Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchody:

V únoru dostanou důchodci navíc 1 200 Kč

O poskytnutí finanční výpomoci poživatelům důchodů ve formě jednorázového příspěvku bylo rozhodnuto koncem loňského roku. „Česká správa sociálního zabezpečení tak ve velmi krátkém časovém období zajistila nezbytné kroky a práce, aby důchodcům mohla v únoru letošního roku příspěvek vyplatit,“ zdůraznil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun.

Automaticky bez žádosti

Příspěvek vyplatí ČSSZ automaticky v únoru 2016 bez žádosti těm příjemcům důchodu (starobního, invalidního či vdovského, vdoveckého i sirotčího), kterým bude poukázaná i únorová splátka důchodu, případně v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v únoru 2016 vyplacen. Ti, jimž nebude příspěvek vyplacen a kteří měli ještě po část měsíce února nárok na výplatu důchodu, jde-li o důchod s datem přiznání před 1. 1. 2016, mohou o přiznání příspěvku písemně požádat. Se sepsáním žádosti poradí okresní správa sociálního zabezpečení v místě jejich bydliště.
Příspěvek bude vyplacen stejným způsobem jako důchod v únoru 2016, tedy v hotovosti nebo na účet důchodce. Lidé, kterým je důchod vyplácen prostřednictvím důchodové služby České pošty, obdrží dva ústřižky výplatního dokladu, na jednom bude uvedena výše důchodu a na druhém výše příspěvku. Ti, jimž je důchod vyplácen na účet (v ČR i do zahraničí), budou o příspěvku informováni zprávou pro příjemce na výpisu z účtu.

Příspěvek nelze postihnout exekucí

Pokud má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou. Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby a je osvobozen od daně z příjmů. Jestliže se prokazuje výše příjmů (např. pro účely dávek státní sociální podpory), k příspěvku se nepřihlíží. Jednorázový příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí). To znamená, že i důchodcům, kterým je z důchodu prováděna exekuční srážka, bude tento příspěvek vyplacen v plné výši.
Jednorázový příspěvek náleží v plné výši také příjemcům tzv. dílčích důchodů přiznaných na základě koordinačních nařízení Evropské unie nebo mezinárodních smluv. Nárok na příspěvek není podmíněn českým občanstvím ani trvalým pobytem v ČR, obdrží ho tedy i lidé, kterým je vyplácen důchod za českou dobu pojištění do ciziny.

Zdroj: ČSSZ

Otázky & odpovědi

Kdo má na příspěvek nárok?

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud tento důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016. Důchodem se míní důchod starobní včetně tzv. předčasného, invalidní (všech stupňů), vdovský, vdovecký a sirotčí.

Nárok na příspěvek nemá:

  • poživatel důchodu přiznaného od data spadajícího do roku 2016,
  • poživatel důchodu přiznaného sice od data spadajícího před rok 2016, jestliže nemá nárok na výplatu takového důchodu ani za jediný den měsíce února 2016 (příklady: Poživatel sirotčího důchodu přestal být v měsíci lednu 2016 nezaopatřeným dítětem, neboť dosáhl 26 let věku a zanikl mu nárok na sirotčí důchod. Předčasný starobní důchod se nevyplácí, neboť oprávněný, který dosud nedosáhl důchodového věku, nemá na jeho výplatu nárok, protože vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Poživatel starobního důchodu požádal o zastavení jeho výplaty a pracuje tzv. na procenta).

Jaká je výše příspěvku? Liší se podle druhu vypláceného důchodu?

Příspěvek je ve všech případech 1 200 Kč bez ohledu na to, jaký druh důchodu je vyplácen. To platí i v případě, kdy je důchod poskytován v dílčí výši na základě mezinárodních smluv nebo koordinačních nařízení.

Mám nárok na více důchodů, dostanu tedy i příspěvek vícekrát?

Ne. I když má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou.

Ovlivní vyplacení příspěvku nárok na jiné sociální dávky?

Neovlivní. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží. Kromě toho je příspěvek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej ani postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 22:46.