Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Nové nástroje pro individuální práci s nezaměstnanými

Ministerstvo připravilo několik opatření, které mají pomoci řešit situaci nezaměstnaných. „Jedná se o nástroje zaměřené na individuální práci s uchazeči o zaměstnání. Díky jejich využívání v praxi tak budeme moci ušít mnohem lépe nabídku našich služeb na míru konkrétnímu uchazeči,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

A o jaké návrhy opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se konkrétně jedná?

Sdílené pracovní místo

Podpora generační výměny umožní na jedné straně setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce a na druhé straně podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce buď bez předchozích zkušeností (absolventi), nebo po jejím dlouhodobém přerušení (rodiče vracející se z rodičovské dovolené, lidé pečující o osoby závislé). Zaměstnavatelé dostanou mzdový příspěvek na stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku (bude zapojen jako "mentor") a příspěvek v rámci standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) na nově přijímaného pracovníka (společensky účelné pracovní místo).

Outplacement

Krajská pobočka Úřadu práce ČR, jíž oznámí zaměstnavatel záměr hromadně propouštět, vytvoří pracovní tým, který poskytne maximální možnou podporu propouštěným zaměstnancům a jejich zaměstnavatelům. Pracovní tým Úřadu práce ČR dále provede analýzu struktury zaměstnanců a porovná ji s aktuální nabídkou volných míst v regionu. V případě shody nabídky a poptávky zprostředkuje pracovní tým kontakt potenciálního zaměstnavatele se zaměstnanci splňujícími požadavky. Pokud se dohodnou na nástupu do pracovního poměru, poskytne Úřad práce ČR zaměstnavateli příspěvek na mzdu přijímaného pracovníka. V případě, že nedojde neprodleně k zaměstnání u nového zaměstnavatele, zorganizuje pracovní tým po dohodě se stávajícím zaměstnavatelem schůzku s cílovou skupinou zaměstnanců, při které budou prezentovány aktivity Úřadu práce ČR, jichž se mohou zaměstnanci zúčastnit. Jde zejména o pracovněprávní poradenství, služby poskytované Úřadem práce ČR, kariérové poradenství a poradenství k rekvalifikacím.

Podpora krátkodobých pracovních příležitostí

Zaměstnavatel, jenž umožní výkon krátkodobého, tzv. nekolidujícího zaměstnání (výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy), které bude mít charakter obecné prospěšnosti (obdobně jako veřejně prospěšné práce), dostane od Úřadu práce ČR příspěvek na úhradu mzdových nákladů. Nebude třeba uzavírat pracovní poměr, ale s ohledem na rozsah a charakter prací (stanoví se maximální rozsah a výčet činností), bude moci být opatření realizováno i v rámci dohod mimo pracovní poměr. Cílovou skupinou budou zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané, které nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a nacházejí se ve stavu hmotné nouze. Opatření doplní připravovaný projekt Pracovní návyky, zaměřený na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce a to zejména formou poradenské a asistenční činnosti.

Individuální koučink

Individuální koučink pro uchazeče o zaměstnání bude zajišťovaný prostřednictvím vybraných (výběrové řízení podle pravidel veřejné soutěže) agentur práce: Obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání by byli svěřeni agentuře práce, která by pro ně připravila aktivizačně motivační trénink a poradenské aktivity směřující k získání pracovního uplatnění. Agentura dostane peníze podle toho, kolik klientů umístila na pracovní místo a kolik z nich si práci udrželo. Uchazeč se zapojí prostřednictvím individuálního akčního plánu, rámcově nastavené poradenské aktivity přizpůsobí agentura potřebám klienta. Uchazeče vybere Úřad práce ČR, cílovou skupinou jsou lidé do 30 let, starší 55 let, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby, jimž je věnována zvýšená péče dle § 33 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Projekt vzniká na základě obdobného konceptu, který je v současné době již úspěšně zaveden v Německu.

Příležitostná registrovaná práce

Jejím cílem je pomoci dlouhodobě nezaměstnaným zapojit se aktivně do pracovního procesu, a udržet si tak základní pracovní návyky a sociální vazby. Zároveň pro ně představuje legální možnost limitovaného přivýdělku až do výše poloviny minimální mzdy, aniž by přišli o nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tato forma zaměstnávání je založena na využití poukázkového systému proplácení odměn za práci. Doklad je podobný stravence, nemá však směnnou hodnotu a nelze jej použít k nákupu služeb či zboží. Uchazeč se do projektu bude zapojovat dobrovolně. Nejprve bude seznámen s podmínkami a poté mu bude předložena konkrétní nabídka práce. Vzniklý pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a uchazečem bude upraven na základě standardní dohody o provedení práce.

Tato myšlenka není úplně nová. Poprvé ji vyzkoušely v praxi v letech 2005–2006 úřady práce ve Znojmě, Hodoníně a ve Vyškově. Bylo to v rámci pilotního projektu s názvem Příležitostná registrovaná práce. Ten realizovala ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR společnost SodexhoPass. Hlavním cílem projektu byla prevence dlouhodobé nezaměstnanosti a motivace uchazečů k návratu na trh práce.

„Tehdy se nám podařilo zapojit celkem 164 uchazečů u 89 zaměstnavatelů,“ říká ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Vyškově Jan Marek a dodává: „Pracovali například v obchodě při doplňovaní zboží, při úklidu obcí nebo v pořadatelských službách při 200. výročí bitvy u Slavkova a osvědčili se.“
Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 13:47.