kterých chce dosáhnout.

Metodika s konkrétními nástroji

V rámci projektu byla odborným garantem poradenství a konzultanty pro poradenství sepsána Metodika kariérového poradenství s dlouhodobě nezaměstnanými. Smysl metodiky lze spatřovat zejména v tom, že je zpracována formou tzv. labelů. Labely znamenají popis core charakteristiky klienta (např. agresivní, klient s nízkým sebevědomím, klient s nedostatečnou reflexí aj.) a metodika také poskytuje určité nástroje, jak pracovat s tímto typem klienta. Tyto konkrétní návody se opírají o informace, které byly získány od poradců. Metodika je dostupná na webu projektu www.pracovninavyky.cz.
Projekt Pracovní návyky skončil na konci minulého roku, Katalog poradců je však připraven k dalšímu rozvoji v rámci připravovaných projektů Fondu dalšího vzdělávání. Cílem je zejména zpřístupnit katalog ve všech regionech, a propojit tak poradce a klienty po celé České republice. Plánovanou novinkou je umožnit cíleně rozvoj kariérových poradců, což souvisí se zprovozněním modulu vzdělávání a uzavřené odborné platformy, kde budou moci registrovaní a schválení poradci čerpat know-how formou vzdělávání či networkingu.

Za tým projektu Pracovní návyky
Mgr. Pavlína Vašátová
s přispěním Mgr. M. Svobodové a Mgr. C. Váňové

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.3.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2018 000 00:20.