Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Jak dál se službami asistovaného života pro seniory?

Cílem bylo navrhnout konkrétní opatření do připravovaného návrhu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Rychle probíhající demografické změny a tomu odpovídající stárnutí populace kladou stále větší nároky na poskytování zdravotních a sociálních služeb a na schopnost těchto služeb odpovídajícím způsobem reagovat na rostoucí potřeby starších osob.

Rozvoj informačních a asistivních technologií a jejich správné využití může být jednou z cest, jak uvedenou situaci zvládnout. Asistivní technologie nejenže zvyšují soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, ale umožňují jim také prodloužení života v jejich domácím prostředí - v okruhu jejich blízkých. Na jedné straně tak mohou asistivní technologie napomoci zlepšení kvality života uvedených osob, zároveň však na straně druhé mohou přispět i k lepšímu využívání prostředků vynakládaných na sociální a zdravotní služby.

Semináře se zúčastnili jak zástupci dotčených resortů, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra, tak i zástupci odborné veřejnosti a akademické sféry, jakož i zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Seminář zahájila náměstkyně Jana Hanzlíková, která vyzvala přítomné k podpoře tohoto nového typu služeb. V rámci semináře se diskutovalo o tématech spojených s vazbou na asisitivní technologie, jako např.

  • procesy v sociálních službách ve vztahu k asistivním technologiím,
  • asistivní technologie v programech EU,
  • podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti asistivních technologií pro seniory,
  • tísňová péče, jako základ asistovaného života,
  • perspektivy asistivních technologií,
  • telemedicína a asistivní technologie pro praxi,
  • Evropské inovační partnerství v oblasti Aktivního a zdravého stárnutí,
  • činnost referenčního místa v České republice,
  • etické rozměry asistivních technologií,
  • či integrace asistenčních technologií ve vztahu k úspoře investic aj.

Zájem, s jakým se seminář setkal, je důkazem toho, že v dané oblasti je ještě mnoho nezodpovězeného a že je ještě mnoho problémů, které je třeba řešit. Výstupy semináře proto poslouží jako podklad pro formulaci nových opatření v oblasti využívání ICT a služeb asistovaného života seniorů v aktualizovaném Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí.

FOTOGALERIE:

Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 10.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 18:48.