Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Musíte pečovat o své blízké? Za jakých podmínek se vám to ZAPOČÍTÁVÁ DO DŮCHODU? (mediafax.cz)

Některá období, v nichž není člověk výdělečně činný a za která tedy není odváděno pojistné, se v zákonem stanovených situacích považují za takzvané náhradní doby pojištění a započítávají se do potřebné doby pojištění pro důchod.

Těmito situacemi jsou:
  • péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
  • péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti.
Kdo je osobou blízkou?

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Jak se tato specifická doba péče hodnotí pro důchod?

Doba takové péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako byste byli zaměstnaní nebo pracovali jako osoba samostatně výdělečně činná. Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro nárok na důchod, tak pro jeho výši. Ale pozor, doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění ani náhradní dobu pojištění.

Čím dobu péče prokázat?

Doba této péče se prokazuje rozhodnutím okresní (v Praze pražské, v Brně městské) správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče. „Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče,“ upozorňuje ČSSZ. O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na základě právě podaného návrhu.

Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel předkládá zejména:
  • občanský průkaz
  • doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte),
  • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
  • doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
  • v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Zdroj: mediafax.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:29.