Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV podporuje činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu s účelem svého zřízení, provádí Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP, v.v.i.) především vědecký výzkum a další činnosti v oblasti bezpečnosti práce (BOZP). Dále plní specifické úkoly vyplývající z mezinárodních úmluv, z platných právních předpisů, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Eurostatu. Tyto úkoly plní VÚBP také v souladu s potřebami státní inspekce práce a svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Pro plnění všech nezbytných úkolů v krátkodobém i střednědobém výhledu je ústav ve spolupráci s MPSV momentálně finančně a personálně stabilizován a bude se dále podle možností rozvíjet tak, aby plnil všechny činnosti určené mu ve zřizovací listině,“ uvedl ředitel ústavu Stanislav Malý.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce jako nejvýznamnější výzkumná instituce v oblasti prevence pracovních rizik, BOZP a bezpečnosti průmyslu představuje důležitý článek systému, který pozitivně ovlivňuje praxi a přispívá ke zvyšování úrovně vědeckého poznání, vzdělanosti, osvěty a v konečném důsledku i ke snižování pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí.

Evropská komise představila v červnu tohoto roku strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014 – 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí také za účelem naplnění výzev a cílů této strategie EU očekává i do budoucna od VÚBP plnění všech závazků a povinností vyplývajících ze zřizovací listiny ústavu a v kontextu nových priorit národní i evropské politiky BOZP navrhne rozšíření spektra výzkumných a ostatních aktivit ústavu, podle těchto aktuálních potřeb.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.7. 2019 000 22:34.