Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Senioři se chtějí zapojit i do komunální politiky a dobrovolnictví

Brněnská konference, která se konala 9. února, byla věnovaná závěrečné fázi projektu „Dialogem k aktivnímu občanství seniorů“. Zaměřila se právě na posílení občanské angažovanosti seniorů.

„Cílem je dostat do povědomí lidí a celospolečenské diskuse témata jako je aktivní stárnutí, předávání zkušeností mezi starší a mladou generací, dobrovolnictví jako možnost zapojení starších lidí do společnosti,“ uvedla na úvod konference náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

Není žádným tajemstvím, že podle nejnovějších demografických prognóz bude během dalších nejméně padesáti let naše populace značně stárnout, až jedna třetina občanů České republiky bude v důchodovém věku. Již nyní nejsou senioři jednolitou homogenní skupinou. Jiné potřeby a schopnosti má senior se zdravotními problémy, člověk, který ztratil životního partnera, má nízký důchod, mezi seniory existuje řada naprosto soběstačných lidí, kteří žijí velmi aktivním stylem života.

„Je důležité ukázat všem skupinám seniorů, že o něco máme zájem, a adekvátně je dle jejich možností a přání zapojit znovu do společenského dění,“ řekla náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová.

Náměstkyně představila opatření, kterými se MPSV soustředí především na podporu těch, kdo pomoc potřebují nejvíce. Chystaný institut „Volna na péči“ by měl pečujícím osobám umožnit zůstat doma s nemocným členem rodiny několik měsíců a starat se o něj bez obavy o ztrátu příjmu nebo zaměstnání. Podpora zdravého a aktivního stárnutí je zachycena v Národním akčním plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Obsahuje řadu opatření, klíčová pro jejich uskutečnění je spolupráce na úrovni regionální a místní samosprávy, tedy co nejblíže občanům. K tomu přispívá dotační program MPSV „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, jehož účelem je podpořit neziskové organizace zaměřené na problematiku spojenou se stárnutím populace. Původní objem finančních prostředků, který byl na tyto účely každoročně vyčleněn, činil 6 milionů Kč, roku 2015 došlo k jeho navýšení na 12 milionů a na letošní rok je k dispozici již 14 milionů Kč. Od vzniku tohoto dotačního titulu bylo podpořeno 88 projektů (z celkem přijatých 145 žádostí) v souhrnné výši přes 30 milionů korun.

Aktuální prioritou je příprava Koncepce rodinné politiky ČR, která by měla být na jaře tohoto roku předložena vládě ke schválení. Snahou MPSV je pojímat současnou rodinu komplexně, jako širší společenství, včetně řešení seniorské problematiky a problematiky neúplných rodin. Hlavním principem by se měla stát mezigenerační solidarita.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:28.