Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Rada vlády projednávala, jak lépe chránit seniory před fyzickým i psychickým násilím

Hlavní body, které byly na tomto v letošním roce již třetím zasedání projednávány, byly Informace o postupu MPSV při aktualizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen NAP), ustavení a personální složení Pracovní skupiny na podporu zaměstnávání starších osob, podpora rozvoje asistivních technologií, Informace Ministerstva zdravotnictví o aktuálním stavu Národního akčního plánu Alzheimer a dále aktuální stav řešení očkování seniorů, jímž se Rada zabývala již na svém říjnovém zasedání. Rada se rovněž věnovala problematice zvýšení bezpečnosti a ochrany seniorů, kteří jsou často oběťmi fyzického i psychického násilí, podvodů a krádeží. V této souvislosti byla Rada seznámena Mgr. Alenou Horákovou z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o projektu nazvaném Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů.

Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Členy Rady jsou zástupci ministerstev, Parlamentu ČR, Českého statistického úřadu, zdravotních pojišťoven, odborů, krajů, měst a obcí, seniorských a proseniorských organizací i odborné veřejnosti. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně.

Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Jedná se o témata, která jsou obsahem strategického dokumentu NAP, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních opatření a určení odpovědností zajistit jejich plnění.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:29.