Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální politika:

Neformální péče. Popelka v české sociální politice?

Příbuzní a známí, kteří pečují o svého blízkého v nepříznivé životní situaci, takzvaní neformální pečovatelé, jsou však touto situací také velmi zásadně ovlivněni. Avšak zatímco životní situace seniorů a osob se zdravotním postižením je v české sociální politice poměrně diskutovaným tématem, o problémech neformálních pečovatelů zatím nemáme dostatek informací. Jako by pečovatelé stáli v pozadí těch, o něž je pečováno. Jako by to souviselo s určitou přirozeností rodinné péče: tím, kdo má obtíže a potřebuje pomoc, je přece ten, o koho pečují. Oni sami žádné zdravotní komplikace většinou nemají, pouze vykonávají to, co je jejich danou povinností a co by na jejich místě měl udělat každý. Proč by jim tedy měla být v sociální politice věnována speciální pozornost?

Úskalí péče o nemohoucího příbuzného

Důvodů pro to je mnoho a byly to právě studie zaměřené na situaci seniorů a osob s postižením, které je začaly postupně odkrývat. Studie poukazují zejména na to, že péče o člověka v nepříznivé životní situaci je mnohdy natolik náročná, že se pečující musí vzdát vlastní pracovní kariéry, sociálních vazeb a kontaktů, často jim nezbývá ani žádný volný čas. Čím déle pečování trvá a čím je péče intenzivnější, tím víc jsou pečující ohroženi riziky, která negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Ztrácejí původní kvalifikaci, obtížně hledají nové zaměstnání, což snižuje jejich sebedůvěru, a ocitají se v sociální izolaci. Mnohdy fyzicky náročná péče má negativní vliv na jejich zdravotní stav, jsou ohroženi syndromem vyhoření i psychickými problémy. Výpadek vlastního příjmu ovlivňuje finanční situaci jejich rodiny do té míry, že si mnohdy nemohou dovolit uhradit sociální služby, které by jim mohly alespoň trochu ulehčit (jsou-li vůbec v místě jejich bydliště dostupné). Dostávají se tak do bludného kruhu, z nějž se jen těžko hledá cesta ven. Naléhavost řešení situace neformálních pečovatelů podle dostupných informací narůstá a s vysokou pravděpodobností bude růst i nadále spolu s očekávaným stárnutím populace.

Podpora neformálních pečovatelů

V reakci na tyto skutečnosti byl ve Fondu dalšího vzdělávání za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vypracován projekt Podpora neformálních pečovatelů. Jeho hlavním cílem je provést komplexní analýzu situace neformálních pečovatelů a na jejím základě posléze stanovit možné nástroje jejich podpory a navrhnout účinná opatření, která by usnadnila jejich komplikovanou situaci a pomohla předejít dalším očekávaným negativním důsledkům. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl zahájen na začátku roku 2014 a ukončen bude ve druhé polovině roku 2015. Prvním důležitým krokem bylo shromáždění již dostupných informací (tzv. desk research). Realizační tým se zaměřil zejména na podobu současné legislativní úpravy, existující sociální služby a dávky pro opečovávané osoby, na již popsané přínosy a rizika neformální péče i na výsledky již provedených, tematicky příbuzných analýz. Tato činnost umožnila lépe vymezit zaměření plánovaných hloubkových analýz, které budou realizovány v následujících měsících.

Na co se zaměří analýzy projektu?

Vzhledem k širokému záběru problematiky a jejím přesahům do různých oblastí sociální politiky bude každá z dílčích výzkumných a analytických aktivit zaměřena na určité klíčové téma či skupinu aktérů. Bude sledováno, jak hodnotí svou situaci samotné pečující osoby, s nimiž bude provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření a zároveň realizováno několik fokusních skupin. Další analýzy se pak zaměří na postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání současných i bývalých pečovatelů i na zkušenosti jiných aktérů, kteří s pečujícími osobami přicházejí do kontaktu, např. zástupců institucí veřejné správy nebo neziskových organizací.

Inspirace příklady dobré praxe ze zahraničí

Kromě postojů různých aktérů budou v projektu analyzovány také vybrané nástroje podpory neformálních pečovatelů. Při jejich výběru se realizační tým inspiroval praxí ve vybraných zahraničních státech. Analýzy zaměřené na tyto nástroje se budou podrobně zabývat tématy, jako jsou zavedení pečovatelské dovolené, vyšší flexibilita pracovních úvazků, ale také úprava způsobu financování pečujících osob, např. zavedením možnosti pojištění péče. Všechny sledované nástroje byly vybrány s ohledem na jejich reálnou uplatnitelnost v české politické praxi. Dílčí návrhy a opatření budou ještě před stanovením finální podoby předloženy k diskuzi expertům z různých oborů (veřejné finance, sociální politika apod.) v rámci tzv. kulatých stolů, aby byla ověřena jejich účinnost.

Kompenzovat rizika a ztráty neformální péče

Realizační tým bude mít první výsledky k dispozici teprve v průběhu roku 2015, v tuto chvíli je tedy ještě příliš brzy říci, s čím vším se neformální pečovatelé v současnosti potýkají a co konkrétně by jejich situaci ulehčilo. Nicméně z již dostupných zdrojů vyplývá, že stojí skutečně neoprávněně stranou pozornosti sociální politiky. Svojí činností přitom pro ni vykonávají obrovskou službu, mnohdy dokonce za cenu neúměrných osobních ztrát a rizik. A tato rizika a ztráty je nutné kompenzovat. Stejně jako se to děje u všech ostatních sociálních skupin či obyvatel, kteří se ocitli v náročné životní a sociální situaci.

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 08:32.