Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červenec:

Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2014 (Bezpečnost a hygiena práce)

Tyto a další údaje vztahující se k problematice pracovních úrazů shrnuje výroční zpráva SÚIP nazvaná „Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013“ zveřejněná koncem uplynulého měsíce.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 1 181 případů. Počet smrtelných pracovních úrazů zůstal stejný jako v roce 2012, zvýšil se však počet smrtelně zraněných žen v práci (na 7 oproti 2 v roce 2012). Nejvíce pracovních úrazů vzniklo ve zpracovatelském průmyslu, a to 43,1 %. Toto odvětví, v němž je zaměstnáno nejvíce pojištěnců, vykazuje také největší počet pracovních úrazů žen a mladistvých a rovněž největší počet smrtelných pracovních úrazů. Dalšími rizikovými odvětvími jsou stavebnictví a doprava a skladování.

Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů se v roce 2013 stala pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky, převážná většina z 35 smrtelných pracovních úrazů spojených s tímto zdrojem se udála v důsledku dopravní nehody. Další častý zdroj smrtelných úrazů představují budovy, konstrukce a povrchy (25 smrtelných pracovních úrazů), zde se jedná především o pády z výšky a do hloubky.

Co se příčin pracovních úrazů týče, nejvíce z nich – tedy 32 492 pracovních úrazů (79,73 % z celkového počtu pracovních úrazů) – se stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika.

Další údaje o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013 stejně jako srovnání s údaji předchozích let mohou zájemci najít ve jmenované zprávě zveřejněné na webových stránkách SÚIP v rubrice „Roční zprávy“ – viz http://www.suip.cz/_files/suip-dd73842c7104cc4665813c804d287c4b/pracovni_urazovost_2013.pdf.

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za 1. pololetí letošního roku obsahuje 19 781 pracovních úrazů, z toho 473 evidovaných pracovních úrazů se týká cizích státních příslušníků. Čtyřicet zraněných zaměstnanců, z toho jeden cizinec, svým zraněním podlehlo a 664 zraněných zaměstnanců (z toho 30 cizinců) bylo hospitalizováno déle než 5 dnů.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém pololetí podává tabulka.

Pracovní úrazy v 1. pol. 2014 dle krajů
Středočeský kraj2 422
Jihomoravský kraj2 064
Moravskoslezský kraj1 866
Plzeňský kraj1 675
Hlavní město Praha1 638
Ústecký kraj1 487
Olomoucký kraj1 291
Královéhradecký kraj1 271
Pardubický kraj1 161
Jihočeský kraj1 151
Zlínský kraj1 089
Vysočina975
Liberecký kraj776
Karlovarský kraj630
Zahraničí284
Neurčeno1

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu 1. pololetí roku 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 928 projektových dokumentací staveb. Těžiště činnosti SÚIP však představuje výkon kontrolní činnosti. Během 1. pololetí 2014 bylo do databáze SÚIP připsáno 17 278 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 187 352 700 Kč. Největší objem pokut – 123 349 000 Kč – spadá na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání). K úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 45 224 200 Kč a úsek bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 18 779 500 Kč.

Případ zaměstnance v severních Čechách ukazuje, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je stále dosti vysoká, stejně jako snaha o kamufláž této skutečnosti v případě kontroly. Inspektoři požadovali předložení občanského průkazu po pracovníkovi, který uvedl, že jej nemá, inspektorům i přivolaným příslušníkům Policie ČR se pak identifikoval jménem svého kolegy. Teprve po dotazu na jméno matky za svobodna přiznal, jak se skutečně jmenuje a dokonce předložil i občanský průkaz. Inspektorům byla dále předložena jeho dohoda o provedení práce podepsaná zhruba týden před kontrolou. Dotyčný však přiznal, že je evidován na úřadu práce, a proto se pokusil o výše popsané zastírací manévry. Úřad práce jeho evidenci potvrdil a s dotyčným bylo zahájeno správní řízení o sankčním vyřazení z evidence.

Z celkem 5 178 podnětů ke kontrole podaných v uplynulém pololetí občany orgánům inspekce práce se jich 1 143 týká porušování zákona o zaměstnanosti, což zahrnuje také 996 podnětů s podezřením na výkon nelegální práce. Na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek pak směřovalo 3 501 podaných podnětů a porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce se týkalo 534 podnětů podaných v 1. pololetí 2014. Není-li si zaměstnanec jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se také obrátit na orgány inspekce práce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Během letošního prvního pololetí poskytli inspektoři práce v rámci poradenství informace celkem 34 763 zájemcům.

Tím, že se nepřišel informovat a poradit o tom, co nejlépe udělat, pochybil např. jiný zaměstnanec ze severních Čech. Částečně invalidní zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednánu ostrahu objektu, což vykonával již 7 let. Jelikož se však jeho zaměstnavatel rozhodl nadále tuto službu zajišťovat subdodavatelsky, pracovní místo zrušil, ale dotyčnému zaměstnanci odmítl dát výpověď i odstupné a namísto toho jej převedl na jinou práci, která však neodpovídá zdravotnímu stavu zaměstnance. Ačkoli k převedení došlo pouze ústně a zaměstnanec s ním nesouhlasil, začal novou práci vykonávat z obavy, že by mu zaměstnavatel mohl vykazovat absence a získat tak důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru. Tímto krokem však zaměstnanec své převedení v podstatě odsouhlasil. I v této situaci však zaměstnavatel stále není zbaven odpovědnosti přidělit zaměstnanci práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu.

Poznámka: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 11. 7. 2014.

O autorovi: Mgr. Ivona Foltisová, Tisková zpráva SÚIP
Zdroj: Bezpečnost a hygiena práce

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.7.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:08.