Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina » Dotační řízení pro rok 2006:

Obsah položky Námitkové řízení pro rok 2006:

Námitkové řízení pro rok 2006

Pokyn pro podání námitky, námitkové řízení v roce 2006 v oblasti podpory rodiny

Tento pokyn je vydáván v souladu s článkem VI bodem 2 Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny.

Tento pokyn se vztahuje na námitky podané v následujících programech:

 • Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o dítě do 6 let věku
 • Program podpory poradenství a výchovy k odpovědnému a harmonickému partnerství, manželství a rodičovství
 • Program sanace rodin s dětmi ohrožených dysfunkcí
 • Program podpory a pomoci dětem opouštějícím ústavní nebo pěstounskou péči
 1. Námitku lze podat pouze proti rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2006.
 2. Podaná námitka musí být řádně odůvodněna.
 3. Námitky proti:
  1. výši přidělené dotace pro rok 2006 lze podat pouze do 14. dubna 20061). Požadované navýšení dotace v námitce nesmí překročit výši požadované dotace na základě podané žádosti pro rok 2006.
  2. výši stanoveného procenta, tj. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu, lze podat pouze od 1. září 2006 do 16. října 2006.

  Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout 70% podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.
 4. Na námitky podané mimo termíny uvedené v bodě 3 a v bodě 4 nebude brán zřetel.
 5. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky pro rok 2006. Jednotlivé části formuláře musí být vyplněny a formulář musí být v části 2 podepsán.
 6. Námitky se podávají v listinné podobě na adresu: Odbor rodinné politiky a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
 7. Námitky projednává komise a schvaluje ministr práce a sociálních věcí.

Poznámky pod čarou

1)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.

Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 10.2.2006

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 02:42.