Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Jak mohou obce podpořit plán pozitivního stárnutí (Moderní obec)

S místní samosprávou jako partnerem při naplňování cílů a konkrétních opatření počítá »Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017«. Informace o přípravách uvádění tohoto dokumentu do praxe zazněly na semináři s názvem Zaměstnávání osob 50+: nástroje age managementu v české a zahraniční praxi. Akci uspořádala 15. října v Praze Alternativa 50+, o.p.s.

INFORMACE, SPOLUPRÁCE, PÉČE

Národní akční plán vymezil tyto priority:

Zajištění a ochrana lidských práv starších osob; Celoživotní učení; Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění; Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce; Kvalitní prostředí pro život seniorů; Zdravé stárnutí; Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností. Jednotlivé priority jsou rozpracovány do strategických a specifických cílů a opatření. Z nich vybíráme některé, jež se týkají rovněž obcí.

Lepší ochraně lidských práv starších osob a seniorů napomůže i lepší společenské povědomí o této problematice. Toho lze docílit mj. i průběžným vzděláváním (také) úředníků místních a krajských samospráv. Při podpoře celoživotního učení mohou být obce aktivní při zajišťování dostupnosti nabídky nejen ve větších městech (univerzity třetího věku), např. prostřednictvím využívání ICT či sítě veřejných knihoven.

Při posilování pevných mezigeneračních vztahů hrají důležitou roli školská zařízení a knihovny. Obce mohou podporovat např. soutěže pro děti a mládež na dané téma, multigenerační centra setkávání, podílet se na projektu tzv. časové banky, jejímž principem je vzájemná výpomoc na základě rozdílných dovedností a možností.

Kvalitu života seniorů bezpochyby zvýší odpovídající občanská vybavenost (bezbariérové prostředí včetně MHD), osvěta na téma bezpečnost apod. Zdravé stárnutí zase podpoří nabídka pohybových aktivit a informovanost k tématu zdravý životní styl. V centru pozornosti jsou sociální služby a péče a specializovaná péče geriatrická. Důležité je dále rozšiřovat dostupnost terénních a s nimi souvisejících odlehčovacích služeb pro tzv. neformální pečující.

Národní akční plán a jeho Podkladovou studii najdou zájemci na stránkách MPSV na adrese: www.mpsv.cz/cs/14540.

Zdroj: Moderní obec

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 8.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:33.