Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2015:

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení MPSV pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností (dále jen „Metodika“) vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádný termín dotačního řízení, a to v termínu 20. 7. 2015 až 24. 7. 2015. Mimořádný termín dotačního řízení je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nemohli podat žádost prostřednictvím aplikace OK služby - poskytovatel a pro ty, kteří poskytují sociální služby nově registrované v období po termínu pro podání žádosti v říjnu 2014. Tento termín není určen pro poskytovatele, kteří svou žádost podali v řádném termínu.

Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách). Blíže viz dokument Metodika.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2015 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2015 je možné zpracovat a podat v tomto termínu:

od 20. července 2015 do 24. července 2014.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2015 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je věnována část VII metodiky. V návaznosti na metodiku MPSV je pro rok 2015 stanoveno následující:

1. Minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Tabulka – výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče

Služby sociální péče§ zákona č. 108/2006 Sb.Minimální průměrná výše úhrady
Osobní asistence§3990 Kč/hod.
Pečovatelská služba§4060 Kč/hod.
Tísňová péče§41500 Kč na 1uživatele/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby§4280 Kč/hod.
Podpora samostatného bydlení§4380 Kč/hod.
Odlehčovací služby§4490 Kč/hod. - terénní a ambulantní forma služby
10 000,- pobytová forma služby
Centra denních služeb§4560 Kč/hod.
Denní stacionáře§4690 Kč/hod.
Týdenní stacionáře§477 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro osoby se zdravotním postižením§4813 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro seniory§4913 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy se zvláštním režimem§5013 000 Kč na uživatele/měsíc
Chráněné bydlení§514 000 Kč na uživatele/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče§5210 000 Kč na uživatele/měsíc

2. Průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích.

Průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III nebo IV příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 1 500,- Kč/měsíc, a to za předpokladu, že v žádosti není uvedeno, že zdravotní péče není poskytovatelem sociálních služeb zajišťována (např. zabezpečení externím dodavatelem atd.)

3. Minimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky od ÚP, dotace od obcí, dotace od krajů, příspěvek od zřizovatele – obce či kraje, strukturální fondy a další zdroje) bez úhrad od uživatelů a úhrad z veřejného zdravotního pojištění (za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích) je pro rok 2015 stanovena na 10% z těchto nákladů.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor sociálních služeb, oddělení 221 zabývající se financováním sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2.

Kontakt na technickou podporu je podporadotace@mpsv.cz.
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 20.7.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:12.