Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Dětské skupiny

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (není nutný originál ani autorizovaná konverze dokumentů)
  4. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec).

MPSV shromažďuje a zpracovává níže uvedené údaje na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o jméno a příjmení fyzických osob, datum jejich narození a místo trvalého pobytu.

Žádost na tiskopise, včetně všech povinných příloh, lze podat osobně v podatelně MPSV, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky a nově také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva.

Tiskopis pro podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině naleznete v levé části stránky.

Dne 4. června nabyl účinnosti zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Touto novelou se mění ustanovení zákona tak, že poskytovatel, který hodlá poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, je povinen dětskou skupinu zaevidovat. Označení dětská skupina lze užívat tedy pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nově je vymezena podmínka, že poskytovatel musí umožnit docházku dítěti v rozsahu nejméně 6 hodin denně.

Změna také nastává u pojištění odpovědnosti, a to v tom smyslu, že poskytovatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu.

S touto novelou vešla v účinnost rovněž úprava v oblasti daňových předpisů, kde došlo k následnému vymezení předškolních zařízení. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů došlo k nahrazení slov „zařízení péče o děti předškolního věku“ na „předškolní zařízení“ a pro účely daní z příjmů se předškolní zařízení rozumí:

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou v zařízení služby péče o dítě, nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Daňové úlevy v dalším zdaňovacím období mohou čerpat pouze výše uvedení poskytovatelé předškolních zařízení. Tato změna se tedy dotýká i poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Pouze ti poskytovatelé, kteří budou zapsáni v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí mohou čerpat v dalším zdaňovacím období daňové úlevy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Odborná způsobilost pečujících osob

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je odborná způsobilost pečující osoby v dětské skupině upravena výčtem kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z uvedeného vyplývá, že stanovisko k posouzení odborné kvalifikace těchto povolání je oprávněné vydat pouze to ministerstvo, jehož právní norma takové povolání upravuje. Ministerstvu práce a sociálních věcí přísluší tedy pouze ověření odborné kvalifikace sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro všechna další povolání, zda jedinec splňuje odbornou způsobilost k výkonu takového povolání, může posoudit a stanovisko vydat pouze příslušné ministerstvo.

Z výše uvedených důvodů se prosím obracejte na oprávněná ministerstva s oficiální žádostí.

Pro urychlení Vašeho požadavku Ministerstvem práce a sociálních věcí, žádost zasílejte pokud možno s přiloženou kopií dokumentu (diplomu, vysvědčení, certifikátu, atd.), který dané povolání osvědčuje.

Konzultace

Potenciální i stávající poskytovatelé dětských skupin mohou využít možnosti bezplatné konzultace s krajskými metodičkami projektu „Podpora implementace dětských skupin“. Kontakty na příslušné kanceláře jsou k dispozici zde

Chcete se inspirovat a podívat se, jak to vypadá v jedné z dětských skupin na MPSV? Pro zobrazení virtuální prohlídky klikněte zde.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 15.12.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:15.