Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Zpráva o plnění Aktivizačních opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce

„Řada změn a upřesnění vychází z praktických zkušeností s fungováním trhu práce. Jdeme cestou zlepšování opatření, která již nyní v praxi pomáhají lidem najít a udržet pracovní místa. Prodloužili jsme také dobu, po kterou bude možné takto vzniklá pracovní místa spolufinancovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V rámci předkládaného materiálu je popsáno průběžné plnění jednotlivých 37 opatření, legislativní i nelegislativní povahy, včetně revize systému rekvalifikací, úpravy systému investičních pobídek, ve kterém se rozšířily oblasti, do kterých lze poskytovat investiční pobídky, a to o regiony s mírou nezaměstnanosti o 25 procent vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a o území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou. Větší bude i podpora principů sociální ekonomiky nebo zvyšování efektivity opatření v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Důležitou součástí jsou i kroky k důslednému potírání diskriminace na trhu práce a všech známých forem nelegální práce. Opatření se zaměřují i na podporu získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy škol.

Kontrola plnění jednotlivých opatření probíhá prostřednictvím závazného harmonogramu, kde je jasně definována odpovědnost za splnění konkrétních opatření. V současné době je plně splněno 14 opatření, 7 opatření je pravidelně naplňováno, neboť se jedná o opatření, která jsou svým charakterem časově průřezová, 15 opatření je řešeno, 1 opatření bylo pozastaveno.

Aktivizační opatření byla navržena ve spolupráci se sociálními partnery a navazují na koncepční a strategické materiály vlády, přičemž jsou provázána s Akčním plánem vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v České republice. Navrhovaná opatření jsou financována převážně z Evropských strukturálních fondů.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.8. 2019 000 21:58.